Tekst nr: 83

1Austatud õpetaja!Avvustõt oppaja!
2
3Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ja Eesti Folkloori Instituut korraldavadEesti Kirändusmuusõumi folkloristiga osakund, Eesti Rahvaluulõ Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdõlõva rahvaluulõ opituul ja Eesti Folkloori Instituut kõrraldasõq
4
501.03.2007 – 15.04.200701.03.2007 – 15.04.2007
6KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUSE.KOOLIPERIMÜSE KORJAMISÕ VÕISTLUSÕ.
7
8Võistlus on jätkuks 1992. aastal üheaegselt Eestis ja Soomes läbi viidud aktsioonile.Võistlus om jakus 1992. aastal ütel ja samal aol Eestin ja Soomõn kõrraldõdulõ kooliperimüse korjamisõ aktsioonilõ.
9Kogumisvõistlus hõlmab kogu Eestit.Seo kogomisvõistlus käü üle terve Eesti.
10Selles on kutsutud osalema 4. – 12. klasside õpilased neljas vanuserühmas: 4. –5., 6.–7., 8.–9. ja 10.–12. klassini.Ossa võtma kutsutas 4.–12. klassõ opilaisi nelän vannusõrühmän: 4.–5., 6.–7., 8.–9. ja 10.–12. klass.
11
12KUIDAS KOGUDA?KUIS KOR'ADAQ?
13
14Juurdelisatud küsimustikule tuleb vastata kahes etapis: koolis vastatav ja õpilase iseseisev töö kodus.Küsümüisile tulõ vastadaq katõn jaon: koolin vastaminõ ja opilasõ esisaisva tüü koton.
15
16KoolitunnisKoolitunnin
17Küsitluskava .......... teemale palume põhjalikult vastata koolis vähemalt kahe koolitunni jooksul.Küsütlüskava .......... teemalõ pallõmi põh'aligult vastadaq koolin vähembält katõ koolitunni joosul.
18
19KodusKoton
20............. teemadele vastavad õpilased kodutööna – õpilane paneb kirja ja toob vastused õpetajale.............. teemadõlõ vastasõq opilasõq kodotüüs – opilanõ pand kirja ja tuu vastusõq oppajalõ.
21
22Valitud õpilaste võistlusteemadTeemaq vällävalituilõ opilaisilõ
23Teemad “Tähtpäevad ja peod” ja “Mängud” jagab õpetaja valikuliselt mõnele õpilasele või rühmale (kaks-kolm õpilast) nende huvisid ja isikupära arvestades ise laiali.Teemaq "Tähtpääväq ja pidoq" ja "Mänguq" jaga oppaja lakja valikulidsõlt mõnõlõ opilasõlõ vai rühmäle (kats-kolm opilast) näide huvvõ silmän piten.
24On soovitav, et vastamisele eelneb väike uurimistöö, näiteks küsitletakse kaasõpilasi, salvestatakse kooli kodulehelt/kroonikast või filmitakse mänge.Soovitami, et inne vastamist tetäs veidü uurmistüüd, näütüses küsütäs tõisi opilaisi käest vastussit, salvõstõdas kooli kodolehe päält vai kroonikast vai filmitäs mängõ.
25Neid töid hinnatakse lisaks eripreemiatega.Naid töid hinnatas eripreemijidega.
26Vt lähemalt kogumisjuhendit internetis (www.folklore.ee/kp).Kaeq kogomisjuhõndit Internetin (www.folklore.ee/kp).
27Küsimustele võib vastata vabas vormis, kirja panna kõik nii, nagu meelde tuleb.Küsümüisile või vastadaq vaban vormin, kirja või pandaq kõik niimuudu, nigu miilde tulõ.
28Oluline on, et vastatakse terved teemad põhjalikult otsast lõpuni.Tähtsä om, et är vastatanu terveq teemaq põh'aligult alostusõst lõpuni vällä.
29NB! Suure hulga anekdootide internetist kopeerimine ei tee tööd väärtuslikuks!NB! Suurõ hulga anõkduutõ Internetist kopiirminõ ei tiiq tüüd hääs!
30
31LisamaterjalidMatõrjaaliq tüü mano
32Teretulnud on mitmesugused illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud-salmikud (nt „Minu sõber”), laulikud jm.Väega oodami egäsugutsit manomatõrjaalõ: fotoq, videoq, lindistüseq, kaustiguq-salmiguq (nt "Minu sõber"), lauliguq jm.
33Soovi korral tagastame pärast kopeerimist originaali, kuid aasta 2007 pärimusest adekvaatse pildi kujundamiseks vajame kindlasti ka teatavat arvu originaale.Ku tahati originaali tagasi, sõs teemi tuust koopia ja saadami originaali tagasi. A 2007. aasta kooliperimüsest hää pildi saamisõs om meil ka kimmäst arvu originaalõ vaia.
34Eriti tänulikud oleme, kui omanik on nõus neid arhiivile loovutama.Nii et olõmi väega tenoliguq, ku originaalõ umaniguq ommaq nõun noid arhiivilõ perises andma.
35
36JUHTIGE ÕPILASE TÄHELEPANUKÕNÕLGÕQ OPILAISILÕ KIMMÄHE
37Digifotod ja -videod tuleb ümber salvestada, tarvilik on säilitada fotoaparaadi ja videokaamera algfail.Digifotoq ja -videoq tulõ ümbre salvõstaq, tähtsä om alalõ hoitaq fotoaparaadi ja videokaamõra edimäne fail.
38Nende ja internetist kopeeritud fotode jaoks on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on.Naidõ ja Internetist kopeeritüide fotodõ pruukmisõs om vaia umanigu lupa ja lättenäütämist (viidet), kinka tettü fotoq ommaq.
39Internetifotodele tuleb lisada nende veebiaadress.Internetifotodõ mano tulõ pandaq veebiaadrõs, kost fotoq peri ommaq.
40Videote ja helisalvestuste, aga ka kaustikute jm ümbervõtmiseks ja tagastamiseks palume pöörduda toimkonna poole.Videoidõ ja helüsalvõstuisi, a ka kaustikidõ jm ümbrevõtmisõs ja tagasiandmisõs pallõmi kõnõldaq toimkunna inemiisiga.
41Lisamaterjalid suurendavad töö väärtust, tingimata tuleb aga fotodele-videotele-helisalvestustele lisada alati olukorra/ürituse kirjeldus.Manomatõrjaaliq tegeväq tüü väärtüse suurõmbas, a kimmähe tulõ alati fotodõ-videoidõ-helüsalvõstuisi mano pandaq olokõrra/juhtumisõ seletüs.
42
43ÜksikosavõtjadÜtsikosavõtjaq
44Et võistlustingimused lubavad võtta osa ka üksikosavõtjana, võivad soovijad ja head materjalitundjad vastata kas mõnele teemale eriti põhjalikult või siis võimalikult kõigile teemadele.Võistlusõ reegliq lupasõq ossa võttaq ka ütsikosavõtjil. Tuuperäst võivaq kõik tahtjaq ja hääq matõrjaalitundjaq vastadaq kas mõnõlõ teemalõ väega põh'aligult vai sõs võimaligult kõigilõ teemadõlõ.
45Arvesse lähevad nii koos kooliga kui ka eraldi saadetud tööd.Arvõlõ võetas nii üten kooliga, ku eräle saadõduq tüüq.
46
47AUHINNADAVVUHINNAQ
48Vanuserühmade peaauhinnad on kaamerad ja arvutid.Eri vannusõrühmi pääavvuhinnaq ommaq kaamõraq ja arvudiq.
49Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad.Eripreemiäq ommaq viil eri teemadõ parõmbilõ vastajilõ.
50Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.Hindamisõ man arvõstõdas töie kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.
51Preemiad on ette nähtud ka õpetajatele.Preemiäq ommaq mõtõlduq ka oppajilõ.
52
53KIRJUTATU LÄBIVAATAMISE KOHUSTUST ÕPETAJAL EI OLEOPPAJAL OLÕ-I KOHUSTUST KIROTÕDUT ÜLE KAIAQ
54Vajadusel tuleb õpilasi suunata ja juhendada, et nad küsitut õigesti mõistaksid, kuid sekkumist õpilaste vastuste sisusse ning kirjavigade parandamisest (ka ebatsensuursete väljendite mahatõmbamisest) palume hoiduda.Ku vaia, tulõ opilaisi suunataq ja avitaq, et nä küsümüisist õigõlõ arvu saassi. A pallõmi hoitaq hinnäst tuust, et nakkati parandama opilaisi vastussidõ sissu ja kiräviku. Ärq tõmmakuq maaha ka roppõ ütlemiisi.
55Kõik kirjutatu säilitatakse originaalkäsikirjana arhiivis.Kõik, miä kirja om pant, hoitas originaalkäsikirjun arhiivin alalõ.
56Ettevõtmise eesmärgiks on kindlaks teha meie koolilaste maailma just sellisena, nagu see tänapäeval on.Taa võistlusõ mõtõ om tetäq kimmäs mi koolilatsi maailm säänest muudu, nigu taa täämbädsel pääväl om.
57
58VORMISTAMINEVORMISTAMINÕ
59Küsitluskavad palume lastele kätte jagada.Küsütlemise kavaq pallõmi latsilõ kätte jakaq.
60Töö algusesse tuleb märkida andmed iseenda kohta (nimi, sugu, sünniaasta, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress).Tüü alostusõn tulõ kirotaq teedüs esihindä kottalõ (nimi, sugu, sündümise aasta, kuul, klass, elokotus ja ku om, sõs e-posti aadrõs).
61Kirjutada võib paberile: kas koolivihikusse, A4-formaadis lehele, võimaluse korral võib töö vormistada arvutiga (kuid see ei ole kohustuslik).Kirotaq või paprõ pääle: kas koolivihku, A4-formaadin lehe pääle, ku saa, sõs või tüü vormistaq arvutiga (a ei piäq).
62Arvutivastused võib esitada välja prindituna, kuid eelistame e-meiliga aadressil kp@folklore.ee või arvutikettal saadetud vastust.Arvudivastussõq või ärq andaq vällätrükitült, a parõmb olõssi, ku saadati vastusõq e-postiga aadrõsi kp@folklore.ee pääle vai arvudiketta pääl.
63Väljatrükkidel tuleb lehe vasakust servast jätta köitmise tarvis 3 cm vabaks.Vällätrükmisel tulõ lehe kurapoolitsõst veerest jättäq tüh'äs 3 cm köütmise jaos.
64Ka vihikusse vastates on oluline jätta 3 cm siseservast köitmise jaoks vabaks.Ka vihku vastussit kirotadõn om tähtsä jättäq 3 cm vihu siseveerest köütmise jaos vabas.
65Elektrooniliselt esitatud tööde eelnev küljendamine ei ole oluline.Elektroonilidõlt esitedü töie kujondus ja külendüs olõ-i tähtsä.
66
67Lähemaid juhendeid kaastöö vormistamiseks, küsitluskavad, juhendid uurimistööde jaoks jm leiate aadressilt www.folklore.ee/kpTäpsembät teedüst kaastüü tegemises, küsütlemise kavaq, juhõndiq uurmistüü jaos jm lövväti aadrõsi www.folklore.ee/kp päält.
68TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!TENNÄMI ÜTENLÜÜMISE IIST!
69
70Toimkond:Toimkund:
71Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643
72Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214
73Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
74Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737
75Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742
76
77Kontaktaadress:Kontaktaadrõs:
78„Koolipärimus”„Koolipärimus”
79Eesti KirjandusmuuseumEesti Kirjandusmuuseum
80Vanemuise 42Vanemuise 42
81Tartu 51003Tartu 51003