Tekst nr: 82

1KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISVÕISTLUSE KÜSITLUSKAVA 2007KOOLIPERIMÜSE KORJAMISÕ VÕISTLUSÕ KÜSÜMISKAVA 2007
2Palun vasta küsimustele peast.Pallõmi vastadaq küsümüisile umast pääst!
3Võid küsida ka sõpradelt/vanematelt, ent kindlasti ära kasuta abivahendina raamatuid! Enne vastama hakkamist kirjuta palun paberile oma nimi, sugu, vanus, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress!Küssüq võit ka sõpru ja näide vanõmbidõ käest, a kimmähe ärq võtkuq appi raamatit! Inne vastamisõga päälenakkamist kirotaq paprõ pääle uma nimi, sugu, vannus, kuul, klass, elokotus ja ku om, sõs e-posti aadrõs!
4
51. VABA AEG JA SÕBRAD1. VABA AIG JA SÕBRAQ
6
7A Kui palju Sul on vaba aega?A. Ku pall'o Sul vapa aigu om?
8Mis on Su meelistegevus?Määntseq tegevüseq Sullõ miildüseq?
9Missugustel treeningutel ja ringides osaled?Määntsin trennen vai huvitsõõrõn käüt?
10B. Kui tihti te sõpradega kokku saate, mida teete?B. Ku sakõstõ ti sõpruga kokko saati ja midä sõs tiiti?
11Millised on teie kindlad kokkusaamiskohad?Määntseq ommaq ti kimmäq kokkosaamisõ kotusõq?
12Millest Sa sõpradega tavaliselt räägid?Minkast Sa sõpruga hariligult kõnõlõt?
13Millised on sinu sõpruskonnas teadaolevad salareeglid?Määntseq salareegliq ommaq Su sõpru hulgan olõman?
14Kas vastandate ennast teistele rühmadele (klassis, koolis, linnas)?Kas ti säeti hindit vastamiisi (vastandate) mõnõ tõsõ grupiga (klassin, koolin, liinan)?
15C. Pane kirja mõni viimati räägitud või kuuldud jutt, nii nagu seda sõbrale räägiksid.C. Panõq kirja mõni viimäte kõnõld vai kuult jutt, nii nigu Sa kõnõlnu taad sõbralõ.
16Mis on Su hüüdnimi?Määne Su hüüdnimi om?
17Kes selle pani, mille tõttu ja kes Sind sellega kutsuvad?Kiä tuu pandsõ ja mille? Kiä Sinnu tuu nimega kutsvaq?
18Kellele veel ja milliseid hüüdnimesid pannakse (õpetajatele, sõpradele), kes neid teavad?Kinkalõ viil ja määntsit hüüdnimmi (kutsmisnimmi, sõimunimmi) pandas (oppajaq, sõbraq)? Kiä noid tiidväq?
19Kirjuta iga hüüdnime saamise seletus või selle kohta käiv lugu, mida oled kuulnud.Kirotaq egä hüüdnime saamisõ seletüs vai lugu tollõ kottalõ, midä olõt kuulnu.
20D. Kirjelda oma hobisid (millegi kogumine, päeviku või salmiku pidamine).D. Kirotaq, määntseq hobiq Sul ommaq (minkagi korjaminõ, pääväraamadu vai salmigu pidämine vm).
21Miks ja kuidas nendega tegeled?Mille ja kuis Sa naidõ hobidõga tegelet?
22Meenuta juhtumusi seoses hobidega.Tulõtaq miilde hobidõga köüdetüid juhtumiisi.
23E. Kas Sul on lemmikloom, kust ta on saanud oma nime?E. Kas Sul om lemmikelläi, kost tä nime om saanu?
24Meenuta lugusid temaga seoses.Tulõtaq miilde timäga köüdetüid juhtumiisi.
25F. Kes on Sinu eeskujud?F. Kiä ommaq Su iinkujoq?
26Mida teed, et olla oma eeskuju(de) sarnane?Midä Sa tiit, et ollaq ummi iinkujjõ muudu?
27Kas püüad ka nende moodi riietuda või käituda?Kas püvvät ka hinnäst näide muudu rõivilõ pandaq vai üllen pitäq?
28Kust saad nende kohta teavet?Kost Sa saat teedüst ummi iinkujjõ kottalõ?
29Millist vastavat atribuutikat (postrid, T-särgid, fotod vm) Sul on?Määnest iinkujjõga köüdetüt atribuutikat (sainaplakadiq, T-hammõq, fotoq vm) Sul om?
30Kui oluline on sinu jaoks olla stiilne ja milles see väljendub?Ku tähtsä om Sullõ ollaq stiilne ja kuis Sa tuud vällä näütät?
31G. Mis/kes on Su lemmikansambel ja lemmikmuusikastiil, lemmiklaulja, -näitleja?G. Määne om Su lemmikansambli ja lemmikmuusigastiil, lemmiklaulja, -näütelejä?
32Millist muusikat Sa üldse ei kuula, mida kuulad vahetevahel?Määnest muusigat Sa sukugi ei kullõq ja määnest kullõt mõnikõrd?
33H. Kas laulad lugudele kaasa, kas vaid üksi olles või koos teistega?H. Kas sa laulat laulõga üten ja kas õnnõ ütsindä vai üten tõisiga?
34Mis Sind laulma paneb?Miä Sinnu laulma pand?
35Kus ja millal Sa veel laulad?Kon ja kuna Sa viil laulat?
36I. Mis on Su meelisspordiala, miks?I. Määne om Su lemmikspordiala ja mille?
37Kes on Su lemmiksportlane, miks?Kiä om Su lemmiksportlanõ ja mille?
38Kuidas elad talle kaasa (kodus, võistlustel; millised on ergutushüüded, loosungid jne)?Kuis Sa tälle üten elät (koton, võistluisil; määntseq ommaq hõigahtamisõq virgutamisõs, loosungiq jne)?
39J Kirjuta sellest, mille kohta me ei osanud küsida.J. Kirotaq tuust kah, minka kottalõ mi küssüq es mõistaq.
40
412. HUUMOR2. HUUMOR
42
43A. Kas pead end heaks naljatajaks?A. Kas Sa piät hinnäst hääs nal'ategijäs?
44Kui sageli räägid teistele anekdoote?Ku sakõstõ kõnõlõt tõisilõ anõkduutõ?
45Missuguses seltskonnas tavaliselt nalju räägitakse?Määntsen seltskunnan hariligult nall'u kõnõldas?
46Mille poolest ja kas üldse erinevad poiste ja tüdrukute naljad?Kas ja kuis ommaq poiskõisi ja tütärlatsi nal'aq tõistmuudu?
47Kes klassis/sõpruskonnas teeb sageli nalja või räägib anekdoote?Kiä klassin vai sõpru hulgan tege sakõstõ nall'a vai kõnõlõs anõkduutõ?
48B. Milliseid vempe või koerusi tehakse Sinu tutvuskonnas omast ja vastassoost klassi- või koolikaaslastele/õpetajatele/võhivõõrastele?B. Määndsit tempe vai krants'uisi tetäs Su tutvidõ hulgan klassivellile ja -sõsarilõ, koolivellile ja -sõsarilõ, oppajilõ ja võõrilõ?
49Meenuta aprillinalju!Tulõtaq miilde aprillinall'u!
50C. Kuidas naljad Sinuni jõuavad – kust sa neid kuuled või loed?C. Kuis nal'aq Sinu mano jõudvaq – kost Sa noid kuulõt vai loet?
51D. Kas kirjutad anekdoote, vaimukusi ja muid humoristlikke asju ka üles (märkmikku; netti: Delfisse vm saitidesse, blogidesse, foorumitesse; oma meilidesse)?D. Kas Sa kirotat anõkduutõ, nall'u ja muid nal'akit asju üles (märkmikku; Delfi lehekülgi pääle vai muialõ netti; blogidõ, foorummõ vai ummi e-kirju sisse)?
52Kui sageli?Ku sakõstõ Sa tuud tiit?
53E. Pane kirja niipalju suvalisi anekdoote, kui suudad meenutada!E. Panõq kirja niipall'o anõkduutõ (ütskõik määntsit), ku miilde tulõ!
54F. Kirjuta nalja- ehk keerdküsimusi, mõistatusi, mis algavad erinevate küsisõnadega!F. Kirotaq nal'a- vai keerdküsümüisi, mõistatuisi, miä nakkasõq erinevide küsisõnnuga!
55G. Kirjuta kilde, vaimukaid ja naljakaid ütlemisi; reklaamidest üle võetud lauseid; vanasõnaparoodiaid!G. Kirotaq kildõ, hüvvi (vaimukaid) vai nal'akit ütlemiisi; reklaamõst lainatuid lausit; vanasõnaparoodijit!
56H. Milliseid naljakaid, populaarsetest lauludest ümbertehtud laule tead?H. Määntsit nal'akit, tunnõtuist laulõst ümbre tettüid laulõ Sa tiiät?
57I. Püüa meenutada ja joonista mõned piltmõistatused.I. Püvväq miilde tulõtaq ja joonistaq mõnõq piltmõistatusõq.
58Ära unusta lisamast seletusi!Panõq seletüseq kah mano!
59J. Milliseid koomikseid Sa loed?J. Määntsit koomiksiid Sa loet?
60Kui joonistad neid ka ise, joonista ka siia!Ku joonistat naid ka esiq, joonistaq siiäq kah!
61K Kirjuta sellest, mille kohta me ei osanud küsida.K. Kirotaq tuust kah, minka kottalõ mi küssüq es mõistaq.
62
633. HIRMUD, USKUMUSED, ENNUSTAMINE3. HIRMUQ, USKMISÕQ, ETTEKUULUTAMINÕ (ENNUSTAMINE)
64
65A. Mis on Sind hirmutanud, mida Sa kardad?A. Midä Sa pelgät, miä om Sinnu hirmutanu?
66Kas Sul on olnud oma hirmuelamus, tegelane mõnest filmist või mujalt, mida oled kartnud?Kas Sul om olnu uma hirmsa läbielämine, mõnõ filmi tegeläne vai midägi muud, midä olõt väega pelänü.
67Missugused mõttepildid hiljem mälus kordusid?Määntseq mõttõpildiq ildampa Su pään ommaq kõrdunu?
68B. Kas täiskasvanud on Sind millegagi hirmutanud, et Sa hea laps oleksid?B. Kas täüskasunuq ommaq Sinnu minkagi hirmutanu, et Sa hää lats olõssi?
69Millega?Minkaga?
70C. Kas Sul on olnud hirmutavaid unenägusid või on keegi teine oma unenägudest rääkinud?C. Kas Sul om olnu hirmutavit unni vai om kiäki tõnõ ummist unnist kõnõlnu?
71Mida oled kuulnud unenägude täideminekust?Midä Sa olõt unni täüdeminekist kuulnu?
72D. Kus ja millal tavaliselt räägitakse hirmutavaid lugusid, kes räägivad?D. Kos ja kuna hariligult hirmujuttõ kõnõldas? Kiä kõnõlõs?
73E. Kas oled kuulnud ja rääkinud õudusjutte?E. Kas Sa olõt kuulnu ja kõnõlnu õudusjuttõ?
74Too näiteid.Tuuq näütit.
75F. Kirjuta jutte, mida tead seoses varemete, surnuaia, tühjade majade, kummitustega?F. Kirotaq juttõ, miä ommaq köüdedü varõmidõ, kalmuaia, tühje maiu, kummituisiga?
76G. Mida on räägitud UFO-dest, vampiiridest jne?G. Midä on kõnõld UFO-dõst, verenudsijist (vampiirõst) jne?
77H. Pane kirja kõlakaid, lugusid kahtlastest juhtumustest, nn linnajutte (süstlaga nakatamine, ahistajad, asjad toidu sees jm).H. Panõq kirja kõlakaq, jutuq kahtlaisist juhtumiisist, nn liinajutuq (süstlaga nakataminõ, ahistajaq, as'aq söögi seen jm).
78Kuidas neid lugusid ise nimetate?Kuis naid juttõ nimetedäs?
79I. Kas oled ennustanud tulevikku, õnne või muud?I. Kas Sa olõt tulõvikku, õnnõ vai muud ette kuulutanu?
80Kus, kuidas ja kellega seda tegid?Kon, kuis ja kinkaga tuud teit?
81Kas oled vaime välja kutsunud?Kas olõt vaimõ vällä kutsnu?
82J. Kirjuta argiarvamusi ja -uskumusi, käibetõdesid (nt Tee on tervislikum kui kohv; Mehed on parimad kokad; Targal inimesel on kõrge laup).J. Kirotaq egäpääväarvamiisi ja -uskmiisi, nn käibetõdõsit (nt Tsäi om tervüsele parõmb ku kohvi; Meheq ommaq parõmbaq kokaq; Targal inemisel om korgõ otsaedine).
83Milliseid stereotüüpe tead (Kõik … [mingi rahvuse/rahvarühma esindajad] on …).Määntsit stereotüüpe tiiät (Kõik ... (määndsegi rahvusõ vai rahvarühmä esindäjäq) ommaq ...).
84K. Missugused ended toovad halba?K. Määntseq endeq toovaq halva?
85Mis toob õnne, mis õnnetust?Miä tuu õnnõ, miä õnnõtust?
86Millal saab midagi soovida?Kuna saa midägi suuviq?
87L. Kirjuta sellest, mille kohta me ei osanud küsida.L. Kirotaq tuust kah, minka kottalõ mi küssüq es mõistaq.
88
894. TELEVISIOON JA ARVUTI4. TELEVISIOON JA ARVUTI
90
91A. Kui palju vaatad päevas televiisorit?A. Ku pall'o Sa päävän telekat kaet?
92Missuguseid teleseriaale ja miks praegu jälgid?Määntsit teleseriaalõ ja mille Sa viimätsel aol kaet?
93Kirjelda telesaadete või filmide eeskujul olete mänginud mänge või peidanud stiilipidusid?Määntsit mängõ olõti mängnü vai määntsit stiilipitõ olõti pidänü telesaatidõ vai filme iinkujo perrä?
94B. Kui palju kasutad arvutit, millistel netilehekülgedel pidevalt käid?B. Ku pall'u pruugit arvutit, määntside netilehekülgi pääl Sa kõik aig käüt?
95Mil viisil suhtled internetis: jututoad, foorumid, msn-messenger jt netisuhtlusvahendid, internetitelefon, osaled foorumites-jututubades?Kuis Sa suhtlõt Internetin: jututarõq, foorumiq, msn-messenger jt netisuhtlõmisõ vahendiq, internetitelefon? Kas Sa võtat foorumiidõ-jututarri kõnõlõmiisist ossa?
96Millistel teemadel kirjutad kommentaare?Määntside teemadõ pääle Sa kommõntaarõ kirotat?
97C. Kui Sul on oma kodulehekülg, siis salvesta selle sisu faili ja kommenteeri, millal see loodud on.C. Ku Sul om uma kodolehekülg, sõs salvõstaq tollõ sisu faili ja kommõnteeriq, kuna tuu tettü om.
98Mis põhjusel oma kodulehe tegid?Mille Sa hindäle kodolehe teit?
99Kes seda võiksid külastada?Kiä tuud kaiaq võissi?
100D. Milliseid blogisid Sa loed?D. Määntsit blogisit Sa loet?
101Kui pead blogi, siis miks?Ku Sa esi piät bloki, sõs mille?
102Kui sageli ja mida sa sellesse kirjutad?Ku sakõstõ ja midä Sa sinnäq kirotat?
103Kellele see mõeldud on?Kinkalõ tuu mõtõld om?
104E. Milliseid suhtlusportaale Sa külastad (www.rate.ee, www.orkut.com jpt)?E. Määntsit suhtlusportaalõ Sa kaet (www.rate.ee; www.orkut.com jpt)?
105Loetle teemad, mida loed ja kommenteerid.Määntsit teemasit loet ja kommõnteerit?
106Kopeeri faili näiteks enda kontod ja fotod.Kopeeriq faili näütüses umaq kontoq ja fotoq.
107F. Kas Sul on kujunenud oma kindel virtuaalne sõpruskond, kellega päriselus ei kohtugi?F. Kas Sul om vällä kujonu uma kimmäs virtuaalnõ sõpru hulk, kinkaga Sa periselon kokko ei saaki?
108G. Pane kirja arvutimänge, mida Sa mängid.G. Panõq kirja arvudimängõ, midä Sa mängit.
109Kas mängid veebi-, plaadi-, videomänge?Kas Sa mängit veebi-, plaadi- vai videomängõ?
110Kas mitmekesi või üksinda?Mitmõkõisi vai ütsindä?
111Milliseid mänguliike eelistad?Määntseq mänguq Sullõ inämb miildüseq?
112Kirjelda paari oma meelisarvutimängu (nimi, miks mängid, miks meeldib, mängu sisu).Kir'eldäq paari umma lemmikarvudimängu (nimi, mille mängit, mille miildüs, mängu sisu).
113Kuidas Sinu lemmikmängud on vahetunud, mida oled pikka aega mänginud?Kuis Su lemmikmänguq ommaq vahetunu? Määntsit mängõ olõt pikkä aigu mängnü?
114Salvesta mängijate omavahelisi kommentaare internetifoorumites (nt Mängukoobas).Salvõstaq mängjide umavaihõliidsi kommõntaarõ Internetifoorumiten (nt Mängukoobas).
115H. Kui Sul on olnud kogemusi neti räpasema poolega (arvutiviiruste levimine viirused/ussid/trojanid, spämm/kettkirjad, häkkerid/kräkkerid), siis kirjuta sellest.H. Ku Sul om olnu kogõmuisi neti halvõmba poolõga (arvudiviiruisi levimine, viirusõq/ussiq/trojaniq, spämm/kettkiräq, häkkeriq/kräkkeriq), sõs kirotaq tuust.
116I. Kirjuta mobiili- ja meilinalju (sms-id).I. Kirotaq mobiili- ja meilinall'u (sms-q).
117Mis puhul saadad e-kaarte, millal sms-e, millal päriskaarte?Kuna saadat e-kaartõ, kuna sms-e, kuna periskaartõ?
118J. Blokkimised.J. Blokiirmisõq.
119Kui Sul on olnud arusaamatusi suhtlusprogrammide või lehekülgede teiste kasutajate või administraatoritega, siis kirjelda neid põhjusi.Ku Sul om olnu segädüisi suhtlusprogrammõ vai -lehekülgi tõisi pruukjidõ vai administraatoriga, sõs mille?
120K. Kirjuta sellest, mille kohta me ei osanud küsida.K. Kirotaq tuust kah, minka kottalõ mi küssüq es mõistaq.
121
1225. TÄHTPÄEVAD JA PEOD5. TÄHTPÄÄVÄQ JA PIDOQ
123
124A. Ootame kirjeldusi tähtpäevade ja sündmuste kohta, millest osa on seotud kooliga, teine osa aga Sinu enda elusündmustega.A. Oodami tähtpäivi ja sündmüisi kir'eldüisi, miä võivaq ollaq köüdedüq kooli ja Su hindä elosündmüisiga.
125Lisa võimalusel tähtpäevade fotosid, kuid kirjelda kindlasti, mida neil näha.Ku saat, panõq mano tähtpäivi pilte ja kimmähe seletäq, miä sääl nätäq om.
126B. Kirjelda eelmisel ja sel aastal koolis tähistatud tähtpäevi (nt mardipäev, jüripäev).B. Kirotaq minevä- ja timahavva koolin peetüist tähtpäivist (nt märdipäiv, jüripäiv).
127Millistel üritustel ja tähtpäevadel osaletakse koolis meelsasti?Määntsil kooli üritüisil ja tähtpäivil käüdäs hää meelega?
128C. Kirjelda kooliastumise ja kooliga seotud tavasid (nt esimene koolipäev, tutipidu, rebaseks löömine, saja päeva ball)C. Kirotaq kuuliastmisõ ja kooliga köüdetüid kombit (nt edimäne koolipäiv, tutipido, rebäses lüümine, saa päävä ball).
129D. Kirjelda kooli eripäraseid pidusid ja tähtpäevi (nt stiilipeod, missi ja misteri valimised, sügismatk)D. Kir'eldäq kooli muid esieräliidsi pitõ ja tähtpäivi (nt stiilipidoq, missi ja misteri valimisõq, süküsmatk).
130E. Kas ja kuidas tähistate nimepäeva?E. Kas ja kuis ti tähistät nimepäivä?
131F. Milliseid tähtpäevi ja kuidas pereringis tähistate (nt jaanipäev)?F. Määntsit tähtpäivi ja kuis perren tähistäti (nt jaanipäiv)?
132G. Kirjuta oma viimasest sünnipäevast.G. Kirotaq umast viimätsest sünnipääväst.
133Kuidas sünnipäeva ette valmistad?Kuis Sa sünnipääväs ette valmistat?
134Kus peetakse tavaliselt sünnipäevapidu?Kon hariligult sünnipääväpido peetäs?
135Keda kutsutakse sünnipäevale?Kedä pidolõ kutsutas?
136Mida kingitakse, millised on õnnitluskaardid?Midä kingitäs, määntseq ommaq õnnõsoovikaardiq?
137Milliseid salme kirjutatakse õnnitluskaartidele?Määntsit salmõ kirotõdas õnnõsoovikaartõ pääle?
138Mida peol tehakse?Midä pidol tetäs?
139Kuidas pereringis tähistatav sünnipäev erineb sõprade keskel peetavast?Kuis perren peetäv sünnipäiv erines sõpruga peetäväst?
140H. Kirjuta sellest, mille kohta me ei osanud küsida.H. Kirotaq tuust kah, minka kottalõ mi küssüq es mõistaq.
141
1426. MÄNGUD6. MÄNGUQ
143
144A. Kellega koos õues mängid?A. Kinkaga kuun Sa vällän mängit?
145Kellega mängid toas?Kinkaga tarõn mängit?
146Kas poisid ja tüdrukud, eri rahvusrühmadesse kuuluvad lapsed mängivad koos?Kas poiskõsõq ja tütärlatsõq, esi rahvusõst latsõq mängväq kuun vai erälde?
147Mida mängite koolis vahetundide ajal?Midä ti koolin vahetunnõ aigu mängiti?
148Kas vanemad ka lastega mängivad, mida ja kuidas?Kas vanõmbaq kah latsiga mängväq? Ku mängväq, sõs midä ja kuis?
149Kas mängid ka üksinda, mida ja kuidas?Kas mängit ütsindä kah, midä ja kuis?
150B. Mängu alustamine.B. Mänguga päälenakkaminõ.
151Kuidas selgitatakse välja püüdja või lugeja?Kuis selgitedäs vällä püüdjä vai lugõja?
152Kirjuta mängualustamise salme!Kirotaq mängualostamisõ salmõ!
153C. Kirjelda mänge ja nende reegleid, abiks järgmine liigitus: pallimängud, viskemängud, jooksumängud, peitusmängud, hüppemängud, tasakaalumängud, plaksutamismängud, sõrmemängud, pandimängud, kaardimängud, lauamängud, paberimängud, sõnamängud.C. Kir'eldäq mängõ ja noidõ reegliid. Võtaq abis sääne sortõs jagaminõ: pallimänguq, viskõmänguq, joosumänguq, käkmismänguq (peitusmängud), hüppämise mänguq (hüppemängud), tasakaalumänguq, plaksutamismänguq, näpumänguq (sõrmemängud), pandimänguq, kaardimänguq, lavvamänguq, paprõmänguq, sõnamänguq.
154D. Milliseid mänge mängisite päris väiksena (nt. kodu, arst, daamid, pood, teater, lauluvõistlus, politsei-kurjategija, sõjaväelane, autojuht jm).D. Määntsit mängõ mängseti sõs, ku peris tsill'okõsõq olliti (nt kodo, arst, provvaq, puut, tiatri, lauluvõistlus, politsei-kur'ategijä, sõaväeläne, autojuht jm).
155E. Kirjuta sellest, mille kohta me ei osanud küsida.E. Kirotaq tuust kah, minka kottalõ mi küssüq es mõistaq.