Tekst nr: 80

1Õpilase juhendOpilasõ juhõnd
2
3Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ja Eesti Folkloori Instituut korraldavad Eesti Kirändüsmuusõumi folkloristiga osakund, Eesti Rahvaluulõ Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdõlõva rahvaluulõ opituul ja Eesti Folkloori Instituut kõrraldasõq
4
501.03.2007 – 15.04.2007 01.03.2007 – 15.04.2007
6KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUSE.KOOLIPERIMÜSE KORJAMISÕ VÕISTLUSÕ.
7Kui Sa otsustad saata oma teadmised koolipärimuse kogumisvõistlusele, siis ootame, et: lisad oma kontaktandmed: nimi, sünniaeg, elukoht, kool, klass ja võimalusel e-aadress.Ku Sa otsustat saataq umaq tiidmiseq kooliperimüse korjamisõ võistlusõlõ, sõs oodami, et panõt mano uma kontaktteedüse: nimi, sündümise aig, elokotus, kuul, klass ja ku om, sõs e-aadrõs.
8Pane igale vastusele ette küsimuse number.Vastaq kõigilõ küsümüisile, a ku mõni teema õks sukugi ei passiq, sõs tuu jätäq tegemädä.
9Vasta võimalikult kõigile küsimustele, kui aga mõni teema üldse ei sobi, siis jäta see vahele.Ummi mõttit võit kirotaq egä as'a kottalõ, a lühkeseq jah-ei-vastusõq olõ-i hääq.
10Mõtteid võib avaldada siiski iga nähtuse kohta, kuid väldi lühikesi jah-ei vastuseid.Innekõkkõ oodami kir'eldüisi (mänguq) ja juttõ (nal'ajutuq, juhtumisõq), laulutekste ja ütlemiisi.
11Eelkõige ootame kirjeldusi (mängud) ja jutte (anekdoodid, sündmused), laulutekste ja ütlemisi.Teemat "Huumor" vastatõn kirotaq umast pääst, är kirotaguq ümbre raamatit ja är võtkuq tekste võõridõ Internetilehekülgi päält.
12Teema “Huumor” vastust koostades vasta peast, ära kirjuta ümber raamatuid ega kopeeri tekste võõralt veebilehelt.Ku mõnõ tõsõ teema vastamisõ man netilehti pruugit, sõs panõq sinnä kimmähe mano ka veebiaadrõs.
13Kui ülejäänud teemadele vastamisel netilehti kasutad, siis lisa kindlasti veebiaadress.Kirotaq niimuudu, nigu Sa hariligult sõpruga kõnõlõt ja kirotat.
14Kirjuta nii nagu Sa tavaliselt sõpradega räägid ja kirjutad.Ku vastat küsümüisile koton ja ku sul om arvut, sõs kirotaq arvutiga, ku saat.
15Teemadele kodus vastates kirjuta võimalusel arvutiga ja saada kaastöö failina või e-kirjaga aadressil kp@folklore.ee.Saadaq sõs uma tüü failina vai e-kiräga aadrõsi kp@folklore.ee pääle.
16Vastata võid ka veebikeskkonnas (www.folklore.ee/kp).Vastadaq võit ka veebikeskkunnan (www.folklore.ee/kp).
17
18LisamaterjalidMatõrjaaliq tüü mano
19Teretulnud on mitmesugused illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud-salmikud (nt „Minu sõber”), laulikud jm.Väega oodami egäsugutsit manomatõrjaalõ: fotoq, videoq, lindistüseq, kaustiguq-salmiguq (nt "Minu sõber"), lauliguq jm.
20Soovi korral tagastame pärast kopeerimist originaali, kuid aasta 2007 pärimusest adekvaatse pildi kujundamiseks vajame kindlasti ka teatavat arvu originaale.Ku tahat originaali tagasi, sõs teemi tuust koopia ja saadami originaali Sullõ tagasi. A 2007. aasta kooliperimüsest hää pildi saamisõs om meil ka kimmäst arvu originaalõ vaia.
21Eriti tänulikud oleme, kui omanik on nõus neid arhiivile loovutama.Nii et olõmi väega tenoliguq, ku originaalõ umaniguq ommaq nõun noid arhiivilõ perises andma.
22
23AUHINNADAVVUHINNAQ
24Vanuserühmade peaauhinnad on kaamerad ja arvutid.Eri vannusõrühmi pääavvuhinnaq ommaq kaamõraq ja arvudiq.
25Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad.Eripreemiäq ommaq viil eri teemadõ parõmbilõ vastajilõ.
26Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.Hindamisõ man arvõstõdas töie kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.
27Preemiad on ette nähtud ka õpetajatele.Preemiäq ommaq mõtõlduq ka oppajilõ.
28Õpilastelt on pärimust kogutud sarnaste aktsioonidena alates 1920. aastatest.Koolilatsi käest om perimüst kor'at sääntside sammu ettevõtmiisi abiga 1920. aastist pääle.
29Sinu vastus aitab jäädvustada ja uurida tänapäeva noortepärimust, see talletatakse 1927. aastal rajatud Eesti Rahvaluule Arhiivi erikogus Koolipärimus.Su vastus avitas alalõ hoitaq ja uuriq täämbädse päävä nuuriperimüst. Vastus hoitas alalõ 1927. aastal tettü Eesti Rahvaluulõ Arhiivi kogon "Kooliperimüs".
30Lähemaid juhendeid kaastöö vormistamiseks, küsitluskavad, juhendid uurimistööde jaoks jm leiate aadressilt www.folklore.ee/kpTäpsembäq juhõndiq uma tüü vormistamisõs, kavaq küsütlemises, uurmistüü juhõndiq jm lövväti aadrõsi www.folklore.ee/kp päält.
31
32TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!TENNÄMI ÜTENLÜÜMISE IIST!
33
34Toimkond: Toimkund:
35Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643
36Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214 Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214
37Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740 Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
38Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737
39Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742
40
41Kontaktaadress:Kontaktaadrõs:
42„Koolipärimus”„Koolipärimus”
43Eesti KirjandusmuuseumEesti Kirjandusmuuseum
44Vanemuise 42Vanemuise 42
45Tartu 51003Tartu 51003
46E-post: kp@folklore.eeE-post: kp@folklore.ee