Tekst nr: 79

1Võru hädaabikõned suunatakse maikuus TartusseVõro hädäabikõnnõ suunatas maikuun Tartuhe
2
3Alates 3.maist hakkab Võrumaalt politseisse tulnud kõnesid vastu võtma Tartu juhtimiskeskus.3. maikuu (lehekuu) pääväst nakkas Võromaalt politsei numbre pääle tulnu kõnnit vasta võtma Tartu juhtmiskeskus.
4Kuigi korrakaitseosakonna direktor Tiit Allik lubab, et kannatada ei saa ei väljakutsete kiirus ega kvaliteet, kardavad kohalikud inimesed sellist muudatust ikkagi.Kuigi kõrrakaitsmisosakunna päälik Tiit Allik lupa, et kutmisõ pääle tuldas vällä niisama kipõstõ ja määndsitki häti säändsest muumisõst ei tulõ, pelgäse paikligu inemise tuud muutust õks.
5Kardetakse peamiselt kahte asja: et Tartu linnas asuvad telefonivastuvõtjad ei tunne kohalikke külasid ja teid.Pelätäs päämidselt kattõ asja: telehvoni vastavõtja Tartu liinan tunnõ-i paigapäälitsit teid ja külli.
6Oma kogemuste põhjal kiirabi ja tuletõrjega arvavad inimesed, et sama juhtub nüüd ka politseiga – ühte juttu tuleb seletada mitu korda, sest kui linnamees kanti ei tunne, suunab ta kõne ikka Võru politseile tagasi.Kiirabi ja pritsimiihiga om joba säändit häti olnu ja inemise pelgäse, et sama või tulla ka politseiga – ütte juttu tulõ mitu kõrda seletä, selle, et ku liinamiis kotust tunnõ-i, suunas tä kõnnõ õks Võro politseile tagasi.
7
8Veel kardavad kohalikud, et probleemiks võib kujuneda keeleoskus.Viil pelgäse Võromaa inemise, et hädä või tulla ka keelest arvosaamisõga.
9Paljud maainimesed ei oskagi eesti kirjakeeles rääkida ning suhtlevad ainult võru keeles.Pall'o maainemise kõnõlõsõ õnnõ võro keelen ja mõistaki-i kiräkeelen õigõlõ umma hätä seletä.
10Kas linnasaksad ikka nende jutust aru saavad ja abi osutada oskavad?Kas liinasaksa õks naidõ jutust arvo saava ja avita mõistva?
11
12Sellised kõned võivad alates maikuust juhtimiskeskuses igapäevaseks saada:Säändse kõnnõ võiva lehekuust juhtmiskeskusõn egäpäävätses saia:
13
14Kõne üks:Kõnõ üts:
15
16Kõne kaks:Kõnõ kats: