Tekst nr: 77

1Allfilm OÜAllfilm OÜ
2Saue 11 Tallinn 10612Saue 11 Tallinn 10612
3Kontakt: Piret Tibbo-HudginsKontakt: Piret Tibbo-Hudgins
4Mob: 56 467 769Mob: 56 467 769
5E-post: piret@allfilm.ee E-post: piret@allfilm.ee
6
7RUUDIRUUDI
8Dialoogi leht Dialoogi leht
9
10
11Tuld! Tuld!
12
13Tuld! Tuld!
14
15Tuld! Tuld!
16
17Tuld!Tuld!
18
19Viikingid relvadele! Tuld! Viikingiq - sõariistaq kätte! Tuld!
20
21Viikingid on meie randa tulnud vä?Viikingiq ommaq mi randa tulnu vai?
22
23Õige viikingilaev lastakse laadal vette ja meie isa viib meid sellega sõitma.Peris viikingilaiv lastas laadul vette ja mi esä vii meid tuuga sõitma.
24
25Mina tulen ka!Ma tulõ kah!
26
27Kes sind võtab?Kiä sinno võtt?
28
29Ise võtan!Esi võta!
30
31Uus ratas ja kriim peal.Vahtsõnõ ratas ja kriim pääl.
32Mis isa ütleb?Miä esä ütles?
33
34Maha lööb, kui näeb.Maha lüü, ku näge.
35
36No mis siis on? No miä sõs om?
37
38Puhta puru.Puha purus.
39
40Ise alustasite.Esi alostiti.
41
42Maksa sada krooni!Massaq sada kruuni!
43
44Vaat ei maksa.Vot ei massaq.
45
46Viiskümmend on viimane sõna.Viiskümmend om viimäne sõna.
47Või muidu...Vai muido...
48
49Ruudi! Ruudi!Ruudi! Ruudi!
50Anna tagasi! Annaq tagasi!
51
52Anna siia!Annaq siiä!
53
54Teie isa otsib teid.Ti esä ots teid.
55
56Usun sind küll! Usu ma sinno külh!
57
58Ruudike hakkab nüüd Vikaga kodu mängima.Ruudikõnõ nakkas Vikaga koto mängmä.
59
60Laadale tuled minuga.Laadulõ tulõt üten mukka.
61
62Viikingilaevaga sõitma?Viikingilaivaga sõitma?
63
64Ja iludusvõistlusele ka.Ja kinädüskonkursilõ kah.
65
66Ma näitan sulle ühte asja.Ma näütä sullõ ütte asja.
67
68Vana Orm… Vana Orm...
69
70Valvab viikingite varandust.Valv viikingiide varandust.
71
72Nägid? Liigutas silma.Näit? Pilgut´ silmä.
73
74Nüüd oled sina pealik! Noq olõt sa päälik!
75
76Homme läheb pealik Ruudi merereisile ja päris viikingilaevaga.Hummõn lätt päälik Ruudi merd sõitma ja peris viikingilaivaga.
77
78Ufod viisid ära nigu niuhti.Ufoq veiväq är nigu niuhti.
79
80Sinu vastse looreha või? Su vahtsõ suurrihä vai?
81
82Eile Kooljamäe risti peal.Eelä Kuuljamäe risti pääl.
83Looreha läinud nigu niuhti, ma ju räägin.Hobõsõrihä lännü nigu niuhti, ma jo kõnõlõ.
84
85Kui ufo veel minu karjamaale maandub, siis mina muud ei palu, kui et nad mind siit minema viiks.Ku ufo viil mu nurmõ pääle maaha tulõ, sõs ma pallõ-i muud, ku et nä minno siist är veenü.
86
87Tervist.Tervüst.
88
89Tervist tarvis.Tervüst vaia.
90
91Kui sellest ufo-asjast enne sotti ei saa, siis sina, Ruudi, uurid selle kõik kenasti välja, kui sa suureks saad.Ku seost ufo-as´ast inne sotti ei saaq, sõs saq, Ruudi, uurit seo kõik kinäste vällä, ku suurõs kasut.
92Sina oled tark poiss.Sa olõt tark poiss.
93
94No on vanamehed! Orm ajas poisile viikingeid pähe, sina ufosid.No ommaq vanameheq! Orm ai poiskõsõlõ viikingiq päähä, saq ufoq.
95No mis sest lapsest niimoodi saama peab? Tead sa, Ruudi, sa ära kuula mitte kedagi.No miä seost latsõst niimuudu saama piät? Tiiät sa, Ruudi, sa kullõlgu-i kedägi.
96Sina hakka selleks, milleks kõigepealt ise tahad.Sa nakka tuus, kinkas kõgõpäält esi tahat.
97Kõige parem, hakka presidendiks.Kõgõ parõmb, nakka presidendis.
98
99Ma lubasin Ormile, et ma hakkan viikingiks.Ma lubasi Ormilõ, et ma nakka viikingis.
100
101Tänapäeval viikingeid ei ole, kas Orm sulle seda ei öelnud?Täämbädsel pääväl viikingiid olõ-i, kas Orm sullõ tuud es kõnõlõ?
102
103Aga siis ma hakkan viikingite varanduse otsijaks.A sõs ma nakka viikingiide varandusõ otsjas.
104
105Noh, poiss, tahad ka Ameerikasse? Kakskümmend viis krooni.Noh, poiskõnõ, tahat ka Ameerigahe? Katskümmend viis kruuni.
106
107No näed, siin ongi Ameerika.No näet, tan omgi Ameeriga.
108
109Miksi on suomalaisille niin helvetin kallis? Mille suumlaisilõ nii kuradi kallis om?
110
111Kohe selgitame välja, härra.Õkva teemi selges, herrä.
112
113Mitäs herra mä olen.Mis herrä ma õks tan olõ.
114Mihin sä juokset?Kohe sa joosõt?
115
116Pieni hetki.Uutkõ kõrras.
117
118Ruudi! Ruudi!
119
120Mis on? Midä?
121
122Näe võtke, viikingilaeva jaoks.Kaeq, võtkõ, viikingilaiva jaos.
123Kuulad Vika sõna ja tulete kohe pärast tagasi, kuhugi unistama ei jää.Kullõt Vika sõnna ja tulõti peräst õkva tagasi, kohegi mol´otama ei jääq.
124
125Ma ei saa tulla, mul on tööd.Ma ei saaq tullaq, mul om tüüd.
126
127Lähme viikingilaeva peale! Läämi viikingilaiva pääle!
128
129Kohe algab iludusvõistlus.Õkva nakkas kinädüskonkurss.
130
131Ma lähen üksi siis.Ma lää ütsindä sõs.
132
133Kas te näitaksite mulle palun oma tegevusluba? Kas ti näüdänü mullõ umma müügilupa?
134
135Tegevusluba? Ma... meil tegevusluba...Müügilupa? Ma... meil müügilupa...
136
137Gynnar! Kus on meie tegevusluba?Gynnar! Kon om mi müügiluba?
138
139Ei misjaoks mina, sa ju ise eile ütlesid, eile et ...Ei, misperäst maq, sa jo esi eelä ütlit, eelä et ...
140
141Lugupeetud laadalised, tere päevast!Avvolidsõq laadulisõq, tere!
142
143Tere päevast ka minu poolt.Tere mu puult kah.
144Ja nüüd kuulutame me avatuks "Meie Pireti" iludusvõistluse.Ja noq teemi mi valla "Mi Pireti" kinädüskonkursi.
145
146Esimene voor on käimisvoor, sest graatsia on ilu alus.Edimäne vuur om käümisvuur, selle et siuhkõlt käümine om kinädüse man päämine.
147
148Meie esiisasid kartis kogu Euroopa.Mi esiessi peläs terve Euruupa.
149Saare viikingid käisid Ameerikas juba ammu enne Kolumbust.Saarõ viikingiq käveväq Ameerigan joba ammu inne Kolumbust.
150Ja nende vaprate meeste mälestuseks las seilabki uue põlvkonna saare viikingite käte all elu saanud "Helga".Ja näide kangidõ miihi mälehtüses las sõit vahtsõ põlvõ saarõ viikingiide kässi all elo saanu "Helga".
151
152Piret oli Suure Tõllu, Saaremaa kangelase naine.Piret oll´ Suurõ Tõllu, Saarõmaa vägimehe, naanõ.
153Seega kõigi Saare naiste esiema.Tuu tähendäs kõiki Saarõ naisi esiimä.
154
155Piret oli eesti naine.Piret oll´ eesti naanõ.
156
157Tahad katsuda või?Tahat kumpi vai?
158
159Sa ei usu, aga kui 57. aastal see ufo minu karjamaale maandus, siis see skafandris naine oli täpselt samasugune, ta oli ainult suurem.Sa ei usuq, a ku 57. aastagal seo ufo mu nurmõ pääle maha tull´, sõs seo skafandrin naanõ oll´ karvapäält säänesama, tä oll´ õnnõ suurõmb.
160
161Hea küll, usun, usun.Hää külh, usu, usu.
162Kui ufod olemas on, siis see on küll sealt pärit.Ku ufoq olõman ommaq, sõs seo om külh säält peri.
163
164Üks asi veel.Üts asi viil.
165Vana viikingikombe kohaselt lastakse "Helga" pardale ainult mehi.Vana viikingikombõ perrä lastas "Helga" parda pääle õnnõ miihi.
166Las naistele jääda kõik muu.Las naisilõ jäiäq kõik muu.
167
168Kus sinu isa on, poiss?Kos su esä om, poiskõnõ?
169
170Ma ei tea.Ma ei tiiäq.
171
172Mine otsi nüüd ilusasti isa üles.Mineq otsiq esä ilosalõ üles.
173
174No mis ma ütlesin.No mis ma ütli.
175
176Ütle meile, Kätlin, milline oleks sinu suurim soov? Kõnõlõ meile, Kätlin, midä sa kõgõ inämb tahtnu?
177
178Minu kõige suurem soov oleks see, et maailmas valitseks rahu ja sõprus, kõik inimesed oleksid õnnelikud, kusagil ei oleks sõda, nälga, kõik lapsed saaksid koolis käia.Kõgõ inämb taha ma, et maailman olnu rahu ja sõprus, kõik inemiseq olnu õnnõliguq, kongi olnu es sõta, nälgä, kõik latsõq saanu koolin kävvü.
179
180Nii ilus.Nii illos.
181
182Oma esimeseks viikingireisiks on "Helga" valmis.Umas edimädses viikingisõidus om "Helga" valmis.
183Rohkem rahvast ei mahu.Inämb rahvast ei mahuq.
184
185Noh, leidsid oma isa üles, poiss?No kas löüdset uma esä üles, poiskõnõ?
186
187Kas ilma isata ei saa?Kas ilma esäldä ei saaq?
188
189Ei saa, sa oled veel väike, kes sul silma peal hoiab, juhtub midagi.Ei saaq, sa olõt viil väiku, kiä sul silmä pääl hoit, juhtus viil midägi.
190
191Ma ise hoian.Ma esi hoia.
192No võtke mind laeva peale.Võtkõ no minno laiva pääle.
193Mul on raha olemas.Mul om raha olõman.
194Mul isa ei ole.Mul essä olõ-i.
195Mine otsi oma isa ilusasti üles.Mineq otsiq uma esä ilosalõ üles.
196Ega see meie viimaseks sõiduks jää.Ega seo mi viimädses sõidus jää-i.
197
198Te ei läinudki sõitma? Ja õigesti tegite.Ti es lääki sõitma? Ja õigõlõ teiti.
199Ma kuulsin, et sinna lasti ainult mehi peale.Ma kuuli, et sinnä lasti õnnõ miihi pääle.
200See on ju kurat teab mis – diskrimineerimine.Seo om kurat tiid miä - diskriminiirmine.
201Sellise laevaga ei kõlbagi sõita.Säändse laivaga sünnüki-i sõita.
202
203Tulevad! „Valge tuvi!“Tulõvaq! „Valgõ tuvi!“
204
205Igakord kui öö on võimul, Egäkõrd ku üü om võimul,
206ujub laotus ligi maad.ujos laotus vasta maad.
207Igakord kui koidab uus päev, Egäkõrd ku nõsõs jälq päiv,
208muutun valgeks tuviks ma.muutu valgõs tuvis ma.
209Una paloma blanca,Una paloma blanca,
210mäe kohal hõljun kui lind.mäe kottal linda ku tsirk.
211Una paloma blanca...Una paloma blanca...
212
213Et sul selle Aino vingutamise peale kõrvad veel sitavett ei jookse.Et sul seo Aino krjaunutamisõ pääle kõrvaq viil sitavett ei joosõq.
214
215Igaüks teenida tahab.Egäüts tiini taht.
216
217Näe, mitu miljonit läks maksma.Kaeq, mitu mill´onat läts massma.
218Ütle praegust, kurat, kõigil on miljoneid, iga asja jaoks.Ütle parla, kurat, kõigil om mill´onaid, egä as´a jaos.
219
220Mis sa teed poisikese tempe!Mille sa tiit poiskõsõ tempe!
221
222Üks musi.Üts muso.
223
224Veer toorus morra!Veer toorus morra!
225
226Pealik tuleb!Päälik tulõ!
227
228Kus sinu isa on?Kon su esä om?
229
230Ära palugi.Är pallõlgugi.
231Selliseid, kellel isa ei ole, neid me ei võta! Säändsit, kinkal essä ei olõq, noid mi ei võtaq!
232
233Ruudi!Ruudi!
234
235Parool!Paruul!
236
237Veer toorus morra.Veer toorus morra.
238
239Vale!Võlss!
240
241Veer toorus morra.Veer toorus morra.
242
243Õige.Õigõ.
244
245See Ormi pilt...Seo Ormi pilt...
246Ma nägin teda öösel unes.Ma näi tedä üüsse unõn.
247Jumala kindel, et vana Orm kummitab.Jumala kimmäs, et vana Orm käü kodo.
248
249Kui Orm oleks mu isa olnud, siis oleks ma viikingilaeva peale saanud.Ku Orm olõs mu esä olnu, sõs olõs ma viikingilaiva pääle saanu.
250
251Ja nüüd ei lastud või? Ei tea, mispärast?Ja noq es lastaq vai? Ei tiiäq, minkperäst?
252
253Sellepärast, et mul ei ole isa.Tuuperäst, et mul olõ-i essä.
254
255Ei ole isa.Olõ-i essä.
256Mis põhjus see on, et mitte laevale lasta.Mis põhjus seo om, et mitte laiva pääle laskõ.
257Tegelikult on igal inimesel isa olemas.Tegeligult om egäl inemisel esä olõman.
258Meil koolis räägiti, et peab olema munarakk ja seemnerakk, et laps sünniks.Meil koolin kõnõldi, et piät olõma munarakk ja siimnerakk, et lats sündünü.
259Ja seemnerakk tuleb isast.Ja siimnerakk tulõ esäst.
260Järelikult oli sul ka isa olemas.Tähendäs, sul oll´ kah esä olõman.
261
262Kus ta siis jäi?Kohe tä sõs jäi?
263
264Ära sa arva, et isadega ka nii lihtne on.Är sa arvaku, et esädega ka nii lihtsä om.
265Näiteks Liivi muudkui unistab, et tal oleks valge kleit ja pulmad.Näütüses Liivi kõgõ unistas, et täl olnu valgõ kleit ja pulmaq.
266Aga Sass vist ei taha.A Sass vast taha-i.
267
268Aga Liivi on su ema?A Liivi om su imä?
269
270Ise ei tea või?Esi ei tiiäq vai?
271
272Aga sul ka, tähendab, pole isa?A sul kah, tähendäs, ei olõq essä?
273
274Raudselt on.Kimmähe om.
275Sass on mu isa ja Liivi on mu ema, mis siis, et nad abielus ei ole.Sass om mu esä ja Liivi om mu imä, miä tuust, et nä abielon ei olõq.
276Aga otsime sulle ka isa, ma aitan.A otsimi sullõ kah esä, ma avida.
277
278Noh, mis printsessi sina siin ootad? Emane, ootad printsi? No, kumb sa oled siis, emane või isane? Ei oska midagi looduse krooni jutu peale ütelda? Olgu.Noh, määnest printsessi sa tan oodat? Imäne, oodat printsi? Noh, kumb sa sõs olõt, imäne vai esäne? Mõista-i midägi luudusõ krooni jutu pääle üldäq? Olkõ.
279
280Indrek! Andres! Nii, rattad lähevad kaheks nädalaks aresti alla.Indrek! Andres! Niimuudu, rattaq lääväq katõs nädälis aresti ala.
281
282See on Antsu ratas.Seo om Andsu ratas.
283
284Mis sa vaidled isale veel vastu või?Mis, sa ajat esäle viil vasta vai?
285
286Alati olen mina süüdi.Kõgõ olõ ma süüdü.
287
288Süüdi on see, kes mitte midagi ei tee.Süüdü om tuu, kiä midägi ei tiiq.
289Kas sul peedid on pestud või?Kas sul ommaq peediq mõstuq vai?
290
291Ants viis ära.Ants vei är.
292
293Sepik ka?Sepik kah?
294
295Sepiku oleks unustanud.Sepigu olõs unõhtanu.
296
297Ruudi.Ruudi.
298
299Noh, kuidas Jaak su isaks oleks?Noh, kuis Jaak su esäs passnu?
300
301Liiga vana.Pall´o vana.
302
303Sass sobiks.Sass kõlvanu.
304
305Ema ei anna vist teda kellegile.Imä anna-i vast tedä kinkalõgi.
306
307Ise sa ütlesid, et Liivi ja Sass pole abielus.Esi sa ütlit, et Liivi ja Sass olõ-i abielon.
308Ja Sass on venelane ka.Ja Sass om vindläne kah.
309
310Mis siis?Miä tuust?
311
312Eesti keelt räägib imelikult.Eesti kiilt kõnõlõs andsakult.
313
314Sa ei saa aru või? Papa!Sa ei saa arvo vai? Papa!
315
316Mis on nüüd? Kalli isu tuli peale printsessal?Miä noq? Kallistamisõ iso tull´ pääle printsessal?
317
318Kop, kop lahti tee,Kop, kop, valla tiiq,
319Poodnik välja tule sa...Kaupmiis vällä tulõq sa...
320
321Pood on kinni.Puut om kinni.
322
323Pood on kinni.Puut om kinni.
324
325Konkursi võitsime ära, nüüd ei saa poodi sisse.Konkursi võidimi är, noq ei saaq puuti sisse.
326
327Pood on kinni.Puut om kinni.
328
329Ei ole, ei ole.Ei olõq, ei olõq.
330Pood on lahti.Puut om valla.
331Astuge sisse, mehed, ostke kõik, mis vaja.Astkõ edesi, meheq, ostkõ kõkkõ, midä vaia.
332Mis konkursi kinni panite?Määndse konkursi ti är võitsõti?
333
334Mis konkursi? Laulu oma!Määndse konkursi? Laulu uma!
335
336Astuge sisse!Astkõ sisse!
337
338Vika, mul tuli mõte.Vika, mullõ tull´ mõtõ.
339Teeme konkursi.Teemi konkursi.
340
341Iludusvõistluse?Kinädüskonkursi?
342
343Ei, papakonkursi.Ei, papakonkursi.
344Kes võidab, selle võtan isaks.Kiä võit, tollõ võta esäs.
345
346Jes-s-s-s!Jes-s-s-s!
347
348Algab pealik Ruudi papakonkurss.Nakkas pääle päälik Ruudi papakonkurss.
349Lähme ennast kirja panema.Läämi hinnäst kirja pandma.
350Isa peab viiking olema.Esä piät viiking olõma.
351Peab laeva ehitama.Piät laiva eihtämä.
352Peab pealik Ruudi viikingilaevaga sõitma viima.Piät päälik Ruudi viikingilaivaga sõitma viimä.
353
354Valmis.Valmis.
355Kandidaate teavitatakse.Kandidaatõlõ antas teedäq.
356Võitja valitakse armsa väikese sinisilmse poisikese isaks.Võitja valitas armsa väiku sinitside silmiga poiskõsõ esäs.
357
358Kes see on?Kiä tuu om?
359
360Sina muidugi.Saq muidoki.
361
362Kuule Sass, sul käib palju rahvast.Kulõq, Sass, sul käü pall´o rahvast.
363Paneme plakati üles, teeme papakonkursi.Panõmi plakati üles, teemi papakonkursi.
364Kes võidab, võtan papaks.Kiä võit, võta papas.
365
366No sellest mina saan aru.No tuust ma saa arvo.
367Aga vot mis siis Karmenist saab?A vot miä sõs Karmõnist saa?
368
369Aga mul on ju isa vaja?A mul om jo essä vaia?
370
371SUUR PAPAKONKURSSSUUR PAPAKONKURSS
372
373Oli sul asja ka või, poiss?Oll´ sul asja kah vai, poiskõnõ?
374
375Ma niisama vaatan.Ma niisama kae.
376
377Palju selline maksta võib?Pall´o sääne massa või?
378
379See on viikingiaegne amulett.Seo om viikingiaignõ kaitsõas´akõnõ.
380See maksab väga palju.Seo mass väega pall´o.
381Sinul seda raha ei ole.Sul säänest rahha olõ-i.
382See maksab pool miljonit.Seo mass puul mill´onat.
383
384Pool miljonit? Puul mill´onat?
385
386Näita taskud ette! Kohe! Mis sa võtsid? Mis püksis on? Näütä karmaniq ette! Õkva! Miä sa võtsõt? Miä püksen om?
387
388Vaata aga vaata, aus poiss.Kaeq aga kaeq, ausa poiskõnõ.
389Kuule, kui midagi leiad, vanaemal, vanaisal midagi on kapis või kirstus.Kulõq, ku midägi lövvät, ku vanaimäl, vanaesäl midägi om kapin vai kirstun.
390Kui kulda leiad, tuled kohe jooksuga.Ku kulda lövvät, tulõt õkva joosuga.
391Onu Gynnar ostab ära, hea hinnaga.Onu Gynnar ost är, hää hinna iist.
392Antiik!Antiik!
393
394Tshau!Tšau!
395
396Ma tulen pärast sulle järgi!Ma tulõ peräst sullõ perrä!
397
398Tere, isa.Tere, esä.
399
400Ma olen neli korda käinud teie palvel teie naabriga rääkimas.Ma olõ neli kõrda käünü ti palvõ pääle ti naabriga kõnõlõman.
401Te peate nüüd otsustama.Ti piäti õkva otsustama.
402Ei, ei ole muud võimalust.Ei, ei olõq tõist võimalust.
403Head aega, proua Mets.Hüvvä aigu, provva Mõts.
404Ei, Aino, aga ma olen ametikohustuste täitmisel.Ei, Aino, a ma olõ ammõdikohustuisi täütmise man.
405Mina olen konstaabel Sirge ja sina oled kodanik Mets.Ma olõ konstaabli Sirgõ ja sa olõt kodanik Mõts.
406Head aega.Hääd nägemist!
407
408Tere, meil öeldakse hakatuseks tere.Tere, meil üldäs kõgõpäält tere.
409Uus-Meremaalt.Vahtsõlt-Meremaalt.
410Meil seal kuninganna passid.Meil ommaq sääl kuninganna passiq.
411
412Maa pärimise jaoks leiti teid sealt kaugelt ikka üles?Maa perimise jaos löüti teid säält kavvõst õks üles?
413
414Õnnelik juhus.Õnnõlik juhus.
415Üks vana koolivend "Riigi Teatajast" luges.Üts vana kooliveli "Riigi Teatajast" lugi.
416Ta on ka paadiehitaja mees, eks ta siis mulle teada andiski.Tä om kah paadieihtäjä miis, eks tä sõs mullõ teedäq andsõgi.
417
418Kui te isa suremas oli, siis õnnelik juhus appi ei tulnud.Ku ti esä kuulmise pääl oll´, sõs õnnõlik juhus appi es tulõq.
419
420Aga selle suure maa kohta pabereid ei ole, seda te teate? Maja ja krundi maja all saate te pikema jututa.A seo suurõ maa kottalõ paprit ei olõq, kas seod ti tiiäti? Maja ja krundi maja all saati ti pikembä jutulda.
421
422“Valge tuvi”“Valgõ tuvi”
423
424Head aega.Hääd aigu.
425
426Head aega.Hääd aigu.
427
428Tühi, mitte keegi ei pannud ennast kirja.Tühi, kiäki es panõq hinnäst kirja.
429
430Ma käisin täna linnas Liivi juures juuksuris.Ma käve täämbä liinan Liivi man hiussit lõikaman.
431Ta rääkis, et Vika käib nüüd kaksikute isa juures porgandeid kõplamas.Tä kõnõl´, et Vika käü katsikidõ esä man põrknit kõblitsõman.
432
433Vika hoiab küll mind.Vika hoit külh minno.
434
435Ja mis sina teed?Ja miä sa tiit?
436
437Mängin.Mängi.
438
439Sa istud Sassi juures poes.Sa istut Sassi man poodin.
440
441Peremees, äri õitseb?Peremiis, äri häitses?
442
443Kus ta pääseb.Kos taa päses.
444
445Mul on peremehele üks väike ettepanek.Mul om peremehele üts väiku ettepanõk.
446Äkki paneks selle posteri teie poodi üles?Äkki pandnu seo plakadi ti puuti üles.
447
448Pane-pane.Panõq-panõq.
449
450Nonii.Nonii.
451Siin ta on.Tan taa om.
452
453Ostame ja müüme mälestusi.Ostami ja möömi mälehtüisi.
454
455Jah, just nimelt, mälestusi! Väärikat sugupuud leida Eestimaalt, see on väga raske tegevus.Jah, õkva nii, mälehtüisi! Avvolist sugupuud löüdäq Eestimaalt, seo om väega rassõ tegemine.
456Aga teate mida? Meie, meie võime teile seda kõike võimaldada.A tiiäti, miä? Mi, mi võimi teile tuud kõkkõ lupaq.
457Me toome sinna nurka selle kummuti, kummuti kohale veel paar pilti, ja kui vaja, siis võime teile tuua ka teie Türgi sõjas langenud vaarisa araabia täku suurauad.Mi toomi sinnä nukka seo kummudi, kummudi kottalõ viil paar vanna pilti, ja ku vaia, sõs võimi teile tuvvaq ka ti Türgi sõan hukka saanu vanavanaesä araabia täko suuravvaq.
458Noh ja mis siis peremehel endal pakkuda on?No ja miä sõs peremehel hindäl pakku om?
459
460Aga, mis te sellest arvate? Noh, see ei ole küll minevik, aga selle-eest tulevik.A miä ti seost arvati? Noq, seo olõ-i külh vana vaig, a tuuiist tulõvik.
461
462Suur papakonkurss.Suur papakonkurss.
463Nii.Nii.
464Ja mis auhind on?Ja määne avvuhind om?
465
466Mina ja ema.Maq ja imä.
467
468Ei, ma mõtlesin rahalist auhinda.Ei, ma mõtli rahalist avvuhinda.
469
470Selle peale ma polegi mõelnud.Taa pääle ma olõki-i märknü.
471
472Aga oleks vaja mõelda.A olnu vaia märki.
473Raha, see on väga tähtis asi.Raha, seo om väega tähtsä asi.
474Kõikidele inimestele meeldib raha.Kõigilõ inemiisile miildüs raha.
475
476Kui suur auhind peab olema?Ku suur avvuhind piät olõma?
477
478Mida suurem auhind, seda suurem huvi selle konkursi vastu on.Midä suurõmb avvuhind, tuud suurõmb huvi seo konkursi vasta om.
479Ja kui sa tahad endale kvaliteetset isa, siis koonerdada ei tohi.Ja ku sa tahat hindäle kvaliteetset essä, sõs koonõrda ei võiq.
480
481Kõtt, juurikad!Kõtt, masuuriguq!
482
483Ma ilmaasjata näitasin talle kuulutust.Ma ilmaas´anda näüdässi tälle kuulutust.
484See mees on luft, temast ei ole niikui nii asja.Tä om luftimiis, timäst ei olõq nigunii asja.
485
486Mida teie siin leinate?Midä ti tan takan ikõti?
487
488Papakonkurssi.Papakonkurssi.
489Näe, mees ütles, kui on isa vaja, siis on auhinda ka vaja.Kaeq, miis ütel´, ku om essä vaia, sõs om avvuhinda kah vaia.
490
491Tead, tal võib täitsa õigus olla.Tiiät, täl või tävveste õigus ollaq.
492Kui sul selle isa-asjaga tõsi taga on, siis ei jää muud üle, kui see Ormi varandus mere põhjast välja tuua.Ku sul seo esä-as´aga tõsi takan om, sõs saa-i muud, ku tulõ seo Ormi varandus mere põh´ast vällä tuvvaq.
493
494Tule nüüd, katsu sa ka, sa tead ju, kus varandus on.Tulõq no prooviq sa kah, sa tiiät jo, kon varandus om.
495
496Aga Karmen ei luba ju mul vette minna.A Karmõn lupa-i mul jo vette minnäq.
497
498Kas sa tead üldse, kus see varandus on?Kas sa tiiät ülepää, kon tuu varandus om?
499
500Kui Ormi maali pealt vaadata, siis teaks küll.Ku Ormi maali päält kaiaq, sõs tiidnü külh.
501
502Lähme siis vaatame selle Ormi pilti.Läämi sõs kaemi tuu Ormi pilti.
503
504Ei saa, seal elab üks välismaalane.Ei saaq, sääl eläs üts vällämaalanõ.
505
506Mina ei viitsi seda varandust enam niisama otsida.Ma ei viisiq seod varandust inämp niisama otsi.
507
508Aga papakonkurss?A papakonkurss?
509
510Minul on papa olemas.Mul om papa olõman.
511
512Sul on juuksed märjad.Sul ommaq hiussõq likõq.
513
514Ei ole.Ei olõq.
515
516Vaata emale otsa!Kaeq imäle otsa!
517
518Ma jooksin ja higistasin.Ma joosi ja higisti.
519Aga kuidas on inglise keeles "varandus"?A kuis om inglüse keelen "varandus"?
520
521Treasure.Treasure.
522
523Kuidas seda kirjutatakse?Kuis seod kirotõdas?
524
525Tre-a-su-re.Tre-a-su-re.
526Mis varandust sa sealt internetist otsid?Määnest varandust sa säält Internetist otsit?
527
528Viikingite.Viikingiide.
529
530Saad veel 5 minutit.Saat viil 5 minotit.
531Ma käin korraks ära.Ma käü kõrras är.
532
533Tere, kas keegi on kodus?Tere, kas kiäki om koton?
534
535Tere.Tere.
536
537Tere.Tere.
538Ma tulin neid teile siin ära tooma.Ma tulli naid teile tan är tuuma.
539
540See on kangesti kena, et te mulle tulite neid ise ära tooma.Seo om kistumalda kinä, et ti mullõ tulliti naid esi är tuuma.
541
542Kui teil neid pabereid kaasas ei ole, on te notarikäik asjata.Ku teil naid paprit üten olõ-i, om ti notari man käümine as´alda.
543Vald arvab niikui nii juba, et see maa on nende oma.Vald arvas nigunii joba, et seo maa om näide uma.
544
545Ma teen teed.Ma tii tiivett.
546
547Mul on palju tööd.Mul om pall´o tüüd.
548Ma pean homseks eksamiks õppima.Ma piät hummõnidsõs eksämis opma.
549Ma sõidan homme Tartusse, kriminaalõiguse eksamit tegema.Ma sõida hummõn Tartohe, kriminaalõigusõ eksämit tegemä.
550
551Te käite ülikoolis?Ti käüti ülikoolin?
552
553Hästi, ma nüüd lähen.Häste, ma lää.
554
555Aga te tulge teed jooma siis, kui kool läbi saab.A ti tulkõ tsäid juuma sõs, ku kuul´ läbi saa.
556
557Kui mul aega on.Ku mul aigu om.
558
559Kui teil aega on.Ku teil aigu om.
560
561Näed teda siis või? Näet tedä sõs vai?
562
563Ta on võib-olla toas või maja taga.Tä om või-ollaq tarõn vai maja takan.
564Mis ta noor mees ikka siin külakolkas teeb.Miä tä, nuur miis, õks tan kolkakülän tege.
565Küll ta minema läheb, kasvõi linna.Külh tä är lätt, kasvai liina.
566
567Me ajame ta minema.Mi ajami tä minemä.
568
569Kuidas?Kuis?
570
571Hirmutame ta Meremaale tagasi.Hiidütämi tä Meremaalõ tagasi.
572
573Ei tea, mida need välismaalased kõige rohkem kardavad?Ei tiiäq, midä neoq välämaalasõq kõgõ inämp pelgäseq?
574
575Vaesust ja vanadust.Vaesust ja vanadust.
576
577Kust sina seda tead?Kost sa seod tiiät?
578
579Liivi rääkis.Liivi kõnõl.
580
581Olge siis head lapsed ja ärge Liivile ja Sassile lisatööd tehke.Olkõq sõs hääq latsõq ja ärkeq Liivile ja Sassilõ tüüd mano tekke.
582
583Vaata, et sa teed oma eksami ära.Kaeq, et sa uma eksämi är tiit.
584
585Ma siis lähen.Ma sõs lää.
586Ma tulen tagasi ülehomme õhtul.Ma tulõ ülehummõn õdagu tagasi.
587
588Kas me võime teie pool üleval magada?Kas mi võimi ti puul üllen maada?
589
590Kui Liivi lubab.Ku Liivi lupa.
591
592Korras.Kõrran.
593
594Sina oled vaesus ja mina olen vanadus.Saq olõt vaesus ja maq olõ vanadus.
595
596Vaesus ma olla ei taha.Maq ei tahaq vaesus ollaq.
597Sass ütleb, et vaesus on hirmus asi.Sass kõnõlõs, et vaesus om jälle asi.
598
599Ole siis vanadus.Olõq sõs vanadus.
600
601Vanadus ma ka olla ei taha, sest naised kardavad vanadust rohkem kui mehed.Vanadus ei tahaq ma kah ollaq, selle et naasõq pelgäseq vanadust inämb ku meheq.
602
603Siis olgu niimoodi, et mina olen vaesus ja vanadus ja sina oled lollus.Sõs olkõ niimuudu, et maq olõ vaesus ja vanadus ja saq olõt ull´us.
604
605Olgu, ma olen siis vanadus.Olkõ, ma olõ sõs vanadus.
606
607Mina olen vaesus!Ma olõ vaesus!
608
609Ja mina olen vanadus!Ja ma olõ vanadus!
610
611Jäta Viikingivilla heaga maha.Jätäq Viikingihärbän hääga maha.
612
613Sest muidu on sul varsti nägu kortsus ja pangaarve tühi.Selle et muido om sul pia nägo käbrän ja pangaarvõq tühi.
614
615Kas te mind otsite?Kas ti minno otsiti?
616
617Sassa, sealt nad läksid.Sassa, säält nä lätsiq.
618Kahekesi.Katõkõisi.
619Üks oli sihukse musta suure pea ja pika musta kerega.Üts oll´ sääntse musta suurõ pää ja pikä musta kerega.
620Ja teisel oli kirves selga kinni löödud.Ja tõsõl oll´ kirvõs sälgä kinniq lüüd.
621Sihuke pisike, sarvedega nagu.Sääne tsill´okõnõ, sarviga nigu.
622
623Mardisandid.Märdisandiq.
624
625Suvel?Suvõl?
626
627No siis pikkapäkud.No sõs pikäpäkuq.
628
629Päkapikud?Päkäpikuq.
630
631No jah.No jah.
632
633Tere, Orm! Nad ei lasknud sellepärast mind viikingilaevale, et mul ei ole isa.Tere, Orm! Nä es lasõq tuuperäst minno viikingilaiva pääle, et mul olõ-i essä.
634Mul ainult isa jaoks on seda varandust vaja.Mul õnnõ esä jaos om seod varandust vaia.
635Kui varandus on auhinnaks, siis tuleb papakonkursile palju rahvast.Ku varandus om avvuhinnas, sõs tulõ papakonkursilõ pall´o rahvast.
636Kas sa ikka tead, kus see viikingivarandus on?Kas sa õks tiiät, kon seo viikingivarandus om?
637
638Palav täna.Lämmi täämbä.
639
640Palav.Lämmi.
641
642Kaugelt tulek, kaugele minek?Kost tulõk, kohe minek?
643
644Minekud ja tulekud on kauged olnud küll.Minekiq ja tulõkiq ommaq kavvõq olnu.
645Vanasti oli kauplus teisel pool teed.Vanast oll´ puut tõsõl puul tiid.
646
647Mina olen Sass.Ma olõ Sass.
648
649Ma olen Enn.Ma olõ Enn.
650
651No vaat siis mis, Enn.No kaeq sõs miä, Enn.
652Vana poodi mina ei näinud, mina siis veel kaugel olin, Kamtshatkal.Vanna puuti ma es näeq, ma sõs viil kavvõl olli, Kamtšatkal.
653Aga nii kui siia saarele tulin, nii jäin.A nii ku siiä saarõlõ tulli, nii jäi.
654Kas sina ka jääma tulid? Kas sa ka jäämä tullit?
655
656Ma ei tea.Ma ei tiiäq.
657Ma ei tunne siin enam kedagi.Ma ei tunnõq tan inämb kedägi.
658
659Tere, mina olen Viktoria.Tere, ma olõ Viktoria.
660Ma tahtsin suga ühest asjast rääkida.Ma tahtsõ sukka ütest as´ast kõnõlda.
661
662Tere, tere.Tere, tere.
663Ma olen Enn.Ma olõ Enn.
664
665Jah, seda ma tean.Jah, tuud ma tiiä.
666Kuidas teil seal Uus-Meremaal emudega on? Meil Muhus on ka emud ja ma mõtlesin, et emud on Uus-Meremaalt pärit ja siis et sa oled ka sealt nagu.Kuis teil sääl Vahtsõl-Meremaal emudega om? Meil Muhun ommaq kah emuq ja ma mõtli, et emuq ommaq Vahtsõlt-Meremaalt peri ja sõs et sa olõt kah säält nigu.
667
668Hea meelega räägiks sinuga kasvõi emudest, aga mul on praegu tõesti väga kiire.Hää meelega kõnõlnu sukka kasvai emudõst, a mul om parla tõtõstõ väega kipõ.
669Ole hea, tule eest ära.Olõq hää, tulõq iist är.
670
671Hello, hello! I can't hear you… Andy...Halloo, hallo! Ma ei kuulõq sinno... Andy...
672I will know in a couple of days.Ma saa paari pääväga teedäq.
673Yes, the weather is fine here.Jah, ilm om tan illos.
674O.K.Hää.
675
676Said sa haiget?Kas om vallus?
677
678Sa oleks võinud sedasi omal jalaluu ära murda.Sa olõs võinu niimuudu hindäl jalakundi är murdaq.
679
680Aga mul pole üldsegi valus.A mul es olõq sukugi vallus.
681
682Emu!Emu!
683
684Mu ema ei osta krõpsu, ütleb, et kahjulik.Mu imä osta-i krõpsu, kõnõlõs, et kah´olik.
685
686Kuidas ta muidu on?Kuis tä muido om?
687
688Kes?Kiä?
689
690Sinu ema.Su imä.
691
692Ühel päeval saab tast kohtunik.Ütel pääväl saa timäst kohtunik.
693
694Jah, ta rääkis mulle, et käib ülikoolis.Jah, tä kõnõl´ mullõ, et käü ülikoolin.
695Kas sa tahaksid mulle töö juures abiks olla? Kas sa tahassi minno tüü man avitaq?
696
697Nii.Nii.
698Korras.Kõrran.
699
700Homme hommikul ma lähen randa, toon värsket kala ja õhtul teeme maailma parimat toitu - värskelt suitsetatud lesta.Hummõn hummogu lää ma mere viirde, tuu värskit kalla ja õdagu teemi maailma kõgõ parõmbat süüki - värskilt suitsutõdut lesta.
701Pidusöök valitud seltskonnale.Pidosüük vällävalit seltskunnalõ.
702Kutsutud oled sina koos emaga.Kutsut olõt saq üten imäga.
703
704Osta viinerit ka.Ostaq viinerit kah.
705
706Miks?Mille?
707
708Karmen ei söö kala.Karmõn ei süüq kalla.
709Tal läks ükskkord kalakont kurku.Täl läts´ ütskõrd kalaluu kurku.
710Ma olen õpetanud teda puhastama ka, aga ta ei taha õppida.Ma olõ opanu tedä puhastama kah, a tä taha-i oppi.
711
712Hea küll, ma ostan siis hästi salajasi viinereid.Hää külh, ma osta sõs väega salajaidsi viinerit.
713
714Ma Sassile helistasin, ta lubas.Ma Sassilõ helisti, tä lubasi.
715
716Ega ta teid oma jutuga ära ei tüüdanud?Ega tä teid uma jutuga är es väsütä?
717
718Ei-ei, Ruudi aitas mul hulga tööd ära teha.Ei-ei, Ruudi avit mul hulga tüüd är tetäq.
719Kas te praekartuleid tahate, meil jäi natukene üle?Kas ti praadituid kardohkid tahati, meil jäi veidükese alalõ?
720
721Ei, ei jõua enam.Eiq, ei jõvvaq inämp.
722Ma sõin terve tee Tartust tagasi.Ma sei terve tii Tartost tagasi tullõn.
723
724Saite läbi?Saiti läbi?
725
726"A" sain."A" sai.
727
728Ma teadsin.Ma tiidse.
729
730Elu erilisteks juhtumiteks kõrvale pandud.Esierälidsis juhtumiisis kõrvalõ pant.
731Orm ise tegi.Orm esiq tekk´.
732
733Siis teie terviseks.Sõs ti tervüses.
734
735Ehk ütleks sina, me ju ikka ühe küla inimesed.Vast ütelnü saq, mi jo õks üte külä inemiseq.
736
737Karmen, ma viin sind mootorrattaga koju.Karmõn, ma vii su tsikliga kodo.
738
739Ma nägin ennist siin aiakäru.Ma näi innemp tan aiakärro.
740Võin ma võtta?Kas ma või võtta?
741
742Las ma sõidan ise.Las ma sõida esiq.
743
744Ei.Eiq.
745Head ööd.Hääd üüd.
746
747Head aega.Hääd aigu.
748
749Vika, ma leidsin viikingite varanduse!Vika, ma löüdse viikingiide varandusõ!
750
751Kas ta tõesti sult ei küsinud või, et mis sa ta pööningul tegid või? Kas tä tõtõst su käest es küsüq vai, et miä sa tä tarõ pääl teit vai?
752
753Ei küsinud.Es küsüq.
754
755Kas sulle imelik ei tundunud või?Kas sullõ imelik es tundu vai?
756
757Ei tundunud.Es tundu.
758
759Jumala kindel, et need seal pööningul on need varanduse kaardid.Jumala kimmäs, et nuuq sääl tarõ pääl ommaq nuuq varandusõ kaardiq.
760
761Peitsid sa ikka hästi ära, et Enn neid üles ei leiaks?Käkset sa õks häste är, et Enn naid üles ei lövvässi?
762
763Peitsin.Käkse.
764
765Ma näitan seda münti Aleksile.Ma näütä seod rahha Aleksile.
766Ta teab kui palju see maksab.Tä tiid, ku pall´o seo mass.
767Miks Aleksile?Mille Aleksile?
768
769Tahad Ennule anda või?Tahat Ennule andaq vai?
770
771Ja me pappi ei saa,Ja mi pappi ei saaq,
772ja me pappi ei saa,ja mi pappi ei saaq,
773pankrot…pankrot...
774
775Kui palju selline maksab?Kupall´o sääne mass?
776
777Selliseid vedeleb igas antiigipoes.Sääntsit videles egän antiigipoodin.
778
779Selliseid on veel.Sääntsit om viil.
780
781Kui palju?Kupall´o?
782
783Ikka hunnikutes.Õks unikidõ viisi.
784
785Ma küsin ühelt tuttavalt antiigiärikalt, palju ta sellise eest maksab.Ma küsü ütelt tutvalt antiikiärikalt, pall´o tä säändse iist mass.
786Ta on mul hea sõber, kui ise ei tea, siis laseb mõnel spetsialistil hinnata.Tä om mu hää sõbõr, ku esiq ei tiiäq, sõs lask mõnõl tiidjämbäl hinnada.
787Lähme sisse.Läämi sisse.
788
789Kuule, sa rääkisid sellest papakonkursist, mis tingimused seal on?Kulõq, sa kõnõlit seost papakonkursist, määndseq nõudmisõq sääl ommaq?
790
791Üks, isa peab armastama oma last.Üts, esä piät armastama umma last.
792
793Kaks, peab oskama puust nikerdada.Kats, piät mõistma puutüüd.
794
795Kolm, peab Ruudi viikingilaevaga sõitma viima.Kolm, piät Ruudi viikingilaivaga sõitma viimä.
796
797Kui kaua me peame oma raha ootama?Ku kavva mi piämi umma rahha uutma?
798
799On su rattal midagi viga või?Om su rattal midägi vika vai?
800
801Kui sul pole raha, maksa võlg ära.Ku sul rahha olõ-i, massaq võlg är.
802
803Raha pole, hakka tööle.Rahha olõ-i, nakkaq tüüle!
804
805Tere, poisid!Tere, poisiq!
806
807Tere.Tere.
808
809Noh, Ruudi, sinu sõbrad või? Noq, Ruudi, su sõbraq vai?
810
811Jah, Ints ja Ants.Jah, Ints ja Ants.
812
813Tahate mulle sadamasse appi tulla? Noh?Tahati minno sadamahe avitama tullaq? Noh?
814
815Ja.Jah.
816
817Noh, läheb siinsamas vette või?Noh, lätt tansaman vette vai?
818
819Siia.Siiä.
820
821Ostsid või?Ostsõt vai?
822
823Ja.Jah.
824
825Kui sa ära lähed, kas sa siis müüd selle maha või? Või jääd hoopis siia?Ku sa är läät, kas sa sõs müüt seo maaha vai? Vai jäät hoobis siiä?
826
827Ega ta rumal ei ole.Ega tä ull´ ei olõq.
828Uus-Meremaal on hoopis teine elu.Vahtsõl-Meremaal om hoobis tõnõ elo.
829Seal on inimesed haritud, ilm on ilus.Sääl ommaq inemiseq koolitõduq, ilm om illos.
830
831Igal pool on halba ilma.Egäl puul om kehvä ilma.
832
833Ei noh, seda küll, aga Eestimaaga ei saa seda võrrelda.Ei noh, tuud külh, a Eestimaaga saa-i seod võrrõldaq.
834Siin on inimesed rumalad ja tigedad.Tan ommaq inemiseq ulliq ja tikõq.
835Nad mõtlevad kogu aeg, kuidas üksteisele tünga teha.Nä mõtlõsõ kõik aig, kuis ütstõist nüüriq.
836
837Aitüma.Aitjumma.
838
839Ole meheks.Olõ mehes.
840Mina ei vahetaks Uus-Meremaad Rannaküla vastu.Ma es vaihtanu Vahtsõt-Meremaad Saarõmaa vasta.
841
842Hea küll, ma mõtlen selle üle.Hää külh, ma mõtlõ tuu pääle.
843
844See on juugendi kiiver.Seo om juugõndi kiivri.
845
846Ja mina olen Lenin.Ja maq olõ Lenin.
847
848See on ühe vana rootsi kuninga münt.Seo om üte vana Rootsi kuninga raha.
849
850Mis nimi?Mis nimi?
851
852Aleks.Aleks.
853
854Ei ole sellist kuningat.Ei olõq säänest kuningat.
855Kuule ütle mulle, mida ma teen sinu saksa kiivri ja rootsi rahaga?Kulõq, kõnõlõq mullõ, midä ma tii su säksä kiivri ja roodsi rahaga?
856
857Maha müüte.Maaha müüti.
858
859Kellele?Kinkalõ?
860
861Tead, kui palju see maksab?Tiiät, kupall´o seo mass?
862
863Noh?Noq?
864
865Tuhat viissada.Tuhat viissada.
866
867Kust sa said selle?Kost sa sait seo?
868
869Leidsin.Löüdse.
870Neid on seal veel.Naid om sääl viil.
871Hunnikutes.Unikidõ kaupa.
872
873Hea küll.Hää külh.
874Sa saad viissada.Sa saat viissada.
875Ja hunnikud tood mulle.Ja uniguq tuut mullõ.
876Ja kus need hunnikud on?Ja kos nuuq uniguq ommaq?
877
878Rannakülas.Rannakülän.
879
880Kuule tõmba eest ära oma sarvikuga siit!Kulõq, mineq iist är uma sarvikuga siist!
881
882Sina ole vait ja käi Vilsandi vikatiauku!Sa olõq vakka ja käüq Vilsandi vikahdimulku!
883
884Rootsi kuningas...Roodsi kuning...
885
886Sul sepikut ei ole või?Sul sepikut ei olõq vai?
887
888No sinu jaoks ikka veel üks on, leti all.Noh, su jaos õks üts om viil, leti all.
889
890Suur Papakonkurss.Suur Papakonkurss.
891Võitja valitakse armsa väikese sinisilmse poisikese isaks.Võitja valitas armsa väiku sinitside silmiga poiskõsõ esäs.
892Tohoh.Tohoh.
893Millal see toimub?Kunas seo om?
894
895No varsti toimub.No pia om.
896
897No ma panen ennast ka kirja.No ma panõ hinnäst kah kirja.
898
899A sa natuke liiga vana ei ole Ruudi papaks hakkama?A sa veidükese ülearvo vana ei olõq Ruudi papas nakkama?
900
901Ruudi papaks? Kuule, siis ma saan Karmeni ka.Ruudi papas? Kulõq, sõs ma saa Karmõni kah.
902Ma olen vana jah.Ma olõ vana jah.
903Kuule, aga mina olen ainukene mees, kes Rannakülas ufosid on näinud.Kulõq, a ma olõ ainugõnõ miis, kiä Rannakülän ufosid om nännü.
904Kus ma kirja pean panema?Kon ma kirja piät pandma?
905
906No siia saab panna.No siiä saa pandaq.
907
908Nii.Nii.
909Näe, Jaak Lolle.Kaeq, Jaak Lolle.
910Kas kandidaate on palju? Kas kandidaatõ om pall´o?
911
912No see on saladus, seda mina sulle ütelda ei saa.No seo om saladus, seod ma sullõ üldä ei saaq.
913
914No see laar peaks küll nüüd korralik olema.Noh, seo laar piässi külh kõrralik olõma.
915
916See, kes kriminaalõiguse eksami tehtud sai, see ei saa kala karta.Tuu, kiä kriminaalõigusõ eksämi tettüs sai, tuu ei saaq kalla pelädä.
917
918Kuidas on? Kuis om?
919
920Näe, Ruudi su sõbranna.Kaeq, Ruudi, su sõbranna.
921
922Tere õhtust.Tere õdagust.
923
924Tere, tere.Tere, tere.
925Sina armastad kindlasti kala.Sullõ miildüs kimmähe kala.
926Kuidas emud elavad?Kuis emuq eläse?
927
928Ütleme, et läheme tuulikusse.Ütlemi, et läämi tuulikuhe.
929Siis sa lähed teiselt poolt maja sisse ja siis tood kaardid välja.Sõs sa läät tõsõlt puult majja sisse ja sõs tuut kaardiq vällä.
930Ma võin valvet pidada.Ma või valvaq.
931
932Ma küll Ennu tagant vargile ei lähe!Maq külh Ennu takast varastama ei lääq!
933
934Ütle otse välja, et sa kardad.Ütle õkva vällä, et sä pelgät.
935Papakonkurss jääb ka ära? Varandust ei too? Ah, ma ei viitsi suga jännata.Papakonkurss jääs kah är? Varandust ei tuuq? Ah, ei viisiq ma sukka jannadaq.
936
937Papakonkurss ära ei jää.Papakonkurss är ei jääq.
938
939Teie kaup on siin.Ti kaup om tan.
940
941Ma mõtli elu aig, et saaks Saaremaale, aga enne jõutsi pinsi peale kui siia.Ma mõtli eloaig, et saassi Saarõmaalõ, a inne jõudsõ pinsi pääle ku siiä.
942Ole sa tännatu!Olõq sa tennät!
943
944Kõike head.Kõkkõ hüvvä.
945Mina olen ka ikka unistanud, et saaks Munamäele, aga ei ole jõudnud.Ma olõ kah õks unistanu, et saassi Munamäele, a olõ-i jõudnu.
946Noh, head reisi.Noh, hääd reisi.
947
948Noh, näeme siis Võrumaal.No näemi sõs Võromaal.
949
950Just! Õkva nii!
951
952Liivi, Liivotshka!Liivi, Liivotška!
953
954Liivotshka, musi!Liivotška, muso!
955
956Metsa Aino käis täna spetsiaalselt hommikul juuksuris, et mulle teatada, et minu tütre isa otsib omale uut naist.Mõtsa Aino käve täämbä hummogu eräle tuu peräst hiussõlõikaja man, et mullõ teedäq andaq, et mu tütre esä ots umalõ vahtsõt naist.
957Kogu Saaremaa saab naerda.Terve Saarõmaa saa naardaq.
958Rannakülas korraldatakse konkurss, et välja selgitada, kuidas Karmen endale uue mehe valib.Rannakülän kõrraldõdas konkurss, et vällä selgitä, kuis Karmõn hindäle vahtsõ mehe vali.
959Ja mina mõtlesin kogu aeg, mispärast sa ei taha minuga abielluda.Ja ma mõtli kõik aig, mille sa ei tahaq minno naasõs võtta.
960Nüüd on mul selge pilt - sa nillisid Karmenit! Jookse jah minema nüüd! Aga seda ma sulle ütlen, kui see konkurss toimub, siis mina lähen! Kas papakonkurss või mina!Noq om mul selge pilt - sa hiilset Karmõnit! Joosõq jah noq minemä! A seod ma sullõ kõnõlõ, ku seo konkurss toimus, sõs ma lää! Kas papakonkurss vai maq!
961
962Mina olen seda lapsele lubanud ja mina oma sõna ka pean!Ma olõ seod latsõlõ lubanu ja maq umma sõnna ka piä!
963
964Ruudi! Ruudi!Ruudi! Ruudi!
965
966Homme teeme konkurss!Hummõn teemi konkursi!
967
968Aga meil on ainult üks kandidaat...A meil om õnnõ üts kandidaat...
969
970Sa ei küsinud mu käest, mis ma su pööningul tegin?Sa es küsü mu käest, midä ma su tarõ pääl tei?
971
972Ma arvasin, et sa tuled ise ütlema, kui aeg küps.Ma arvssi, et sa tulõt esi kõnõlõma, ku aig valmis.
973Kas nüüd on või?Kas noq om vai?
974
975Haakriku laadal oli viikingilaev "Helga".Haakrigu laadul oll´ viikingilaiv "Helga".
976Mind sinna peale ei lastud, öeldi, et väike.Minno sinnä pääle es lastaq, ülti, et väiku.
977Tule isaga, siis saad.Tulõq esäga, sõs saat.
978Siis tuligi meil Vikaga see mõte, et teeme papakonkursi.Sõs tullgi meil Vikaga seo mõtõ, et teemi papakonkursi.
979
980Ja sa tahad, et ma võtaksin sellest konkursist osa?Ja sa tahat, et ma tulõssi toolõ konkursilõ?
981
982Tead, Ruudi, ma olen vist vanamoodne inimene.Tiiät, Ruudi, ma olõ vast vanamoodulinõ inemine.
983Aga minu meelest üks mees omale nõnda naist ega last hankida ei saa.A mu meelest üts miis hindäle niimuudu ei naist, ei last otsiq ei saaq.
984
985Siis saamegi võib-olla Lolli Jaagu omale isaks.Sõs saamiki või-ollaq Ulli Jaagu hindäle esäs.
986
987Ruudi, tead, jätame selle konkursi üldse ära ja ajame seda asja kuidagi ausamal moel.Ruudi, tiiät, jätämi seo konkursi ülepää är ja ajami seod asja kuigimuudu ausambalõ.
988
989Ma ei saa jätta, me oleme Sassiga kokku leppinud ja Sass on mind aidanud.Ma ei saaq är jättä, mi olõmi Sassiga kokko lepnü ja Sass om minno avitanu.
990
991Papakonkurss...Papakonkurss...
992
993Ei, varanduse kaardid need küll ei ole.Ei, varandusõ kaardiq neoq külh olõ-i.
994Tead, Ruudi, mis see on? See on Ormi maade kaart.Tiiät, Ruudi, miä seo om? Seo om Ormi maiõ kaart.
995Pitsatite ja allkirjadega ja puha.Petsätiide ja allkirjuga ja puha.
996
997Oi, Ruudi!Oi, Ruudi!
998
999Homme on papakonkurss.Hummõn om papakonkurss.
1000Ema nutab kodus ja ütleb, et seda häbi ta üle ei ela.Imä ikk koton ja kõnõlõs, et seod häpü tä üle ei eläq.
1001Ja me sõidame kodunt minema.Ja mi sõidami kotost är.
1002Ma ise ka päris täpselt ei tea, kus me elama hakkame, aga ma kirjutan sulle ja saadan oma aadressi.Ma esiq kah peris täpsähe ei tiiäq, kon mi elämä nakkami, a ma kirota sullõ ja saada uma adrõssi.
1003Kas sa kirjutad mulle?Kas sa kirotat mullõ?
1004
1005“Valge tuvi”.“Valgõ tuvi”.
1006Ja läks!Ja läts!
1007
1008Sass!Sass!
1009
1010Nii, nimi?Nii, nimi?
1011
1012Lolle.Lolle.
1013
1014Lolle Jaak.Lolle Jaak.
1015Kes see veel tahab registreerida suurel papakonkursil? Kiä tuu viil taht registriiri suurõl papakonkursil?
1016
1017Jou.Jou.
1018Mis toimub? Mina olen siin.Miä om? Ma olõ tan.
1019
1020Sina?Saq?
1021
1022Nimi?Nimi?
1023
1024Aleks Kott.Aleks Kott.
1025
1026Koti Aleks.Koti Aleks.
1027
1028Ma mõtlesin, et sa ei tulegi.Ma mõtli, et sa ei tulõki eiq.
1029
1030Ma ju lubasin.Ma jo lubasi.
1031
1032Saabus võistleja nr. 3.Tull´ võistlõja nummõr 3.
1033Õnge Enn.Õngõ Enn.
1034
1035Kallis rahvas.Kallis rahvas.
1036Täna siin, esimene kord Rannaküla ajaloo sees, teeme suur Papakonkurss.Täämbä, edimäst kõrd Rannakülä aoluun, teemi tan suurõ Papakonkursi.
1037Kes võidab, selle võtab Ruudi omale isaks, ja viikingivarandus on auhinnaks ka.Kiä võit, tollõ võtt Ruudi hindäle esäs, ja viikingivarandus om avvuhinnas kah.
1038
1039Ei-ei-ei! See Aleks on liiga noor.Ei-ei-ei! Seo Aleks om ülearvo nuur.
1040Ja kas see Jaak ei ole mitte natuke vanavõitu?Ja kas seo Jaak olõ-i mitte veidükese vanavõitu?
1041
1042Armastus ei küsi vanusest, see tuleb peale nagu uni.Armastus ei küsüq vannusõst, seo tulõ pääle nigu uni.
1043
1044Huvitav, kelle pärast see võistlus nüüd peetakse siis? Karmeni pärast või?Huvitav, kinka peräst seo võistlus noq peetäs sõs? Karmõni peräst vai?
1045
1046Jah.Jah.
1047Imeilusa Karmeni pärast.Väega ilosa Karmõni peräst.
1048
1049Viikingivaranduse pärast.Viikingivarandusõ peräst.
1050
1051Mina ütlen, et sina, Korolli Sass, vaat sina oled selle põrgu maaletooja.Ma ütle, et saq, Korolli Sass, kaeq, sa olõt seo põrgu maalõtuuja.
1052
1053Mis sa, Aino, lõugad!Mis sa, Aino, lõugat!
1054
1055Aino lõugab sellepärast, et tema peale konkurssi ei korraldata.Aino lõugas tuuperäst, et timä pääle konkurssi ei kõrraldada.
1056
1057Ole vait!Olõq vakka!
1058
1059Vaata, Aino, Ruudi tahab leida omale üks vanem sõber, kes kannab hool, õpetab, ei jäta poissi iial hädasse.Kaeq, Aino, Ruudi taht hindäle ütte vanõmbat sõpra löüdäq, kiä kand huult, oppas, jätä-i poiskõst ilmangi hättä.
1060Mis selles halba on?Mis om tuun halva?
1061Minu meelest papakonkurss vahva mäng on, kui sulle ei meeldi, mina ära.Mu meelest om papakonkurss põnnõv mäng. Ku sullõ miildü-i, mine är.
1062
1063Ei lähe Aino mitte kuskile, tema lõõritab siin seni kuni näe, siin kasvõi üks väljamaalane on seal.Ei lääq Aino kohegi, timä lõõritõlõs tan seeni, kooni tä näge, kasvai üts vällämaalanõ om tan.
1064Mine laula!Mineq laulaq!
1065
1066Kuule tee tööd ja teeni raha tead, siis tuleb armastus ka võib-olla.Kulõq, tiiq tüüd ja teeniq rahha tiiät, sõs tulõ armastus kah või-ollaq.
1067
1068Võistlus number üks, kõndimise võistlus, algab.Võistlus nummõr üts, kõndmisõ võistlus, nakkas pääle.
1069
1070Mis juhtus? Kas teil on keegi surnud või?Miä juhtu? Kas teil om kiäki är koolnu vai?
1071
1072Meil on jah surnud, aga sulle tõesti palju õnne!Meil om jah koolnu, a sullõ tõtõstõ pall´o õnnõ!
1073
1074Vika, mis lahti?Vika, miä sul vika om?
1075
1076Mehed peavad rannas Ruudi papakonkurssi ja Liivi ütles, et Sass tahab peaauhinda, noh, sind naiseks.Meheq pidävä mere veeren Ruudi papakonkurssi ja Liivi ütel´, et Sass taht pääavvuhinda, noh, sinnu naasõs.
1077
1078Misasja nad seal rannas teevad?Midä nä sääl rannan tegevä?
1079
1080Ma olen seda kogu aeg öelnud, et ega see üks õige asi ei ole, kui üks noor naine niimoodi välja näeb nagu sa.Ma olõ seod kõik aig kõnõlnu, et ega seo üts õigõ asi olõ-i, ku üts nuur naanõ niimuudu vällä näge nigu saq.
1081Aga seda ma sulle ütlen, et mina ka seda ei taha, mis sinust üle jääb.A seod ma sullõ kõnõlõ, et maq ka seod taha-i, miä sust üle jääs.
1082Paras ongi, kui Lolli Jaak su omale saab.Paras omgi, ku Ull´-Jaak su hindäle saa.
1083
1084Vika, kus nad seda konkurssi peavad?Vika, kon nä taad konkurssi pidäväq?
1085
1086Paadisillal.Paadisilla pääl.
1087Aga Karmen, see ei ole nii!A Karmõn, taa olõ-i niimuudu!
1088
1089Tee oma emale suhkruvett.Tiiq umalõ imäle tsukruvett.
1090
1091Võistleja number üks peab tehnilistel põhjustel katkestama.Võistlõja nummõr üts piät tehniliidsi põhjuisi peräst katski jätmä.
1092
1093Karmen, oota ma räägin.Karmõn, oodaq, ma kõnõlõ.
1094
1095Siin ei ole midagi rääkida.Tan olõ-i midägi kõnõlda.
1096Ma näen ise.Ma näe esiq.
1097
1098Karmen, lähme natukeseks kõrvale.Karmõn, läämi tsipakõsõs kõrvalõ.
1099Ma seletan.Ma seletä.
1100
1101Miks ma peaksin teiega kõrvale tulema.Mille ma piässi tiika kõrvalõ tulõma.
1102Ma tulin ainult oma pojale järgi.Ma tulli õnnõ umalõ pojalõ perrä.
1103
1104See oli ju ainult nali.Seo oll´ jo õnnõ nali.
1105Mäng, sinu poja korraldatud mäng.Mäng, su poja kõrraldõt mäng.
1106No kas sa tõesti naljast aru ei saa, kas sa tõesti ei võiks korragi naeratada? Miks sa pead kogu aeg nii tõsine olema?No kas sa tõtõst nal´ast arvo ei saaq, kas sa tõtõst ei võissi kõrraski naarataq? Mille sa piät kõik aig nii tõsinõ olõma?
1107
1108Nii, pane kirja.Nii, panõq kirja.
1109Kuna ülejäänud kaks võistlejat võistluse katkestasid, siis mina olen võitja.Selle et kats perräjäänüt võistlõjat võistlusõ katski jätseväq, sõs olõ ma võitja.
1110
1111No ole-ole-ole, mis sa sellest saad?No olõq-olõq-olõq, miä sa tuust saat?
1112
1113Lubatud viikingivaranduse.Lubatu viikingivarandusõ.
1114Saarlased pidavat olema ju sõnapidajad mehed.Saarlasõq ollõv jo sõnapidäjäq meheq.
1115
1116Kuradi Gynn...Kuradi Gynn...
1117Gynnar! Sina võtsid selle sisse või?Gynnar! Sa võtsõt seo sisse vai?
1118
1119Ei, Pushkin võttis.Ei, Puškin võtsõ.
1120
1121Kas sa, lollakas, vaatad ka teinekord, mida sa müüki paned? Raha! Kas sa, ull´, kaet ka tõnõkõrd, midä sa müüki panõt? Raha!
1122
1123Raha, raha, raha, palju raha!Raha, raha, raha, pall´o rahha!
1124
1125Mis on?Mis om?
1126
1127Oi, elu!Oi, elo!
1128Ei puutu minu pekki!Ei putuq mu pekki!
1129
1130Kes selle müüki tõi?Kiä seo müüki tõi?
1131
1132Sa tead, sa ei saa niisugust lambafileed mitte kusagilt.Sa tiiät, sa saa-i säänest lambafileed mitte kostki.
1133
1134Oleks siia tulnud korralik numismaatik, mis sa selle hindeks oleks pannud? Poolteist tonni.Olõs siiä tulnu kõrralik numismaatik, miä sa seolõ hindõs olõs pandnu? Puultõist tonni.
1135Sa oleks pooleteist tonniga selle maha müünud.Sa olõs poolõtõsõ tonniga seo maaha möönü.
1136Sa kujutad ette?Sa kujotat ette?
1137Ma ei saa aru, on sul kolba all ajud või lambafilee?Ma saa-i arvo, ommaq sul pääluu all ajoq vai lambafilee.
1138Sa vaata!Sa kaeq!
1139
1140Kuhu sa lähed?Kohe sa läät?
1141
1142Viikingivillasse.Viikingihärbänihe.
1143
1144Ma pean nüüd sulle ikka sinu isast rääkima.Ma piät noq sullõ õks su esäst kõnõlõma.
1145Sinu isa oli väga lahe sell.Su esä oll´ väega lahe miis.
1146Mängis hästi kitarri, sõitis lumelauaga.Mängse häste kitrat, sõitsõ lumõlavvaga.
1147Meil oli lõbu laialt.Meil oll´ kõik aig lustlik.
1148Aga last ta ei tahtnud, ütles, et ta ei suuda nii suurt vastutust kanda.A last tä es tahaq, ütel´, et tä ei tahaq nii suurt vastutust võttaq.
1149Ja läinud ta oligi.Ja lännüq tä ollgi.
1150Tagasi ei tulnud.Tagasi es tulõq.
1151Aasta otsa ma ootasin, siis kolisime siia.Aastak otsa ma oodi, sõs kolisimiq siiäq.
1152No ütle, kust siit neid mehi võtta? Ma hakkasingi arvama, et ehk Enn.No ütle, kost siist naid mehi võtta? Ma nakkassigi märkma, et või-ollaq Enn.
1153Aga võta näpust, tuleb välja, et tema on ka lihtsalt üks tore sell.A võtaq näpust, tulõ vällä, et timä om ka lihtsäle üts torõ sell.
1154Võibolla mehed ongi sellised? Või-ollaq meheq ommaki säändseq?
1155
1156Aga mina olen ka ju mees.A ma olõ kah jo miis.
1157
1158I'll be back in three days…Ma tulõ kolmõ päävä peräst tagasi...
1159O.K…Olkõ...
1160I get the job…Ma saa tuu tüü...
1161Yes.Jah.
1162
1163Sa sõidad ära?Sa sõidat är?
1164
1165Sellest rahast, mis vald maksab, panen ühe osa sinu jaoks kõrvale, kui suureks saad.Seost rahast, miä vald mass, panõ üte osa su jaos kõrvalõ, ku suurõs saat.
1166
1167Sa pole Ormi poeg!Sa ei olõq Ormi poig!
1168
1169Mina ei ole pealik.Ma olõ-i päälik.
1170Mina ei hakka viikingiks.Ma nakka-i viikingis.
1171Ma ei lähe kunagi viikingilaevaga sõitma.Ma ei lääq ilmangi viikingilaivaga sõitma.
1172Sellepärast, et ma ei taha.Tuuperäst, et ma ei tahaq.
1173
1174Ribiküla?Ribikülä?
1175
1176Ei tea küll.Ei tiiäq külh.
1177
1178Rabaküla? No mingi R-tähega küla oli.Rabakülä? No määneki R-tähega külä oll´.
1179
1180R-tähega? Ma ise elan Rannakülas.R-tähega? Ma esi elä Rannakülän.
1181Muud ei tea küll midagi.Muud ei tiiäq külh midägi.
1182
1183Rannaküla oligi.Rannakülä ollgi.
1184Ja Aleks oli rootsi kuninga nimi.Ja Aleks oll´ Roodsi kuninga nimi.
1185
1186Rootsi kuninga nimi? Meie külas?Roodsi kuninga nimi? Mi külän?
1187
1188Ei ole ta mingi kuningas.Ei olõq tä määnegi kuning.
1189Noor poiss on.Nuur poiskõnõ om.
1190Tumeda peaga.Tummõ pääga.
1191Konstaabli poja uus isa on Aleks.Konstaabli puja vahtsõnõ esä om Aleks.
1192
1193Ei, pole õige, pole õige.Ei olõq õigõ, olõ-i õigõ.
1194
1195No noor poiss, tumeda peaga, 13-14 aastat vana.No nuur poiss, tummõ pääga, 13-14 aastakka vana.
1196
1197Aleks?Aleks?
1198
1199Nojah, konkursi põhjal sai, nüüd on isa.Nuijah, konkursi perrä sai, noq om esä.
1200
1201Mis see on?Miä seo om?
1202
1203Muud varandust ei ole olemas.Muud varandust olõ-i olõman.
1204Need kaardid olid hoopis Ormi maad.Neoq kaardiq olliq hoobis Ormi maaq.
1205
1206Tead, mees, mis ma sinuga tegema hakkan, kui sa mind petma hakkad? Ma löön su siia seina külge kinni.Tiiät, miis, miä ma sukka tegemä nakka, ku sa minno petmä nakkat? Ma lüü su siiä saina külge kinni.
1207Kuivad nagu lest.Kuiut ku lest.
1208
1209Kust sa selle said?Kost sa seo sait?
1210
1211Tema käest.Timä käest.
1212
1213Taga targemaks.Taga targõmbas.
1214
1215Nii et sina siis tead, kus hunnik on? Tead või?Nii et sa sõs tiiät, kon unik om? Tiiät vai?
1216
1217Viikingivillas elas üks Viiking Orm.Viikingihärbänin eläsi üts Viiking Orm.
1218Ta on nüüd surnud.Tä om noq koolnu.
1219Tema varandus oli viikingite oma.Timä varandus oll´ viikingiide uma.
1220
1221Poiss, tule siia! Kus see Viikingivilla on?Poiskõnõ, tulõq siiä! Kon seo Viikingihärbän om?
1222
1223Ai, ai, ära tee.Ai, ai, är tekuq.
1224Appi, ära tee, lase lahti!Appi, är tekuq, lasõq valla!
1225
1226Istud siin!Istut tan!
1227
1228Vana Orm ise! Viiking Orm.Vana Orm esi! Viiking Orm.
1229
1230Siin on mingid kaardid, on siin sees.Tan ommaq määntsegi kaardiq, ommaq siin seen.
1231
1232Mis sa teed seal? Mis seal on?Miä sa tiit sääl? Miä sääl om?
1233
1234Leif, tule vaata! Tule vaata!Leif, tulõq kaeq! Tulõq kaeq!
1235
1236Mis on? Istud siin ja oled vait! Mis om? Istut tan ja olõt vakka!
1237
1238Raha.Raha.
1239Sama.Tuusama.
1240Mine vaata, äkki leiad veel.Mineq kaeq, peräkõrd lövvät viil.
1241Vaata, äkki on veel! Kaeq, peräkõrd om viil!
1242
1243Kaart! Selle järgi saame kogu varanduse kätte!Kaart! Seo perrä saamiq terve varandusõ kätte!
1244
1245Kohe tulen alla!Õkvalt ma tulõ alla!
1246
1247Misasja?Midä?
1248
1249Kohe tulen!Õkvalt tulõ!
1250
1251Kes see on? Võta poiss kinni.Kiä seo om? Võtaq poiskõnõ kinni.
1252
1253Tervist!Tervüst!
1254
1255Mis siin toimub?Midä tan tetäs?
1256
1257Ja küsingi.Ja küsügi.
1258
1259Küsi-küsi.Küsüq-küsüq.
1260Sedaan on.Sedaan om.
1261
1262Kabriolett on.Kabriolett om.
1263
1264Mine siis sisse ja küsi, kui julged!Mineq sõs sisse ja küsüq, ku julgut!
1265
1266Ja lähengi.Ja läägi.
1267
1268Jää vait! Jää vait!Jääq vakka! Jääq vakka!
1269
1270Hingab! Leif, tee midagi!Hingäs! Leif, tiiq midägi!
1271
1272Tea kas jäi elama või?Ei tiiäq, kas jäi elämä vai?
1273
1274Enn! Enn! Enn! Enn!
1275
1276Oi, raisk.Oi, rõibõq.
1277Nüüd on jama majas.Jama om majan.
1278Nüüd on jama majas.Om jama majan.
1279
1280Enn!Enn!
1281
1282Mis teeb?Miä tä tege?
1283
1284Persetab kesk limu.Persetäs kesk limusiini.
1285
1286Nüüd näpib mootorit.Noq näperdäs mootorit.
1287Ei, ma ei või seda vaadata.Ei, ma ei võiq seod kaiaq.
1288
1289Nii, läks ära.Nii, läts är.
1290Nüüd eluga! Noq eloga!
1291
1292Vaata, Karmen.Kaeq, Karmõn.
1293Mehed ei saa alati naistest aru.Meheq ei saaq kõgõ naisist arvo.
1294Naised ei saa alati meestest aru.Naasõq ei saaq alati miihist arvo.
1295Aga ilma üksteiseta ka hakkama ei saa.A ütstõsõlda ka toimõ ei saaq.
1296Ja selle märgiks mina abiellun Liiviga.Ja seo märgis ma võta Liivi naasõs.
1297Ja sina ja Enn olete ka pulma kutsutud.Ja saq ja Enn olõti ka pulma kutsuduq.
1298Mine nüüd, lepi Ennuga ära.Mineq noq, lepiq Ennuga är.
1299Ta ju niikuinii tahab siia jääda juba.Tä jo nigunii taht siiä jäiäq joba.
1300
1301On ta nüüd surnud või?Om tä koolnu vai?
1302
1303Verd pole näha.Verd ei olõq nätäq.
1304
1305Mõned surevad ilma vereta ära.Mõnõq koolõssõq vereldä är.
1306
1307Surm võtab vere lahti, see on fakt.Surm võtt vere valla, seo om fakt.
1308
1309Pigista kõrva.Pitsitä kõrva.
1310
1311Nad röövisid Ruudi ja Aleksi ära!Nä rüüvseväq Ruudi ja Aleksi är!
1312
1313Ära virise! Läksime! Tempo, tempo.Ajagu-i virinät! Lätsimi! Tempo, tempo.
1314
1315Numbrilukk.Numbrilukk.
1316
1317Nüüd karju, palju tahad.Noq võit rüüki, pall´o tahat.
1318Käed siia.Käeq siiäq.
1319Sina oled tüürmann.Saq olõt tüürmann.
1320Läksime.Lätsimi.
1321
1322Oleks kajalood.Olnu kajaluut.
1323Hoiaks vee kohal, niimoodi, kammiks põhja läbi.Hoitnu vii kottal, niimuudu, riibnü põh´a läbi.
1324
1325Kuule mees, jää vait.Kulõq miis, jääq vakka.
1326Ma küsin sult, oleme me õiges kohas?Ma küsü su käest, olõmi mi õigõn kotussõn?
1327
1328Kust mina tean, ega ma pootsman ei ole.Kost ma tiiä, ega ma pootsmann ei olõq.
1329Tõmba pahemale vähe.Tõmba kuralõ veidü.
1330
1331Poiss, poiss! Sinuga räägitakse.Poiskõnõ, poiskõnõ! Sukka kõnõldas.
1332Oleme õiges kohas?Olõmiq õigõn kotussõn?
1333
1334Mis toimub?Miä toimus?
1335
1336Ruudi rööviti ära.Ruudi rööviti är.
1337
1338Mis kuradi kaardid need on?Mis kuradi kaardiq neoq ommaq?
1339
1340Ma ei saa aru, mis sa oled täitsa lolliks läinud või?Ma ei saaq arvo, mis sa olõt tävveste ullis lännü vai?
1341
1342Ruudi, siple mõlema käega.Ruudi, tsiplõ mõlõmba käega.
1343
1344Oota, lollpea!Oodaq, ullpää!
1345
1346Ruudi! Ma olen ikka Ormi poeg.Ruudi! Ma olõ õks Ormi poig.
1347Ma jään Rannakülla.Ma jää Rannaküllä.
1348
1349Issi!Esä!
1350
1351Gynn, mine küsi, kus siin lähim töökoda on?Gynn, mineq küsüq, kon tan kõgõ lähkümb tüükoda om?
1352
1353Jaak, tule peale! Tule peale!Jaak, tulõq pääle! Tulõq pääle!
1354
1355Teie minge.Ti minke.
1356
1357Naised laeva?Naasõq laiva?
1358
1359Ruudi, palun tule alla.Ruudi, pallõsi, tulõq alla.
1360
1361Kustutame su võla.Kistutami su võla.
1362
1363Enn!Enn!
1364
1365See on viikingite münt.Seo om viikingiide raha.
1366Ma arvan, et me anname selle nendele tagasi.Ma arva, et mi annami taa näile tagasi.