Tekst nr: 64

1PRESSITEADEPRESSITEEDÜS
231. mai 201331. mai 2013
3
4
5Võrokeelset laulu- ja rahvapidu Uma Pido peetakse juba hommeVõrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido om joba hummõn!
6
7Homme, 1. juunil peetakse Võrus Kubija laululaval järjekorras III Uma Pido, millest võtab osa 150 koori 3800 lauljaga.Hummõn, 1. juunil om Võrol Kubija laululava pääl III Uma Pido, minkast võtt ossa 150 kuuri 3800 lauljaga.
8Laulu- ja rahvapidu algab juba hommikul, kui Võru linna kirikuplatsil toimub laat ning lipujooksu ümber Vana Võromaa lõpetab tuntud luuletaja Contra. Laulu- ja rahvapido nakkas joba hummogu, ku Võro liina keriguplatsi pääl om laat ja tunnõt luulõtaja Contra jõud umalt lipujoosult ümbre Vana Võromaa.
9
10Lavastaja Tarmo Tagamets ütleb Uma Pido ettevalmistamise kohta, et viimased lahtised otsad on meeskonnal jäänud veel kokku sõlmida.Lavastaja Tarmo Tagamets ütles Uma Pido ettevalmistamisõ kottalõ, et viimätse’ vallalidsõ’ otsa’ omma kõrraldajil viil kokko köütmäldä.
11„Kuulda on, et koorid lauldes tulevad, kivid vaikselt veerevad ja kapsatünnid muhedalt mulksuvad.„Kuulda’ om, koori’ lauldõn tulõva’, kivi’ vaiksehe viirdüse’ ja kapstünni’ mooskahe mulksva’.
12Suured vesirattad ootavad võrokeste lipu õnnistamist ning kivipill häälestamist.Suurõ vesiratta’ uutva’ võrokõisi lipu pühitsemist ja kivipill helüsäädmist.
13Ainus, kes peoks juba kohal on ja kannatlikult rõõmsaid dirigente, lauljaid, pillimehi, tantsijaid ja eestkõnelejaid ootab, on suur dirigendi kivi.Ainukõnõ, kiä pidos joba paiga pääl om ja kannatligult rõõmsit dirigente, lauljit, pillimiihi, tandsjit ja iistkõnõlõjit uut, om suur dirigendikivi.
14Nii et homseni on vaid hetk jäänud.Nii et sõs hummõndisõni om õnnõ lühkü aig jäänü.
15III Uma Pido Kubijal sõlmib ideeliselt kokku Võhandu jõgi oma pühalikkuse ja jõuga.” III Uma Pido Kubijal köüt mõttõlidsõlt kokko Võhandu jõgi uma pühälikkusõ ja jovvuga.“
16
17Uma Pido ei ole päris tavaline laulupidu, sest õppinud laulukooride kõrval laulavad ka ”konnakoorid”, mis on kokku pandud sugu-, selts-, sõprus- ja kogukondadest.Uma Pido olõ-i peris harilik laulupido, selle et opnu laulukuurõ kõrval laulva’ ka „kunnakoori’“, miä omma’ kokko pant sugu-, selts-, sõprus- ja kogokundõst.
18Kontsert-etenduse saateansambliks on kokku pandud bänd (Jaan Randvere, Henno Kelp, Meelis Jaanimägi, Andres Neissar), keelpilliorkestris mängivad Võru ja Põlva muusikakooli noored.Kontsõrt-etendüst saat pillimiihi punt (Jaan Randvere, Henno Kelp, Meelis Jaanimägi, Andres Neissar), kiilpilliorkestrin mängvä’ Võro ja Põlva muusikakuulõ noorõ’.
19Pärast laulupeo põhikontserti jätkub pidu simmaniga, kus mängivad Untsakad.Perän laulupido pääkontsõrti lätt pido edesi simmaniga, kon mängvä’ Untsaka’.
20
21Korraldajad paluvad külastajatel kontserdile tulekuks piisavalt aega ja rahulikku meelt varuda – et auto ära parkida, pilet osta, endale sobiv koht leida ning oma sõbrad ja tuttavad üles otsida.Kõrraldaja’ pallõsõ’ küläliisil kontsõrdilõ tulõkis aigu ja rahulist miilt hoita – et massin är parki, pilet osta, hindäle hää kotus löüdä’ ja uma’ sõbra’ ja tutva’ üles otsi.
22Ursula Zimmermann, III Uma Pido projektijuht tuletab meelde, et peo hakatuslaulud algavad pihta juba kell 18.00.Ursula Zimmermann, III Uma Pido projektijuht tulõtas miilde, et pido nakatuslaulu’ nakkasõ’ pääle jo kell 18.
23”Sellel peol on sedasi, et laul hakkab pidu vedama.„Taal pidol om niimuudu, et laul nakkas pito vidämä.
24Tund aega enne peakontserti võtavad konnakoorid eest Vana Võromaa 8 kihelkonna rahvalaule.Tunn inne pääkontsõrti võtva’ kunnakoori’ iist Vana Võromaa 8 kihlkunna rahvalaulõ.
25Üks konnakoor liigub teise juurde, kuni kokku saab vägev, umbes 150-liikmeline koor.Üts kunnakuur liigus tõsõ mano, kooni’ saa kokko väkev, umbõs 150 inemisega kuur.
26Üksteise juurde käiakse külakorda, kapsatünn käes.Ütstõsõ mano käütäs küläkõrda, kapstatünn käen.
27Kapsatünnid, kivi ja vesi ongi selle peolavastuse põhielemendid,” räägib Ursula Zimmermann. Kapstatünni’, kivi ja vesi ommaki seo pidolavastusõ pääelemendi’,“ kõnõlõs Ursula Zimmermann.
28
29Laulupeo sümbol Laulupido sümbol
30Selleaastase laulupeo sümboliks on valitud kivipill, sest kivid on koos Võhandu jõega üheks oluliseks lavastuse sümboliks.Timahavadsõ laulupido sümbolis om valit kivipill, selle et kivi’ üten Võhandu jõõga omma lavastusõn tähtsä kotussõ pääl.
31Lisaks soovivad korraldajad avardada harjumuspärast arusaama muusika tegemise võimalustest.Päält tuu tahtva’ kõrraldaja’ näüdätä, et muusigat saa tetä’ väega mitund muudu.
32”Loodushelid on meid aegade algusest peale ümbritsenud, nii saab ka kiviga suurepäraseid helisid tekitada,” ütleb kivipilli kokkuseadja Riina Velmet Johannese koolist Rosmalt. Ka kiviga saa väega ilosit helle tekütä’,“ kõnõlõs kivipilli kokkosäädjä Riina Velmet Johannese koolist Rosmalt.
33
34Niisamuti on kivi kasutatud ka dirigendipuldina.Kivvi pruugitas ka dirigendipuldis.
35Tänavuse Uma Pido koorijuhid juhatavad koore vägeval dolokivil seistes, mis on toodud Marinova dolokivikarjäärist.Timahavadsõ Uma Pido koorijuhi’ juhatasõ’ kuurõ suurõ dolokivi pääl saistõn, miä om tuud Marinova kivikarjäärist.
36
37Nakatuspäiv Nakatuspäiv
38Sel aastal algavad peoeelsed tegevused juba 31. mail Uma Pido nakatuspääväga.Timahava nakkas pido pääle joba 31. mail Uma Pido nakatuspääväga.
39Kell 17 võetakse laulu saatel Pühajõe vastuhaku mälestuskivi lähedalt Harjumäelt Varese külast Sõmerpalu vallast Võhandu jõest püha vett, millega õnnistatakse peopäeval sisse võrokeste värskelt valitud lipp.Kell 17 võetas üten lauluga Pühajõõ vastanakkamise mälestüskivi lähkült Varõsõ küläst Sõmmõrpalo vallast Võhandu jõõst pühhä vett, minka õnnistedäs pidopääväl sisse vagivahtsõnõ võrokõisi lipp.
40Kell 20 esineb Katariina kirikus ansambel Triskele Lõuna-Eesti vaimulike rahvalauludega.Kell 20 ast Katariina kerikun üles ansambli Triskele Lõuna-Eesti vaimuligõ rahvalaulõga.
41
42Lipujooks ümber Vana VõromaaLipujuuskmine ümbre Vana Võromaa
43Uma Pido päeval kell 12 finišeerub lipujooksik Contra Võru kirikuplatsi laadalaval.Uma Pido pääval kell 12 lõpõtas lipujuuskja Contra uma lipuga juuskmisõ Võro keriguplatsi laadulava pääl.
44III Uma Pido toimub esmakordselt võrukeste vastvalitud lipu all ning selle tähistamiseks võttis luuletaja ja jooksumees Contra ette ekstreemsuse – lipujooksu, mis läbis kaheksat ajaloolist Vana Võrumaa kihelkonda ning külastas ka sõpru Setomaalt.III Uma Pido peetäs võrokõisi lipu all ja lipu tutvustamisõs võtt´ luulõ- ja joosumiis Contra ette inneolõmada asja – lipujoosu, miä läts läbi katsa aoluulidsõ Võromaa kihlkunna ja tsipakõsõ läts joosutii ka läbi sõpru setodõ maalt.
4526. mail alanud ning 1. juunil lõppeva jooksu pikkuseks tuleb üle 330 kilomeetri. 26. mail pääle naanu ja 1. juunil läbi saava joosutii pikkusõs tulõ päält 330 kilomiitre.
46
47PäevaprogrammPääväprogramm
48Peopäeva tähtsaks osaks on samal päeval Võru linnas toimuv Keriguplatsi laat käsitöö, istikute ja mahetoodanguga, kontsertide, laadalava ja töötubadega. Pidopäävä tähtsäs osas om samal pääväl Võro liinan peetäv Keriguplatsi laat käsitüü, taimõkasvõ ja mahhõkraamiga, kontserte, laadulava ja tüütarriga.
49
50Laupäeval, 1. juunil algab päevaprogramm juba kell 9.00 hommikul, mil avatakse Keriguplatsi laat Võru linnas Katariina kiriku platsil ja pargis.Puulpäävä, 1. juunil nakkas pääväprogramm pääle joba kell 9 hummogu, ku tetäs valla Keriguplatsi laat Võro liinan Katariina kerigu platsi pääl ja pargin.
51Laadalaval astuvad üles mitmed muusikalised ja tantsulised trupid, ka Uma Laul III võistluse peapreemia saanud.Laadulava pääl astva’ üles mitmõ’ muusika- ja tandsurühmä’, ka Uma Laul III võigõlusõ pääpreemiä saanu’.
52Pargis tegutsevad käsitöötoad koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga.Pargin omma käsitüütarõ’ kuuntüün Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga.
53
54Kell 18.00 alustavad konnakoorid rahvalaulude laulmist Kubijal ning kell 19.00 algab peakontsert.Kell 18 nakkasõ kunnakoori’ pääle rahvalaulõ laulmisõga Kubijal ja kell 19 nakkas pääle pääkontsõrt.
55
56RepertuaarLaulukava
57Laulupeo repertuaar koosneb tervenisti võrukeelsetest lauludest, eestikeelsena lauldakse vaid hümn.Pido laulukava om otsast lõpuni võro keelen, eesti keelen lauldas õnnõ hümni.
58
59Lauluvõistlus Uma LaulLauluvõistlus Uma Laul
60Vahetult enne Uma Pido toimus III võrukeelne lauluvõistlus Uma Laul III, kuhu laekus kokku 15 laulu, mille seast pärjati parimaid erinevates kategooriates.Et saia’ vatsit laulõ mano, tetti inne Umma Pito vahtsidõ võrokeelitsidõ laulõ võigõlus Uma Laul III, kohe tull’ 15 laulu. Noidõ seast valiti vällä parõmba’.
61Peapreemia anti kolmele laulule: Heiki Kelbi „Tulede ime”, Erkki Meistri „Näkinäkjä” (viis Erkki Meister, sõnad Contra) ning Urmas Kalla laul „Mõtõq Võromaast”.Pääpreemiä anti kolmõlõ laululõ: Heiki Kelbä „Tulede ime”, Erkki Meistri „Näkinäkjä” (viis Erkki Meister, sõna’ Contra) ja Urmas Kalla laulu „Mõtõq Võromaast”.
62Võistlusele saadetud käsikirjad ja võistluskontserdi filmiülesvõte anti üle Eesti Rahvaluule Arhiivile.Võigõlusõlõ saadõt käsikirä’ ja kontsõrdi ülesvõtõ’ anti üle Eesti Rahvaluulõ Arhiivile.
63
64Korraldajad ja toetajadKõrraldaja’ ja tugõja’
65Pidu käib külakorda Põlva ja Võru vahet, et rõhutada Vana Võromaa ühtsust.Pido käü küläkõrda Võro ja Põlva vahet, miä om märk Vana Võromaa ütisüsest.
66I Uma Pido toimus 2008. a Võrus, II Uma Pido 2010. a Põlvas.Edimene Uma Pido peeti 2008. Võrol, II Uma Pido 2010. Põlvan.
67Seekordne leiab aset taas Võrus Kubija laulukaare all.Seo kõrd om pido jälleki Võrol Kubija laulukaarõ all.
68Vana Võromaa ajaloolise kultuuriruumi moodustavad 8 Lõuna-Eesti kihelkonda: Hargla, Rõuge, Karula, Vastseliina, Kanepi, Urvaste, Põlva ja Räpina.Vana Võromaa sais kuun katast Lõunõ-Eesti kihlkunnast: Hargla, Rõuge, Karula, Vastseliina, Kanepi, Urvaste, Põlva ja Räpina.
69
70Pidu korraldab MTÜ Võro Selts VKKF koostöös Võru Instituudi, Võru Linnavalitsuse, Võru Vallavalitsuse, Põlva ja Võru Maavalitsustega.Pido kõrraldas MTÜ Võro Selts VKKF üten Võro Instituudi, Võro Liinavalitsusõ, Võro Vallavalitsusõ, Põlva ja Võru Maavalitsuisiga.
71
72Ettevõtmist toetavad  Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Võru, Tartu ja Põlva maakondade ekspertgrupid), Võru Vallavalitsus, Võru linn, Võru Instituut, Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm, Kohaliku omaalgatuse programm, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER-programmist, MTÜ Piiriveere Liider LEADER-programmist, Loovagentuur Maailm, Võru Empak AS, MTÜ Hinokad, Hiirepadi OÜ, AS Värska Vesi, Nopri Talumeierei, AS ARKE Lihatööstus, Taarapõllu talu, Elisa Eesti AS.Ettevõtmist tugõva’ Eesti Kultuurkapitaal (rahvakultuuri tsihtkapitaal, Võro, Tartu ja Põlva maakundõ ekspertgrupi’), Võro Vallavalitsus, Võru liin, Võro Instituut, Rahvakultuuri Keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogramm, Kohaliku omaalgatuse programm, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER-programmist, MTÜ Piiriveere Liider LEADER-programmist, Loovagentuur Maailm, Võru Empak AS, MTÜ Hinokad, Hiirepadi OÜ, AS Värska Vesi, Nopri Talumeierei, AS ARKE Lihatööstus, Taarapõllu talu, Elisa Eesti AS.
73
74Meediapartnerid on Uma Leht, Lõuna Leht, Võrumaa Teataja, Maaleht, Eesti Ekspress ja raadio Elmar.Meediapartnõri’ omma’ Uma Leht, Lõuna Leht, Võrumaa Teataja, Maaleht, Eesti Ekspress ja raadio Elmar.
75
76Lisainfo:Ligemb teedüs:
77www.umapido.eewww.umapido.ee
78http://umapido.wordpress.com http://umapido.wordpress.com
79
80Mari-Liisa Parder, kommunikatsioonipäälikMari-Liisa Parder, kommunikatsioonipäälik
81tel 505 2517, e-post mariliisa.p@gmail.comtel 505 2517, e-post mariliisa.p@gmail.com
82
83Ursula Zimmermann, III Uma Pido vidäjäUrsula Zimmermann, III Uma Pido vidäjä
84tel 56 98 98 18, e-post ursula@wi.eetel 56 98 98 18, e-post ursula@wi.ee