Tekst nr: 63

1Kutse konverentsileKutsminõ konvõrendsilõ
2LÄÄNEMERESOOME KEELED KAARTIDELÕDAGUMERESOOMÕ KEELEQ KAARTÕ PÄÄL
3Õdagumeresoomõ keeleq kaartõ päälLäänemeresoome keeled kaartidel
4Itämerensuomalaiset kielet kartallaItämerensuomalaiset kielet kartalla
5Finnic languages on the mapFinnic languages on the map
6
7Võrumaal 24.–26. oktoober 2013Võromaal 24.–26. rehekuu (oktoobri) 2013
8
9Võru Instituut ning Tartu Ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool korraldavad 24.–26. oktoobril 2013 Võrumaal rahvusvahelise konverentsi „Läänemeresoome keeled kaartidel“.Võro Instituut ja Tarto Ülikooli keeletiidüse, filosoofia ni semiootiga doktorikuul kõrraldasõq 24.–26. rehekuul 2013 Võromaal rahvusvaihõlidsõ konvõrendsi „Õdagumeresoomõ keeleq kaartõ pääl“.
10Konverentsile oodatakse ettekandeid, mis käsitlevad läänemeresoome keelte esitamist kaartidel, teemasid nagu keeleatlased, sõnavara ja isoglosside levik, dialektomeetrilised meetodid, uued võimalused keeleainese visuaalseks kuvamiseks ja andmekogude kaartidega linkimiseks.Konvõrendsilõ oodõtas ettekandit, miä pututasõq õdagumeresoomõ kiili näütämist kaatõ pääl. Jututeemas võivaq tullaq keeleatlasõq, sõnavara ja samakeelejuuni levimine, keelevahjõ mõõtmisõ tehniga ja mooduq, vahtsõq võimalusõq keelelidse kraami kaardipildi pääl näütämises ja kokkokor´atuidõ keelenäütide kaardiga köütmises.
11Teiseks on oodatud ettekanded läänemeresoome kohanimedest ajaloolistel kaartidel, uutest leitud allikatest ja tuntud allikate uutest tõlgendamisvõimalustest.Tõsõs omma oodõdu ettekandõq õdagumeresoomõ kotussõnimmist aoluulidsi kaartõ pääl, vahtsist lättist, midä om lövvet, ja tunnõtuidõ lättide vahtsõst tõlgõndamisõst.
12Kolmandaks oodatakse ettekandeid, mis pakuvad näiteid etniliste eesmärkidega koostatud kaartidest, kaartidega manipuleerimisest, kaardist võimu ja rahvustunde sümbolina.Kolmandas oodõtas ettekandit keele ja rahva vällänäütämises kokko pantuist kaartõst, kaartõga tõistsugudsõ pildi kujundamisõst, kaardist ku võimu ja rahvustundõ sümbolist.
13Konverentsi üheks eesmärgiks on valmistada ette läänemeresoome kohanimeatlase loomist, sellega seoses oodatakse ettekandeid, mis tutvustavad erinevate läänemeresoome maade ja regioonide kaartidega seotud kohanimekogusid.Konvõrendsi üts tsiht om ette valmistaq õdagumeresoomõ kotussõnimmi atlasõ luumist. Seoga köüdüssen oodõtas ettekandit, miä tutvustasõq eri maiõ ja maanukkõ kaartõga köüdetüid kotussõnimmi andmõbaasõ.
14Konverentsi töökeeled on läänemeresoome keeled ja inglise keel.Konvõrendsi tüükeeleq ommaq õdagumeresoomõ keeleq ja inglüse kiili.
15Ettekandeid ei tõlgita.Ettekandidõ ümbrepandmist ei kõrraldõdaq.
16
17Registreerumine ja muu infoKirjäpandminõ ja muu konvõrendsiteedüs
18  
19Konverentsil osalemiseks palume võimalikult kiiresti täita registreerumisleht aadressil http://www.wi.ee/index.php/konverents (hiljemalt 15. augustiks).Ku otsustat konvõrendsilõ tullaq, pallõmi õkva är täütäq registriirmisleht aadrõssi http://www.wi.ee/index.php/konverents pääl (kõgõ ildamb 15.08).
20Kui soovite esineda ettekandega, palume saata ka oma ettekande teesid (kuni 200 sõna) ühes konverentsi töökeeles 15. augustiks.Ku tahati ettekannõt pitäq, pallõmi saata uma jutu kokkovõtõq (kooni 200 sõnna) üten konvõrendsi tüükeelen 15. põimukuu (august) pääväs.
21Ettekannete pikkus on 20 minutit.Ettekandidõ pikkus om 20 minotit.
22Lisaks suulistele ettekannetele on teretulnud vaatmikud.Oodami ka sainaettekandit.
23Võru Instituut on tänulik, kui loovutate oma ettekande põhjal kirjutatud artikli avaldamiseks Võru Instituudi Toimetiste 2014. aasta numbris (artiklid retsenseeritakse). Võro Instituut om tenolik, ku tiiti umast ettekandõst artikli ja saadati tuu avaldamisõs Võro Instituudi Toimõtiisi 2014. a numbrõn (kõik artikliq retsenseeritäseq).
24Konverentsi osavõtumaks on 50 eurot.Konvõrendsi osavõtumass om 50 eurot.
25Tänu täiendavale toetusele saab konverentsil osaleja selle eest kaks ööbimist konverentsipaigas ja toitlustuse neljapäeva õhtusöögist laupäeva lõunani.Teno tävvendäväle toetusõlõ saa konvõrendsi osalinõ tuu iist katõs üüs üümaja konvõrendsipaigan ja süümise neläpäävä õdagusöögist puulpäävä lõunani.
26Soovijad saavad konverentsibussiga Tallinna sadamast ja Tartust konverentsipaika ja pärast tagasi.Kinkal vaia, saa konvõrendsi bussiga Tal´na sadamast vai Tartost konvõrendsipaika ja perän tagasi.
27Tartu ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli liikmetele (doktorandid ja juhendajad) on osavõtt tasuta.Tarto Ülikooli keeletiidüse, filosoofia ni semiootiga doktorikooli liikmõq (doktorandiq ja juhendajaq) saava konvõrendsisst ossa võtta ilma osavõtumassu masmalda.
28Registreerunutelt ootame osavõtumaksu tasumist hiljemalt 15. septembriks (15.09.2013) kas kontole 10220034796011 (SEB) või kontole 221023778606 (Swedbank), makse saajaks märkida Rahandusministeerium, viitenumbriks 2100082120 ja selgituseks Võru Instituudi konverents.Kirjäpandnuilt oodami osavõtumassu ildambalt 15. süküskuu pääväs (15.09.2012). Massa tulõ kas konto 10220034796011 (SEB) vai 221023778606 (Swedbank) pääle, massu saajas tulõ märki Rahandusministeerium, viitenumbrõs 2100082120 ja seletüses Võru Instituudi konverents.
29Maksta saab vaid pangaülekandega.Massa saa õnnõ pangaülekandõga.
30Osavõtumaksu tasunutele saadetakse arved 25. septembriks.Arvõq masmisõ kinnitüses saadõtas lakja 25. süküskuu pääväs.
31Kes soovib saada arvet varem, et korraldada maksmist arve alusel, peab tegema vastava märke registreerumislehel. Kiä taht saiaq arvõt ette, et kõrraldaq masmist arvõ alussõl, piät tuud registriirmislehe pääl teedäq andma.
32Konverentsi järgmine ringkiri koos esialgse kavaga saadetakse registreerunuile septembris. Vastused võimalikele küsimustele: Evar Saar või Tuuli Abel, Võru Instituut, Tartu 48, 65609 Võru, e-post: wi@wi.ee, tel +372 78 21960, tel +372 78 28754.Konvõrendsi järgmäne teedüskiri üten kavaga saadõtas kirjäpandnuilõ lakja süküskuun. Küsümiisile vastasõq: Evar Saar vai Tuuli Abel, Võro Instituut, Tarto huulits 48, 65609 Võro liin, e-post: wi@wi.ee, tel +372 78 21960, tel +372 78 28754.