Tekst nr: 56

1Uma Pido Uma Pido
2PressiteadePressiteedüs
319.04.201319.04.2013
4
5Võrokõisi lipp jookseb Contraga läbi Vana VõromaaVõrokõisi lipp juusk Contraga läbi Vana Võromaa!
6
71. juunil aset leidev III Uma Pido toimub esmakordselt võrukeste vastvalitud lipu all.1. juunil peetäv III Uma Pido toimus edimäst kõrda vahtsõltvalitu võrokõisi lipu all.
8Luuletajal ja jooksumehel Contral on selle tähistamiseks plaanis üks kena ekstreemsus ette võtta - lipujooks, mis läbib kaheksat ajaloolist Vana-Võrumaa kihelkonda, kokku 340 kilomeetrit.Luulõtajal ni joosumehel Contral om pido tähistämises plaan üts umbõ tükk tetä – lipujuusk läbi katsa Vana Võromaa kihlkunna, kokko 340 kilomeetrit.
9Jooks algab 26. mail Võrust ja peab lõpule jõudma 1. juunil, Uma Pido päeval, Võrus toimuva Keriguplatsi laadamelu keskel.Üritüs nakkas 26. mail Võrolt ni jõud lõpulõ 1. juunil, Uma Pido pääväl, Võron peetävä Keriguplatsi laadamöllü keskel.
10
11Jooks toimub peamiselt suuri teid mööda, kuhu kõik kaasaelajad on lehvitama oodatud.Contra juusk päämiselt suuri teie pääl, kohe kõik omma’ oodõtu juuskjale lehvitämä.
12Igaüks, kes elab-tegutseb jooksutrassi ligiduses, nii külaseltsid kui muidu kenad inimesed, on lahkesti oodatud jooksjatele söögipoolist pakkuma, sest toitumine on jooksus väga tähtis.Seole lisas omma’ joosutrassi lähkün elävä’-olõva’ inemise’-küläseldsi’ lahkõlt oodõtu juuskjale söögipoolist pakma, sest süük om juuskmisõ man väegä tähtis.
13Nii on kõigil võimalus anda oma panus lipu Umale Pidole jõudmiseks.Nii om egäütel võimalus anda uma osa lipu Umalõ Pidolõ joudmisõl.
14
15Contra jooksutrajektoori saab jälgida live’is internetist, sellekohane link tuleb jooksu eel nii Uma Pido koduleheküljele (www.umapido.ee), Uma Pido blogisse (umapido.wordpress.com) kui ka facebooki Uma Pido ja Contra kontode alla.Contra joosumarsruuti saa samaaigsõlt kaia’ internetist. Vastav link pandas inne juusku üles ni Uma Pido kodolehele (www.umapido.ee), Uma Pido aoraamaduõhe (umapido.wordpress.com) ku ka Facebooki Uma Pido ja Contra konto pääle.
16Samuti saab vastavatelt lehekülgedelt täpsemat infot jooksu marsruudist.Ka saa nende lehti päält täpsämbät teedüst joosu plaani kottalõ.
17
18Võib ka kaasa joosta, tempo on kindlasti kõigile jõukohane, ja paraja hulga kilomeetreid võib ise valida.Üten või kah juuskõ, sest tempo piässi kõigilõ konte müüdä olõma ja esi saa valida paraja hulga kilomeetrid.
19Kes tahab pikemalt kaasa joosta, tervet päeva või isegi nädalat, palume teada anda Contrale urvaste@gmail.com või 5283540.Kes juuskmisõst pikembält taht osa võtta – terve päävä vai esiki nädäli, pallõmi Contralõ teedä anda urvaste@gmail.com vai kõlista 5283540.
20
21Manuses on kaasas jooksumarsruut kaardina, planeeritav marsruut päevade lõikes on järgmine:Teedüstün (kirämanusõn) om joosumarsuut kaardina üten. Planeeritäv tiikund om päivi kaupa sääne:
2226. mai: Võru Katariina – Rõuge - Pärlijõe – Krabi – Pähni – Varstu 26. mai: Võro Katariina – Rõugõ – Pärlijõõ – Krabi – Pähni – Varstu
2327. mai: Mõniste – Saru – Hargla – Koobassaare – Lüllemäe – Haabsaare – Antsla – Urvaste27. mai: Mõnistõ – Saru – Harglõ – Koobassaarõ – Lüllemäe – Haabsaarõ – Antsla – Urvastõ
2428. mai: Kärgula – Kanepi – Saverna – Krootuse – Ihamaru – Põlva – Mooste28. mai: Kärgülä – Kanepi – Savõrna – Krootusõ – Ihamaro – Põlva – Moostõ
2529. mai: Leevaku – Räpina – Kahkva – Niitsiku – Kamnitsa29. mai: Leeväku – Räpinä – Kahkva – Niitsiku – Kamnitsa
2630. mai: Orava – Võmmorski – Obinitsa – Lepä – Meremäe – Kalatsova – Vastseliina30. mai: Kärinä – Misso – Ruusimäe – Plaani – Haanja
2731. mai: Kärinä – Misso – Ruusmäe – Plaani – Haanja31. mai: Kärinä – Misso – Ruusmäe – Plaani – Haanja
281. juuni: Võru1. juuni: Võro
29
30Contra janu kustutab Värska Vesi ning jooksu toetavad oma toodetega Nopri ja Taarapõllu talu.Contra jano kustutas Värska Vesi ni joosu tugõja omma Nopri ja Taarapõllu talo.
31
32Uma Pido on võrokeste laulu ja tantsupidu, mille eesmärgiks on levitada rõõmu võrukeseks olemisest ja võru keele ning kultuuri tundmisest.Uma Pido om võrokõisi laulu- ja tandsupido, mille päämõtõ om jagada võrokõsõs olõmisõ ni võro keele ja kultuuri tundmisõ rõõmu.
33I Uma Pido toimus 2008. a Võrus, II Uma Pido 2010. a Põlvas, seekordne leiab aset taas Võrus Kubija laulukaare all.I Uma Pido peeti 2008. aastagal Võrol, tõnõ pido 2010 Põlvan, ni seokõrdne jälleki Kubijal.
34Peokoha vaheldumine Võru ja Põlva maakonna keskuste vahel rõhutab Vana Võromaa ühtsust.Peokotussõ jagaminõ Võro ni Põlva maakunnakeskuisi vaihõl näütäs Vana Võromaa üttehoitmist.
35Vana Võromaa ajaloolise kultuuriruumi moodustavad 8 Lõuna-Eesti kihelkonda: Hargla, Rõuge, Karula, Vastseliina, Kanepi, Urvaste, Põlva ja Räpina.Aoluulidsõ Vana Võromaa ala käü katõssa Lõuna-Eesti kihlkunda: Harglõ, Rõugõ, Karula, Vahtsõliina, Kanepi, Urvastõ, Põlva ja Räpinä.