Tekst nr: 54

1III võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimub 01. juunil 2013 Võrus Kubija laululaval.III võrokeeline laulo- ja rahvapido Uma Pido peetäs maaha 1. juunil 2013 Võrol Kubijal.
2
3Oodatud on kõik Vana-Võrumaa nais-, mees- ja segakoorid, laululapsed ja -mudilased ning laulurahvas kaugemaltki.Oodõdu’ omma’ kõik Vana-Võromaa naisi-, miihi- ja segäkoori’, suurõmba’ ja vähämbä’ laululatsõ’.
4Võrukeste laulukaare all on õnneks piisavalt ruumi ja loodame ära mahutada kõik soovijad igast Eestimaa kihelkonnast.Ja ku’ võrokõisi kõrvalõ mahus, sõs oodami ka kõiki tõisi laulukuurõ egäst Eestimaa kihlkunnast.
5Repertuaaris saab olema juba varasemat võrukeste lauluvaramut, aga ka täiesti uusi, spetsiaalselt selleks peoks sündinud laule.Laulami joba tutvit laulõ, a ka vagivahtsit, õkva seo pido jaos säetüid laulõ.
6Kuna lavastuslikus kontseptsioonis põimib peo üheks Võhandu püha jõgi, siis on repertuaaris varasemast rohkem palveid ja palumisi.Kunstilidsõlt säedäs pidolaulõ vaihõlõ Võhandu pühhä jõkõ ja tuuperäst om laulõ hulgan ka palvit ja pallõmiisi.
7
8Väike mõtisklus meie lavastajalt Tarmo Tagametsalt: Väiku mõtõlus III Uma Pido püüne pääle säädjält Tagamõtsa Tarmolt:
9„Oleme oma paljumõttelisuses justkui tühjaks jooksnud jõgi, kus niipea ei tärka uus elu.“Uma egäpäävätsen kipõn olõmi ku kuivas jäänü jõgi ilma vahtsõ elolda’.
10Siin aga võiksime peatuda, ronida välja kanuudest ja jääda suviti madalasse vette kükitama.Kuis olõs, ku jäässimi kõrras saisma, tulõssimi umast moodulidsõst loodsikust vällä ja jäässimi suvõs taaha madalahe vette paigalõ.
11Leida igaüks sealt endale üks väega kivi ning sellele istet võtta.Ku lövvässimi hindäle egäüts üte kivi, miä om väke täüs ja istussimi sõs tuu kivi pääle.
12Mõelda, kas mul on kiiret?Ja mõtlõsimi tuu pääle, kohekotsilõ mul kipõt om?
13On minu lähedastel ja rahval kiiret?Sammamuudu mu umatsiil ja mu rahval?
14Äkki on parem olla kivi, seesama, mille peal istud, ja hoida kinni kohast, kuhu kuulud.Vai om eski parõmb olla’ kivi, tuusama, mille pääl istut, ja hoita’ kinni’ paigast, kohe tunnõt hinnäst juuriga kuuluvat?
15Olgugi, et istudes saab perse tihti märjaks ja teistel tuleb naer peale ja siis ka endal. Siis on naljakas.Olkõ’ pääle, et kivi pääl istun saa tagaots sakõstõ likõs ja sõs nakasõ’ tõsõ’ naarma, lõpus esi’ kah.
16Nii tasubki elada-mõelda, naerda ja elada. Selles on võru väge.“A niimuudu masski ellä’ ja mõtõlda’, naarda’ ja ellä’ – taan om võro väke!”
17
18Uma Pido toimkond soovib kogu laulurahvale helisevat ja laulurõõmsat hooaega!Uma Pido kõrraldaja’ suuvva’ kõigilõ lauluinemiisile hüvvä vahtsõt aastakka!