Tekst nr: 49

1VÕRUKEELNE ARTUR ADSONILE PÜHENDATUD XV LUULELUGEMISVÕISTLUS VÕROKEELINE XV LUULÕLUGÕMISVÕISTLUS ARTUR ADSONI AVVUS
2
3Võrukeelse luule esitamise võistlusele on oodatud kõigi vana Võrumaa lasteaedade ja koolide õpilasedVõrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva’ luulõtuisi lukõ’ kõiki aoluulidsõ Võromaa kuulõ ja latsiaidu eri vannusõn latsõ’
4Iga osaleja esitab ühe Artur Adsoni või mõne teise võrukeelse autori luuletuseEgä kooli/latsiaia lugõja kand ette üte pala - Artur Adsoni luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ
5Esinemise pikkus ei tohi ületada viit minutitLugõmisõ pikkus ei või’ olla’ üle viie minodi
6Hindamine toimub neljas vanusegrupis: lasteaed-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII klHindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl
7Kui lasteaialapsi ei tule esinema, on vanuserühmaks I-IV klass Ku latsiaia-iäliidsi ei juhtu tulõma, sõs om vannusõrühmäs I-IV klass
8Ootame osalema lasteaia/kooli parimaid üksikesinejaid või kuni 4-liikmelisi rühmiEgäst latsiaiast vai koolist oodami ekkä vannusõrühmä ütte ütsikut esinejät vai kooni 4-liikmõga rühmä
9Igas vanusegrupis saab osaleda ühest lasteaiast/koolist ainult üks esineja või kava.Ütest koolist vai latsiaiast ei saa’ võistlusõlõ tulla mitu üte vannusõrühmä kavva
10
11Traditsiooniks saanud Sänna trubaduurile pühendatud võrukeelse loomingu esitamise võistluse mõte on meenutada Artur Adsonit (1889-1977) ja tutvustada teistegi kirjanike võrukeelset loomingutArtur Adsonilõ (1889-1977) pühendet umakeelidse loomingu ettekandmisõ võistlusõ mõtõ om edimäst suurt võrokeelist luulõtajat miilde tulõta’ ja lukõ’ tõisigi kiränikõ võrokiilset loomingut
12Esimene luulevõistlus toimus Sännas 1999. aastal ja oli pühendatud luuletaja 110. sünniaastapäevaleEdimäne luulõvõistlus oll Sännän jo 1999. aastagal Artur Adsoni 110. sünnüaastapäävä avvus
13Tänavu 3. veebruaril möödus Artur Adsoni sünnist 125. aastat, seega saab teoks juba XV luuleetlus.Timahavva 3. radokuul sai Adsoni sünnüst 125 aastakka, teos saa XV timänimeline ilolugõmisvõistlus.
14
15Koolides ning lasteaedades soovitame korraldada eelvoorud selgitamaks välja iga vanuserühma parimad, kes pääsevad võistluse lõppvooruKoolõn ni latsiaiun võissi inne umaette võistulugõmisõ tetä’, validen vällä kõgõ parõmba’ lõppvõistlusõl esinejä’
16
17LUULELUGEMISVÕISTLUSE LÕPPVOOR TOIMUBLUULÕLUGÕMISVÕISTLUS om neläpäävä,
18neljapäeval, 24. APRILLIL 2014 kell 12.30MAHLAKUU 24. PÄÄVÄL (24.04) 2014 kell 12.30
19Sänna mõisas.Sännä mõisan.
20
21Parimad luulelugejad saavad auhinnad Hää luulõlugõja saava avvuhinna’.
22
23Koolidel palume osavõtt (osavõtja nimi, vanus/klass ja kool/lasteaed ning juhendava õpetaja nimi, kontaktandmed; esitatava luuletuse pealkiri, autor) registreerida Võru Instituudis (tel. 7828753/ 56916281 või meilil allas.tiia@gmail.com) enne 21. aprilli 2014 Pallõmi osavõtust (lugõja nimi, vannus/klass ja kuul/latsiaid ni oppaja nimi, luulõtusõ päälkiri ja kirotaja) teedä’ anda’ Võro Instituuti (tel. 78 28753/56 916281 vai meili allas.tiia@gmail.com pääle) nika ku 21. 04. 2014
24
25Korraldajad:Kõrraldaja’:
26Võru InstituutVõro Instituut
27MTÜ Sänna MõisakeskusMTÜ Sänna Mõisakeskus
28
29Ettevõtmist toetab: MTÜ Sänna KultuurimõisEttevõtmist tugõva: MTÜ Sänna Kultuurimõis
30Eesti KultuurkapitalEesti Kultuurkapital
31Rõuge valdRõugõ vald