Tekst nr: 48

1KonverentsKonvõrents
2
3Kutse konverentsile Kutsõq konvõrendsile
4KIRJANDUS/KEEL vähemuses KIRÄNDÜS/KIIL veidembüsen
530.oktoober – 01.november 2008 Võru Kandles30. rehekuu – 1. märtekuu pääväl 2008 Võro Kandlõn
6
7Võru konverents kuulub rahvusvaheliste kultuuri- ja keelekonve­rent­side sarja, mida Võru Instituut ja Tartu Ülikool on korraldanud alates 1996. aastast.Võro konvõrents käü riikevaihõliidsi kultuuri- ja keelekonvõ­rent­se ritta, midä Võro Instituut ja Tarto Ülikuul ommaq kõrraldanuq 1996. aastagast pääle.
8Seekordne konverents keskendub kirjanduse, keele ja ühiskonna seostele.Timahavvatsõl konvõrendsil kõnõldas kirändüse, keele ja ütiskunna köüdüssist.
9Konverentsi eesmärgiks on edendada Eesti ja naabermaade kirjandus- ja keeleuurijate mõttevahetust ning populariseerida väikesi kirjandusi.Konvõrendsi tsihis om edendäq Eesti ja naabrimaiõ kirändüs- ja keeletiidläisi mõttõvaihtust ni tetäq väikeisi kirändüisi tunnõtumbas.
10Konverentsi töökeelteks on läänemeresoome keeled.Konvõrendsi tüükeeleq ommaq õdagumeresoomõ keeleq.
11
12Konverentsile ootame ettekandeid, mille fookuses on kirjandused/keeled, mis asuvad mingi suurema kirjanduse/keele sees või kõrval; mis käsitlevad nn väikese kirjanduse suhteid enamus- ja/või rahvuskirjandusega ning nn väikse keele tekste suure keele mõjuväljas.Konvõrendsile oodami ettekandit kirändüisist/keelist, miä ommaq mõnõ suurõmba kirändüse/keele seen vai kõrval; miä kaesõq vähämbä kirändüse vaihõkõrda inämbüs- ja/vai rahvuskirändüsega ni vähämbä keele tekste suurõmba keele mõovälän.
13Teretulnud on ka kirjandus(t)e staatuse käsitlused, mis uurivad suhteid kirjanduse ning teiste kunstide või meediakanalite vahel.Oodõduq ommaq ka kirändüse/kirändüisi staatusõ arotusõq, miä pututasõq kirändüse ja tõisi kunstõ vai meediäkanalidõ vaihõkõrdo.
14Ootame ettekandeid järgmistel teemadel:Oodami ettekandit teemadõ pääle:
15saami, udmurdi, vepsa, kveeni, eestivene, lõunaeesti vms kirjandused· saami, udmurdi, vepsä, kveeni, eestivinne, lõunaeesti vms kirändüseq
16eksiil kirjanduses ja kirjandus eksiilis· eksiil kirändüsen ja kirändüs eksiilin
17vanade ja uute tekstide (näiteks vanad päevaraamatud ja uued veebipäevikud) väljendus­tasandite pluraalsus· vanno ja vahtsidõ tekste (näütüses vanno päävä­raama­tidõ ja vahtsidõ võrgopääväraamatidõ) mitmõsugumadsõq seletüstasandiq
18mitmik­identiteedi avaldumine kirjanduses ja keeles· mitmõkõrralinõ hindä­pidä­mine kirän­dü­sen ja keelen
19mitmekeelsus meedia­tekstides· mitmõkeelisüs aokirändüsteksten
20keelelised maastikud (näiteks avalike siltide ja tekstide mitmekeelsus)· keelemaastiguq (näütüses mitu kiilt avalikkõ silte ja tekste pääl)
21kolonialism ja postkolonialism kirjanduses· kolonialism ja postkolonialism kirändüsen
22etnofuturismi teisenemine· etnofuturismi tõõsõndõlõminõ
23
24Konverentsi 1. ringkiri eesti ja soome keelesKonvõrendsi 1. teedüskiri võro   ja soomõ keelen
25Registreerumisleht Kirjäpandmisleht