Tekst nr: 44

1Võru keele ja kultuuri õpetuse töölehtede konkurssVõro keele ja kultuuri oppusõ tüülehti konkurss
2Uue praktilise õppematerjali saamise eesmärgil korraldab Võru Instituut õpetajatele võru keele ja kultuuri õpetuse töölehtede konkursi.Vahtsõ opimatõrjaali saamisõs kõrraldas Võro Instituut oppajilõ võro keele ja kultuuri oppusõ tüülehti konkursi.
3Töölehtede sihtrühm on I, II ja III kooliastme ning gümnaasiumiõpilased.Tüülehti tsihtrühm om I, II ja III kooliastmõ ni gimnaasiumiopilasõ’.
4Konkursi parimaid tunnustatakse väärt preemiatega.Kõgõ parõmbit auturit kitetäs häie avvuhinduga.
5Konkursile on oodatud töölehed, mis aitavad nii võru keele ja kultuuri õpetust kui ka mis tahes muu õppeaine võru keeles õpetamist edendada ning hõlbustada.Konkursilõ omma’ oodõt tüülehe’, miä avitasõ nii võro keele ja kultuuri oppusõ ku ka määndse taht tõsõ opiainõ võro keelen oppamist laapsambas tetä.
6Mis tahes muu õppeaine võru keeles õpetamise aluseks on praegu üha enam populaarsust koguv eri õppeaineid ühendav lõiminguprintsiip.Määndse taht muu opiainõ võro keelen oppamisõ lättes om parhilla järest inämb pruugitav opiainide poimitult oppaminõ/opminõ (lõiminguprintsiip).
7Konkursitöö nõuded:Konkursitüü nõudmisõ’:
8Tööleht peab olema võrukeelne.Tüüleht piät olõma võrokeeline.
9Autorid võivad küsida Võru Instituudist keelenõu.Auturi’ võiva’ küssü’ keelenõvvo Võro Instituudist.
10Konkursitööde teemarühmad on:Konkursitöie teemarühmä’ omma’:
11I koduloolineI kodoluulinõ
12II etteantud võrukeelsetest (laste)raamatutest lähtuvII etteant võrokeelitsist (latsi)raamatist nakkav
13III võru keeles õpetatavast mis tahes muust õppeainest lähtuvIII võro keelen opatavist miä taht muist opiainist nakkav
14Konkursile esitatavate töölehtede arv pole piiratud, vabalt võib valida ka teemarühmi.Konkursile või esitä ku paljo taht tüülehti, vabalt või valli’ ka teemarühmi.
15Tööleht peaks koosnema vähemasti kolmest erinevast ülesandest, mis kõik lähtuvad lehe põhiteemast.Tüülehel piässi olõma vähämbält kolm esi ülesannõt, miä kõik nakkusõ’ lehe päämidest teemast.
16Konkursil hinnatakse töölehe ideed, lahendatavust, metoodilist terviklikkust ja lõimingut teiste õppeainetega.Tüü man hinnatas mõtõt, toda, kuis ülesannõt saa tetä, metoodilist tävvelidsust ja poimitust (lõimingut) tõisi opiainidega.
17Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts 2014.Töie esitämise tähtpäiv om 31. urbõkuu (märts) 2014.
18Töid hindab neljaliikmeline žürii.Töid hindas neli inemist.
19Iga vanuseastme töid hinnatakse eraldi.Egä vannusõrühmä töid hinnatas eräle.
20Konkursist tehakse kokkuvõte 24. aprillil Sänna mõisas toimuval 15. Artur Adsoni nimelisel laste luulelugemisvõistlusel.Konkurss võetas kokko 24. mahlakuu pääväl Sännä mõisan peetäväl 15. Adsoni-nimelidsel luulõlugõmisvõigõlusõl.
21Parimaid autoreid tunnustatakse väärt preemiatega.Kõgõ parõmba’ auturi’ saava’ väärt avvuhinna’.
22Konkursile esitatud nõuetekohased ja hindajate heakskiidu saanud töölehed avaldatakse Võru Instituudi kodulehel ja neid jagatakse muul moel kõigile huvitatud õpetajatele.Kõrraligu’ ja hää’ tüülehe’ avaldadas Võro Instituudi kodolehe pääl ja jagatas muudmuudu kõigilõ näide pruukmisõst huvitõt oppajilõ.
23Töö esitamisel tuleb arvestada, et autor on nõus töölehtede tasuta avaldamisega ja annab väljaandjale tasuta kasutamise õiguse.Tüü esitämisel tulõ arvõsta’, et autur om nõvvun tüülehti tasulda avaldamisega ja and välläandjalõ tasulda pruukmisõ õigusõ.
24Väljaandja võib teksti keelt toimetada.Välläandja või teksti kiilt toimõnda’.
25Konkursitöö täpsemad vormilised ja sisulised tingimused: Konkursitüü täpsämbä’ vormilidsõ’ ja sisolidsõ’ tigimusõ’ omma’:
26Töö esitada A4-formaadis (harjutused koos eeldatavate (kirjutatud) vastustega peavad mahtuma ühele-kahele lehele).Tüü tulõ esitä’ A4-formaadin (harotusõ’ üten vastussiga piät mahtuma üte-katõ lehe pääle).
27Vajadusel on väljaandjal õigus teksti kärpida.Välläandja või teksti lühkümbäs tetä’.
28Kasutada Times New Romani šrifti, tähe suurus 12.Pruuki’ Times New Romani šrifti, tähe suurus 12.
29Läbisegi mitte kasutada suur- ja väiketähti, šrifte, kursiivi ja tumedat trükki (v.a juhul, kui see on sisu seisukohast vajalik).Mitte pruuki’ segiläbi nii suuri ku väikuid tähti, šrifte, kaldkirja ja tinnet trükkü (vai õnnõ sõs, ku taa om siso saisukottalt tarvilinõ).
30Teksti vormindamist alustada lehe vasakust äärest.Teksti vormindamisõga naada pääle lehe kura veere puult.
31Iga tööleht tuleb esitada eraldi tekstifailina.Ega tüüleht tulõs esitä’ eräle tekstifailina.
32Illustreeriva materjali kasutamisel märkida teksti sisse viide, näiteks: (vt foto 1).Ilosas tegevä (illustriirvä) matõrjaali pruukmisel rehästä’ taast teksti seen, näütes: (kae foto 1).
33Viidatud materjal lisada eraldi failina.Rehästü matõrjaal panda mano eräle failina.
34Töölehe esitaja vastutab kasutatud illustreeriva materjali autoriõiguste eest.Tüülehe esitäjä vastutas illustriirvä matõrjaali auturiõiguisi iist.
35Töö tuleb saata kas elektroonselt eraldi tekstifaili(de)na või paberil.Tüü saata’ kas e-postiga eräle tekstifailõna vai paprõ pääl.
36Eraldi kaaskirja lisada töölehe esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress).Eräle ütenkiräga nimmata’ tüülehe esitäjä nimi, telefon, e-posti aadress.
37Iga esituse juurde märkida, millisele vanuserühmale on töö mõeldud ja millises teemakategoorias see kandideerib.Egä esitüse manu kirota’, määndsele vannusõrühmäle om tüü mõtõldu ja määndse teema all kandidiir.
38Konkursitöö saata meilile allas.tiia@gmail.com või aadressil Võru Instituut, Tartu 48, Võru 65609, märksõnaks: töölehtede konkurss.Tüü saata meili pääle allas.tiia@gmail.com vai aadrõssil Võro Instituut, Tarto 48, Võro 65609, märgosõna: tüülehti konkurss.
39Töölehtede koostamise aluseks etteantud võrukeelsed (laste)raamatud on:Lehti kokkopandmisõs etteantu võrokeelitse (latsi)raamatu’ omma:
40Triinu Ojar „Suur must koer. Suur must pini“ (2007) Triinu Ojar „Suur must koer. Suur must pini“ (2007)
41Tiina Nopola, Mervi Lindman „Siiri ja kolm Ottot“ (2013)Tiina Nopola, Mervi Lindman „Siiri ja kolm Ottot“ (2013)
42Valtri Ets „Mõtsa pühäpäiv“ (1999)Valtri Ets „Mõtsa pühäpäiv“ (1999)
43Erkki K. Kalela „Kuusõsiimnide minek“ (2012)Erkki K. Kalela „Kuusõsiimnide minek“ (2012)
44Juhan Jaik ”Kesväesä” (1998)Juhan Jaik ”Kesväesä” (1998)
45Nele Reimann „Võromaa kodolugu“ (2004)Nele Reimann „Võromaa kodolugu“ (2004)
46Elina Sildre “Topõltvatuga kukli” (2012)Elina Sildre “Topõltvatuga kukli” (2012)
47“Võrokiilne lugõmik” ( 1995)“Võrokiilne lugõmik” (1995)
48“Mino Võromaa” kogomikud 1-26“Mino Võromaa” kogomiku’ 1-26
49Koduloolise töölehe lähteks võib olla ka mis tahes muu kodulooline materjal autori enda valikul, samuti õppekäik vms.Kodoluulidse tüülehe lättes või olla’ ka määne taht muu kodoluulinõ matõrjaal auturi hindä ärnägemise perrä, nisamatõ opikäük vms.
50Alusmaterjale võib pruukida ka kombineeritult: kodulooliste tööde rühmas näiteks Juhan Jaigi ”Kesväesä” ja ”Võromaa kodolugu” vms variandid.Alosmatõrjaalõ või pruuki ka mitmit: kodoluulidsi töie rühmän näütes Juhan Jaigi ”Kesväesä” ja ”Võromaa kodolugu” vms variandi’.
51
52Võro InstituutVõro Instituut