Tekst nr: 35

1Pressiteade 21.05.2012Teedüs 21.05.2012
2
3Räpinas arutati suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane ja esitleti suitsusaunaraamatutRäpinän arotedi suidsusannuga köüdet tegemiisi plaanõ ja näüdäti vahtsõt savvusanna-raamatut
4
5Neljapäeval, 17. mail 2012 olid Räpinas Keskkonnamajas koos inimesed vana Võromaa erinevatest kantidest arutamas, kuidas saaks toetada suitsusaunade ja saunakommete edasipüsimist.Neläpääväl, lehekuu 17. pääväl tulli Räpinähe Keskkunnamajja kokko inemise Võromaa eri nukkõst arotama mõttit, kuis saanu toeta suidsusannu ja kombidõ edesipüsümist uma kandin.
6
7Arutelu käigus kõneldi maaelust, mis on suitsusaunade puhul kõige tähtsam, sest suitsusaun on ju enamasti maaelamise osa.Arotusõ käigin kõnõldi maaelost, mis om suidsusanna püsümise man jo kõgõ tähtsämb – sann käü iks maaelämise manu.
8Räägiti ka sellest, kuidas võiks saunaomanik saada nõu ja abi sauna ehitamise või renoveerimise küsimustes.Juttu oll ka tuust, kuis sannaumanik võinu saija nõvvu ja api sanna ehitamise vai remontmise asjan.
9Saunade ja saunakommete püsimiseks peaksid inimesed rohkem traditsiooni tundma.Sannu ja sannakombide alalhoitumise jaos om vajja, et inemise tiiäsi seost asjast inämb.
10Suitsusaunatava tutvustamisel on üksjagu juba tehtud: olemas on koduleht, ringi liigub rändnäitus, just tuli trükist raamat ning suvel valmib lühifilm.Tuu hääs om jo ütsjago tüüd är tettü – olõman om kodoleht, ringi liigus sannanäütüs, õkva tull trüküst raamat ja suvõl saa valmis lühkü film.
11Huvilistele on korraldatud saunakombeid tutvustavaid päevi, neid tuleb ka sel suvel.Huviliisi jaos om sannapäivi kõrraldadu ja naid tulõ ka seo suvi.
12Uuritud on praegusaegseid saunakombeid ning üles pildistatud saunu.Uuritu om prõllatsid sannakombit ja käütü sannu üles võtman.
13Arutelul kõneldi ka suitsusaunaelamuse turustamisest.Jututsõõr käändse ka suidsusannaelamuse ”müümise” pääle.
14Suitsusaun saab turistile alles siis huvitavaks, kui saunaskäigu jooksul tuleb välja ka sauna lugu koos kommetega.Suidsusann om turistile põnnõv, a õnnõ sõs, ku tuu sanna lugu kõgõ kombidega ka vällä tulõ.
15Elamuse müümisega kaasneda võivaid ohte tuleb kindlasti eelnevalt läbi mõelda, mitmed arutelus osalenud tuletasid meelde, et turism ei ole suitsusaunade puhul peamine eesmärk.Müümise man olõvit ohtõ tulõ läbi märki, mitma jututsõõrilidsõ tulõti miilde, et turism tohe-i olla seon asjan päämäne.
16Suitsusauna koostöökogu sai tsõõriklaua arutelust mitmeid tegevussuundi ning koostöölubadusi.Suidsusanna kuuntüükogo sai tsõõriklavva arotusõst mitmit tsihte ja kuuntüü-lubamiisi.
17Edaspidi koostatakse tegevuskava, mida on vaja UNESCO esindusnimekirja taotluse jaoks.Kokko pandas tegevüskavva, midä om vajja UNESCO esindüsnimekirja taotluse jaos.
18Taotlus on plaanitud valmis saada 2013. aasta kevadeks.Taotlus tahetas valmis saija 2013. aasta keväjes.
19
20Peale tsõõriklaua arutelu esitleti äsjailmunud raamatut "Mi uma savvusann", mis kõneleb vana Võromaa ja Setomaa suitsusaunadest ning saunakommetest.Pääle arotust sai nätä vahtsõt raamatut ”Mi uma savvusann”, miä kõnõlõs vana Võromaa ja Setomaa suidsusannust ni sannakombist.
21Raamatu koostaja Epp Margna jutustas esitlusel raamatu saamise loo ning üks raamatu autoritest, Kalle Eller, kõneles suitsusaunade tekkeloo.Raamadu kokkosäädja Margna Epp kõnõl raamatu saamise luu ja Elleri Kalle jutust rahvalõ suidsusannu tegünemise luku.
22Lugude jutustamise vahel lauldi üheskoos saunast kõnelevaid rahvalaule.Juttõ vaihele laulõti ütenkuun rahvalaulõ, miä kõnõli ütte vai tõist muudu sannust.
23Huvitavaid saunalugusid rääkisid veel teisedki raamatu tegemises osalenud.Põnõvit sannalugusid kõnõli viil tõsõki raamatu tegemise man olnu asjalise.
24
25Raamatu väljaandmist toetasid MTÜ Hinokad, Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist, Eesti Kultuurkapital, Piiriveere Liider LEADER-programmist, Võro Instituut.Raamatu välläandmist tugõsi MTÜ Hinokad, Kultuuriministeerium Vana Võromaa kultuuriprogrammist, Eesti Kultuurkapital, Piiriveere Liider LEADER-programmist, Võro Instituut.
26Tänu toetajatele saab jagada 500 raamatut avalikuks kasutamiseks nii võro kui seto kultuuriruumis.Teno näile saa 500 raamatut jaka avaligus pruukmisõs, nii võro ku seto kultuuriruumin.
27Raamat jõuab selles kandis iga külaraamatukogu riiulisse, koolidesse, omavalitsustesse, looduse- ja kultuurihoidmisega seotud asutustesse, muuseumitesse ja suitsusaunadega turismitaludesse.Raamat jõud tan kandin egä küläraamatukogo riiulihe, koolehe, umavalitsusilõ, luudusõ- ja kultuurihoitmisõ asutuisilõ, muuseumele ja suidusannuga turismitalodehe.
28
29Raamatu väljaandja on Võro Selts VKKF, raamatut saab esmalt osta Võro instituudist ja edaspidi ka poodidest või laatadelt.Raamadu välläandja om Võro Selts VKKF, raamatut saa prõlla osta Võro Instituudist ja edespidi ka poodest vai laatu päält.
30
31Täpsem info:Täpsämb teedüs:
32Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.eeKülli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee
33Triinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53, triinu.ojar@wi.eeTriinu Ojar (Võro Selts VKKF), tel 53 32 21 53, triinu.ojar@wi.ee
34
35Lisatud on 4 pilti.Teedüsse man om neli pilti.
36Piltide autor on Ülle Harju/Uma LehtPildi tekk´ Ülle Harju/Uma Leht.
37
38tsoorikun arutelu.jpgtsoorikun arutelu.jpg
39
40Räpinas Keskkonnamaja saalis arutati 17.05.2012 suitsusaunatava hoidmise tegevusplaane.Räpinäl Keskkunnamaja saalin arutedi 17. 05.2012 suidsusanna tegemiisi plaanõ.
41
42raamatu meeskond.jpgraamatu meeskond.jpg
43
44Raamatu kunstnik ja koostaja Epp Margna, kujundaja Tiit Lepp ja fotograaf Toomas Kalve.Raamadu kunstnik ja kokkopandja Epp Margna, kujondaja Tiit Lepp ja pilte tegejä Toomas Kalve.
45
46Raamatu koostaja Epp Margna.jpgRaamatu koostaja Epp Margna.jpg
47
48Raamatu kunstnik ja koostaja Epp Margna.Raamadu kunstnik ja kokkopandja Epp Margna.
49
50Pilt esitlyselt.jpgPilt esitlyselt.jpg
51
52Esitlusel kuulis selliseid jutte, mida raamatust lugeda ei saa.Esitlüsel kuuldsõ sändsit juttõ, midä vahtsõst raamatust lukõ ei saa.
53Esireas lehitseb raamatut Kalle Eller, tema kõrval on Arossa talu peremees Tiit Soosaar.Ederiän lehitses raamadut Kalle Eller, timä kõrval om Arossa talo peremiis Tiit Soosaar.
54Pildile on jäänud veel Jane Kalajärv Rahvakultuuri keskusest, Margit Siim UNESCO Eesti Rahvuslikust Komisjonist (Soosaare Tiidu taga), Kati Taal Rahvakultuuri keskuse Põlva maakonna spetsialist, uurija Ester Võsu Tartu ülikoolist, fotokunstnik Toomas Kalve, Aapo Ilves ja Ragner Lõbu MTÜ-st Vanaajamaja.Pildi pääle omma jäänü viil Jane Kalajärv Rahvakultuuri keskusest, Margit Siim UNESCO Eesti Rahvuslikust Komisjonist (jääs Soosaare Tiidu taadõ), Kati Taal Rahvakultuuri keskuse Põlva maakonna spetsialist, uurja Ester Võsu Tartu ülikoolist, fotokunstnik Toomas Kalve, Aapo Ilves ja Ragner Lõbu MTÜ-st Vanaajamaja.