Tekst nr: 33

1Tellida saab rändnäitust suitsusaunadest.Tahtja saava küssü näitüst savvusannust
2
32011. aasta sügisel sai MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF koostööna valmis näitus “Savvusann – mi uma sann”, mis tutvustab Kagu-Eesti suitsusaunu ja saunakombestikku.2011. aastagal sai MTÜ Hinokad ja Võro Seltsi VKKF kuuntüün valmis näütüs “Savvusann – mi uma sann”, miä näütäs pilte pääl vana Võromaa ja Setomaa savvusannu ja jutt kõnõlõs seo kandi sannakombist.
4Näituse valmimist toetas Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.Näütüse tegemisõs andsõ tukõ Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-programmist.
5Näitus avati esimest korda 2011. a novembris Põlvamaa Talurahvamuuseumis Karilatsis, aga näitust saab üles panna ka teistes paikades.Näütüs panti edimest kõrda vällä 2011. aastaga märdikuun Põlvamaa Talurahvamuuseumin Karilatsin, a näütüst saa kaemisõs vällä säädi ka tõisin paikun.
6Näitus koosneb 25 piltide ja tekstidega A3 riputatavast tahvlist ja suitsusauna maketist (mõõdus 66x47x56 cm), mida saab paigutada lauale.Näütüse pildi ja jutu omma 25 tahvli pääl, miä omma A3 mõõdun ja noid saa üles riputa. Näütuse man om ka väiku savvusann (mõõdun 66x47x56 cm), midä saa panda lavva pääle.
7Pakume näitust rahvamajadele, koolidele, raamatukogudele, et näitusest saaksid osa võimalikult paljud inimesed.Seod näütüst saa üles panda kas rahvamajja, kuuli, raamadukokko vai mujjalõ paika, kon inemisi inämb käü ja taht näütüst kaija.
8
9Soovijad saavad näitust tellida Võro Selts VKKF kaudu. Näitust saab laenutada kuni kaheks kuuks, aga ka lühemaks ajaks. Laenutamine on tasuta, aga transpordi peaks korraldama näituse soovija.Näütüst saava tahtja telli Võro Seltsi VKKF käest, rahha tuu iist ei küsütä. Näütüse transport ja ülespanõk jääs tahtja hoolõs, a keeroline tuu olõ-i.
10Näitus mahub kokkupakituna sõiduautosse.Kokkopantu näitus mahus sõiduautu pääle är ja ülespanõk om kah lihtsä.
11
12Ootame näitusesoove käesoleva aasta kevadeks ning sügiseks, aga kirja võib panna ka järgmiseks aastaks.Näütüst saa telli tinavaasta keväjes ja sügüses, a oodami joba ka tulõva aasta pääle kirjapanõkit.
13
14Täpsem info: Külli Eichenbaum, tel 56611924, kylli.eichenbaum@wi.eeTäpsämbalt saa küssü: Külli Eichenbaum, tel 56611924, kylli.eichenbaum@wi.ee