Tekst nr: 3

1Kümme asja, miks kodu on hea koht10 asja, mille kodo om hää kotus
2Triinu OjarTriinu Ojar
3
4Jaani õpetaja ütles, et esmaspäevaks peavad kõik kirjutama jutu sellest, miks on omas kodus hea elada.Jaani oppaja ütel, et iispääväs piät kõik kirotama jutu tuust, mille uman koton hää ellä om.
5Jaan paneb kirja esimese asja:Jaan pand edimädse asja kirja:
6„Kodus ei pea muretsema, kui kogemata peeru lased.1. Koton piä-i murõhtama, ku kogõmada piiru lasõt.
7Kõik ütlevad küll vuih!, aga keegi ei hakka sind sellepärast kohe peerukotiks kutsuma.“Kõik ütlese kül „Vuih!“ a kiäki nakka-i sinnu tuuperäst peerukotis kutsma.
8Natukese aja pärast läheb ta teiste pereliikmete käest juurde uurima.Jaan lätt perre käest mano küsümä.
9„Isa, kas sulle meeldib kodus olla?“ „Esä, kas sulle miildüs koton olla?“ „Miildüs külh,“ ütles esä ja õkvalt saa Jaan kirja tõsõ asja:
10„Meeldib küll,“ ütleb isa ja kohe saab Jaan kirja teise asja: „Kui sa kodus hommikusöögilauas triiksärgi peale ketšupit ajad, saad pluusi kohe ära vahetada ja keegi ei mõtle, et sa oled kobakäpp.“2. Ku koton hummogusöögilavvan triiksärgi pääle ketšupit ajat, saat pluusõ kõrraga är vaihta ja kiäki ei mõtlõ, et sa kobakäpp olõt.
11Ja isa ütleb veel midagi tähtsat:Ja esä ütles midägi tähtsät viil:
12„Töö juures ei saa ükski täiskasvanu vabalt tsirkust või pimesikku mängida, aga kodus ei pea häbenema, et need su lemmikmängud on.“3. Tüü man ei saa ütski täüskasunu vabalt tsirkust vai pümmesikka mängi, a koton piä-i häbendämä, et nuu su lemmikmängu omma.
13„Tarmo, kas kodus on hea olla?“ küsib Jaan oma suure venna käest.Tarmo, kas koton om hää olla?“ küsüs Jaan uma suurõ vele käest.
14„Jah,“ vastab vend, „kõige parem on kodus see, et kui omaette tahad olla, paned oma toa ukse kinni, võtad kassi kaissu ja keegi ei tule sind segama.Veli ütles, et jah, kõgõ parõmb om koton tuu, et: 4. Ku tahat umaette olla, sõs panõt uma tarõ ussõ kinni, võtat kassi kaissu ja kiäki ei tulõ sinnu segämä.
15Ja veel see, et vanaema pühapäevahommikuti pannkooke teeb ja et sa võid neid süüa niipalju, kui mahub, ja see, et need on nii väga head. Kõik see teeb kodu väga eriliseks.“Ja viil: 5. Tuu, et vanaimä pühäpäävähummokildõ pannkuukõ tege ja et sa võit noid süvvä niipallo ku mahus ja nuu omma niivõrra hää, tege kodo väega erilidses.
16„Ema, kas kodu on hea koht?“ küsib Jaan.„Imä, kas kodo om hää kotus?“ küsüs Jaan.
17„On,“ kinnitab ema, „Kui sa kontori asemel teed mõnikord kodus tööd ja klient helistab siis, kui sa kempsus istud, annab vanaisa sulle ukse vahelt telefoni kätte ja klient ei saagi teada, et sa poti peal istud.Om, kinnütäs imä, selle et: 6. Ku sa tiit tüükotussõ asõmõl kotun tüüd ja klient helistäs sõs, ku sa kemmergun istut, and vanaesä sullõ ussõ vaihõlt telefoni kätte ja klient saakina-i teedä, et sa poti päält istut.
18Ainult vett lasta ei või.“ Õnnõ vett laskõ ei või.
19Ja ema ütleb ühe hea asja veel: „Kõige rohkem kallistusi saab kodus!“Ja imä ütles üte hää asja viil: 7. Kõgõ inämb kallisid saa kotun!
20Vanaemagi ütleb oma head asjad: „Kui sa hommikuti voodist hästi püsti ei saa, siis tuleb vanaisa ja aitab.Vanaimä ütles kah uma hää asja: 8. Ku sa hummokildõ sängüst häste pistü ei saa, sõs tulõ vanaesä ja avitas.
21Kui kodus kellegagi rääkida tahad, siis alati leiad sa kedagi: vanaisa, ema, isa, Jaani, Tarmo või kassi.9. Ku kotun kinkagagi kõnõlda tahat, sõs kedägi õks lövvät: vanaesä, imä, esä, Jaani, Tarmo vai kassi.
22Ja kui kedagi neist kodus ei ole, siis toalilled on ju alati olemas.“Ja ku kedägi noist koton olõ-i, sõs tarõlilli omma jo alati olõman.
23Vanaisa on vähese jutuga mees. Siiski teeb ta nüüd suu lahti ja ütleb Jaanile viimase asja: „Kodu ei lähe kunagi kodust ära.“Vanaesä om väikese jutuga miis, sõski tege tä no suu vallalõ ja ütles Jaanilõ perämädse asja: 10. Kodo lää-i ilmangi kotost är.
24Jaan paneb jutule pealkirjaks „Kümme asja, miks kodu on hea koht“ ja paneb vihiku kinni.Jaan pand jutulõ päälkiräs „10 asja, mille kodo om hää kotus“ ja pand vihu kinni.
25Aitab küll.Avitas külh.