Tekst nr: 28

1Ideede voorHäie mõttide kogomise tsõõr
2
3Vana Võromaa arenguprojektid aastateks 2014-2023Arõndusplaani Vanal Võromaal 2014-2023
4
5Ideevooru eesmärgiks on koguda projektimõtteid ja tegevusplaane Vana Võromaa arenguprogrammi tegevuskava kokkupanekuks.Idee-tsõõri mõttõs om korjada projektiplaanõ Vana Võromaa arõnguprogrammi ellokutsmise jaos.
6Siseministeeriumi regionaalministri büroo ootab ideevooru järgmise 10 aasta jooksul Vana Võromaa piirkonnas plaanitavaid arenguprojekte ning toetab nende valikut ja rakendamise ettevalmistamist.Siseministeeriumi regionaalministri büroo uut plaane järgmädse 10 aastaga tsihte kotsilõ ja toetas projekte ettevalmistustüüd.
7
8Arenguprogrammi eesmärgiks on Vana Võromaa kui kultuuriliselt omanäolise piirkonna majandusliku toimekuse ja tööhõive parandamine kohaliku loodus- ja kultuuripärandi võimalusi kasutades.Vana Võromaa arenguprogrammi päätsihis om tukõ ettevõtlust, miä om köüdetü Vana Võromaa kultuuriperändi, paikligu elo ja luudusvaraga ja härgütäs seo kandi majandust, and manu tüükotussid.
9Peipsiveeres ja Setomaal on piirkondlikud arenguprogrammid oma tegevuskavadega ning riigi rahatoega juba toimimas.Peipsiveeren ja Setomaal omma arõnguprogrammi ummi tegevüsplaanega ja riigi rahatoega joba käümän.
10
11Ideevooru tuleb esitada projekti- või ideekirjeldus ning näidata, millise tegevuse jaoks kui suurt rahalist toetust või missugust muud toetust vajatakse.Häie mõttide tsõõri tulõ saata projekte või plaanitu tegemiisi vallakirotus ja näüdädä, mändse tüü vai tegemise jaos ja kui pallo rahatukõ vai mõnt muud tukõ olõs vaia.
12
13Ideevooru oodatakse ideekirjeldusi ja nende elluviimise tegevuskavasid, misOodõtas ideesid, mis
14aitavad järgneva kümne aasta jooksul hoida või paremaks muuta Vana Võromaa piirkonna inimeste elujärgeavitasõ järgmädse kümne aasta seen hoita vai parõmbas muuta Vana Võromaa inemiisi elojärge
15annavad tööd ja äraelamist piirkonna inimestele, kes valdavad traditsioonilisi oskusi ning teadmisi andva tüüd ja leibä paikkunna inemiisile, kiä tiidvä kohalikkõ kombit ja mõistva tetä paikkunna traditsiooni jakkavaid tüüsid
16toetavad piirkonna traditsioonilise elulaadi edasikestmisttoetasõ paikkunnan tavas olnu eloviie edesipüsümist
17säilitavad või loovad uusi töövõimalusi väikeettevõtluses sh pere-ettevõtluses, elulaadi-ettevõtluses või kogukonnavõrgustikeshoitva alalõ vai tegevä manu tüüvõimaluisi ettevõtlusen sh pere-ettevõttin, eloviie-ettevõtlusen vai kogokunna elo edendämisel
18muudavad piirkonna elu-ja töökeskkonda noortele atraktiivsemaksmuutva paikkunda nuuri jaos parõmbas elämise ja tüütegemise paigas
19loovad valdkonnapõhiseid koostöövõrgustikke või ühistulisi koostöövorme (nt toodete ühisturundus, toote- ja pakendite kujundus jms)ehitäse üles kuuntüüvõrgustikke vai ütistegevüst mõnen tegevusvaldkunnan
20kaasavad ja seovad piirkonna noori ettevõtlikkust arendavatesse tegevustessehaardva üten nuuri ja oppasõ näid tüüd tegemä, härgütäse ettevõtlusen kätt pruuvma
21tugevdavad Vana Võromaa keele- ja kultuurikeskkonda, kohalikku identiteeti ning mainekujunduslikke arengusuundi (kultuuriline omapära ja rohelisem elu)tegeva tugõvambas ja tuntumbas Vana Võromaa keele- ja kultuurikeskkunda, nõstva hindätiidmist
22
23Ideid oodatakse ettevõtlikelt inimestelt, ettevõtjatelt, ettevõtjate ühendustelt, mittetulundusühingutelt, kogukonnaelu arendajatelt, omavalitsustelt, noorteühendustelt, arendusorganisatsioonidelt, teadusasutustelt ja haridusasutustelt.Ummi mõttit ja märgotuisi võiva vällä pakku tegosa inemise, ettevõtja, ettevõtjide ütisüse, mittetulundusütisüse, kogukunnaelo edendäjä, umavalitsusõ, nuuri-ütissüse, arõndusorganisatsiooni, tiidüsasotusõ ja haridüsasotusõ.
24
25Ideevoor on avatud 1. oktoobrist kuni 1. novembrini 2013.Idee´ ja plaanitava tegemise tulõ etteantu vormi perrä kirja panda ja saata Võro Instituuti.
26Ideed ja plaanitavad tegevused tuleb esitada kirjalikult Võru Instituuti.Ideede kogomise tsõõr om valla rehekuu algusõst märdikuu 1. pääväni (1.10-1.11.2013).
27Idee esitamise vormi ning lisainfo programmi kohta leiab Võru Instituudi kodulehelt: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-arengu-programmTeedüs programmi kotsilõ ja idee esitamise vorm om Võro Instituudi kodolehe pääl: http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-arengu-programm
28
29Ideede esitajate vahel loositakse välja võro vaimu kandvaid tänumeeneid – ummi meelüssit.Projektiplaane saatnuide vaihel loositas vällä ummi meelüssit.
30
31Novembris hindab programmi ettevalmistav juhtnõukogu ideevoorus kogunenud plaane ja koostab nende põhjal pikema-ajalise piirkonnaülese tegevuskava.Märdikuu joosul kaes programmi ettevalmistav juhtnõvvukogo kõik korjunu idee ni välläpakutu plaani läbi ja pand noist kokko tegevuskava.
32Valitakse välja kõige paremini programmi eesmärkidega haakuvad tegevused, et nendega esmajoones edasi töötada.Vällä märgitas sändse tegemise, miä sünnüse kõge parembahe kokko programmi tsihtega.
33
34Detsembris toimub avatud arutelu, kus antakse ülevaade ideevooru tulemustest ning arutatakse ühiselt läbi arenguprogrammi tegevuskavasse sobivad projekti-ideed.Idee-tsõõrist tulnu plaane ja vällämärgit tegevuisiplaani arotadas ütenkuun tegijadega jõulukuun.
35
36Vana Võromaa arenguprogrammi planeerimise algatasid Vana Võromaa omavalitsused, maavalitsused ja Võru Instituut, koostöös regionaalministri bürooga korraldatakse ideevooru läbiviimist ning tegevuskava ettevalmistamist. Tegevusi rahastatakse regionaalministri valitsemisala vahenditest.Vana Võromaa arõnguprogrammi vällämärkmist alostiva Vana Võromaa umavalitsuse, maavalitsuse ja Võro Instituut. Ütenkuun regionaalministri bürooga kõrraldadas idee-tsõõri ni tegevusplaani kokkopandmist, tuu jaos om raha andnu regionaalministri valitsemisala.
37
38Täpsem info: Külli Eichenbaum, tel 56611924, e-post kylli.eichenbaum@wi.eeKüsü mano: Külli Eichenbaum, tel 56611924, e-post kylli.eichenbaum@wi.ee
39
40Idee esitamise vorm (rtf)Idee esitamise vorm (rtf)