Tekst nr: 27

1Vana-Võromaa arenguprogrammi esimene nõupidamine toimus 15.06.2011 aastal Rõuge kihelkonnas Kiidi talus.Edimene ütine märgotamine Vana-Võromaa arõnguprogrammi ellokutsmisõs peeti maaha 2011 aastaga hainakuu 15. pääväl Rõugõ kihelkunnan Kiidi talos.
2Ümarlaua eesmärk oli koguda initsiatiivgrupilt ideid ja ootusi tulevasele programmile ja panna paika järgnevad sammud.Tsõõriklavva ümbre kogonenü tegusa inemise aroti, määne võinu olla tulõvanõ programm, midä tuu abiga saanu är tetä ja kuimuudu tulõ programm tüüle saija.
3Nõupidamisel osalesid Põlva ja Võru maavalitsuste, Vana Võromaa omavalitsuste , Võro Seltsi ja Võro Instituudi ning Võrumaa Arenguagentuuri esindajad.Nõvvu pedäsivä ammõdimehe Põlva ja Võru maavalitsuisist, Vana Võromaa omavalitsuisist, Võro Seltsi ja Võro Instituudi inemise ja Võromaa Arõnguagentuuri esindäjä.
4Ühiselt leiti, et programmi rõhuasetus peaks olema Vana Võromaa piirkonna ettevõtluse ja omanäolise kultuuri kokkupuutepunktides, st kohalikul kultuuripärandil põhineva või selle võimaluisi kasutava ettevõtluse toetamine.Ütel meelel olti, et programmi päätsiht piät olõma Vana Võromaa ettevõtlusõ ja ummamuudu kultuuri köüdüsside tugõmise pääle, tuu tähendäs, et rõhku tulõ panda paiga kultuuriperändüse pääl saisva ettevõtluse pääle.
5Vajalik on selle temaatika täpsem uurimine (kultuuriettevõtluse kaardistus, tooteuuring) ning piirkonna ühise arengustrateegia kujundamine, programmi idee läbikõnelemine kohalike võtmeisikutega, mõtte tutvustamine regionaalministrile.Inne tulõ täpsembalt selges saija, määne om kultuuriperändiga köüdet ettevõtlus prõlla (kuis om siiäni kultuuri-rikkust ettevõtlusen pruugitu, mändse omma võromaa eripäraga kauba) Vajja olnu kokko leppü ja kirja panda Vana Võromaa ütine edesimineki plaan, arõnguprogrammi põhimõttõ läbi kõnelda paigapääliste inemiisiga ja plaani tutvusta regionaalministrile.
6Programmi esimesed variandid valmisid 2011 aasta lõpuks, 2012 aasta alguses kooskõlastati ja täpsustati programmi meetmeid.Programmi edimese variantsi saiva valmis 2011 aastaga lõpun, 2012 aastaga algusen kõneldi läbi ja panti täpsembält kirja, määnest tukõ pedänü programm andma.
7Programmi põhimõtted on esitatud lühikokkuvõttes.Kae lühküt kokkovõtõt programmist.
8
903.veebruaril 2012 toimus Haanja Rahvamajas ümarlaud, kuhu olid kutsutud kõikide Vana Võromaa omavalitsuste esindajad ning riigikogu Vana Võromaa saadikurühm.Radokuu 03. pääväl 2012 aastagal tull Haani Rahvamajja kokko tsõõriklaud, kohe olli kutsutu kõik Vana Võromaa umavalitsuisi esindäjä ni riigikogo Vana Võromaa saadikiderühm.
10Arutati üheskoos Uma regionaalarengu programmi sisu ja allkirjastati hea tahte koostöölepe programmi edukaks käivitamiseks.Ütenkuun arotedi Uma regionaalarõngu programmi sissu ja kirotedi ala hää tahte kuuntüülepe programmi käümätõukamises.
11Leppega volitati Võru Instituuti juhtima Uma programmdokumentatsiooni ettevalmistusprotsessi ning moodustama nõukogu, mis esindab selles protsessis Vana Võrumaa omavalitsusi.Lepiti kokko, et Võro Instituut nakkas iist vidämä ja juhtma programmi käümäsaamises tarvilikku tüüd. Pandas kokko nõvvukogo, mis esindas Vana Võromaa umavalitsuisi.
12Nõukogus on esindatud omavalitsused neljast Vanale Võromaale jäävast maakonnast, lisaks esindajad Põlva ja Võru maavalitsustest. Nõukogus on veel Eesti Maaülikooli rektor ja Võru Instituudi direktor.Lisas om nõvvukogon inemise Põlva ja Võro maavalitsuisist, om Eesti Maaülikooli rektri ja Võro Instituudi direktri.
13Juhtnõukogu koosseis valiti kohapeal ja sellesse kuuluvad: Rain Ruusa, Aleksander Suvorov, Urmas Peegel, Ülo Plakso, Arne Tilk, Anti Allas, Mait Klaassen ja Rainer Kuuba.Juhtva nõvvukogo kuunsais valiti õkva paigapääl ja sääl omma: Rain Ruusa, Aleksander Suvorov, Urmas Peegel, Ülo Plakso, Arne Tilk, Anti Allas, Mait Klaassen ja Rainer Kuuba.
14
15Aprillis 2012 koostati juhtnõukogu poolt taotlus programmi ettevalmistavaks etapiks – Vana Võromaa piirkonna arenguvõimaluste uuringu planeerimiseks ja läbiviimiseks.Mahlakuun 2012 pandsõ nõvvukogo kokko taotlusõ programmi ettevalmistava tüü tegemises – plaaniti uuring Vana Võromaa piirkunna arendusvõimaluisi uurmise tegemises.
16Regionaalminister ei leidnud selle tegevuse rahalise toetamise võimalusi.Regionaalministri es lövvä seole plaanile rahatukõ.
17
182013. aastal on programmi ettevalmistustööde osas kokkulepe, et Siseministeeriumi regionaalministri büroo toetab tegevusi Vana Võromaa piirkonna prioriteetsete arenguprojektide väljaselgitamiseks, tegevusi koordineerib Võru Instituut.2013. aastagal sai programmi ettevalmistamise järgmäses sammus sändse kokkoleppe, et Siseministeeriumi regionaalministri büroo and rahha Vana Võromaa piirkunnan oluliisi arõndusprojekte vällämärkmisõs ja Võro Instituut kõrraldas tuud tüüd.
192013 aasta jooksul plaanitakse välja selgitada Vana Võromaa kultuuripärandile toetuva ettevõtluse arengupotentsiaal: 2013. aastaga joosul plaanitas täpsembalt selges saija, mändse võimaluse omma arõnda kultuuriperändiga köüdet ettevõtlust:
20viiakse läbi piirkonna ettevõtlussektori valik-uuring,uuritas Vana Võromaa ettevõttit, kiä pruukva kultuuriperändüse võimaluisi
21korraldatakse arendustegevuste ideede eeltaotlusvoor kõrraldadas arõndustegevuisi plaane kogomine edespidise tegevuskava kokkopandmisõ jaos
22arutatakse kogukonnaga avalikul seminaril läbi edaspidi arendatavad pikemaajalise mõjuga tegevused (prioriteetsed arendusprojektid).arotadas avaligul kokkosaamisel läbi neo plaani, minkaga edimält edesi mindäs