Tekst nr: 240

1Tere!Tere!
2
3Alates 6. veebruarist on avalikus väljapanemiseks vaba näitus „Metsaks me oleme jäänud“.Alatõn 6. veebruarist om avaligus välläpandmisõs vaba näütüs "Mõtsas mi olõmi jäänü" 
4
5Enne 2016. aasta kevadet Põlvas Intsikurmus olnud IV Uma Pido käis mööda Vana Võrumaad näitus „Metsaks me oleme jäänud“.Inne 2016. aastaga keväjä Põlvan Intsikurmun olnu IV Umma Pito käve müüdä Vanna Võromaad näütüs "Mõtsas mi olõmi jäänü".
6Näitus räägib alati moes olevat sõnumit looduse ja inimeste omavahelistest seostest ja üksteise hoidmisest.Näütüs kõnõlõs alati moodun sõnomit luudusõ ja inemiisi umavaheliisist köüdüssist ja ütstõsõ hoitmisõst.
7Näitus valmis toetajate (kultuurkapital ja rahvakultuuri keskus) abiga kahes erinevas mõõdus varianti.Näütüst tetti tugõjidõ (kultuurkapital ja rahvakultuuri keskus) abiga kats esi mõõdin variantsi.
8Näituste laenutamine jätkub ka pärast Uma Pido.Näütüisi lainutaminõ jakkus ka päält Umma Pito.
9Neist suurem ongi välja lubatud kuni selle aasta jaanipäevani.Noist suurõmb omgi vällä lubatu kooni seo aastaga jaanipääväni.
10Aga väiksemas formaadis näitust saab jälle laenutada.A väiksembän formaadin näütüst saa jäl lainuta.
11
12Näituse mõõdud: pildi kõrgus 45 cm ja laius 65 cm.Näütüse mõõdi: pildi korgus 45 cm ja laius 65 cm.
13Pilte on 7 tk.Pilte om 7 tk.
14Pluss infotahvlid suuruses 45 (kõrgus) x 30 (laius) cm.Pluss infotahvli suurusõn 45 (korgus) x 30 (laius) cm.
15Näituse pildid on näha siin.Näütüse pildi omma' nätä' tan.
16
17Näitus on valmis väljalaenutamiseks ja avalikuks väljapanekuks rahvamajas, külakeskuses, raamatukogus, koolimajas, asutuses jne.Näütüs om valmis vällälainutamisõs ja avaligus välläpandmisõs rahvamajan, küläkeskusõn, raamatukogon, koolimajan, asotusõn jne.
18Näituse saab kätte Võru linnast Võru Instituudi ajutisest kontorist Liiva 21, soovijal tuleb ise järele tulla, üles panna ja pärast ka tagasi tuua.Näütüse saa kätte Võro liinast Võro Instituudi aotlidsõst kontorist Liiva 21, tahtjal tulõ esi perrä tulla, üles panda ja perän ka tagasi tuvva.
19Kes enne küsib, see enne saab!Kiä inne küsüs, tuu inne saa!
20
21Teavet saab juurde:Teedüst saa mano:
22Triinu LaanTriinu Laan
23Uma Pidu projektijuhtUma Pido projektijuht