Tekst nr: 239

1Moosten künneti folgimaadMoostes künti folgimaad
211.–12. mail tulõvaq Mooste mõisahe kokko muusikategijäq – korjusõq kodotsõst Moostest, vuur´vaq tervest suurõst Estist, lindasõq piire takast.11.–12. mail kogunevad Mooste mõisa muusikud – kulgevad pisikesest Moostest, vuravad suurest Eestist, lendavad piiride tagant.
3Täämbätsest alostas muusikide kirjapanmine Esti rahvamuusikasäädüngide festivalile Mooste Elohelü.Tänasest algas muusikute registreerumine Eesti rahvamuusikatöötluste festivalile Mooste Elohelü.
4Registriirmise nakatusõst tull´ kokko ka toimkond ja kuun künneti Folgikua kõrval üles maa, kos keväjä naatas ansamblidega üten külvitüüd tegemä.Registreerumise alguse puhul tuli kokku ka toimkond ja ühiselt künti Folgikoja kõrval üles maa, kus kevadel ansamblitega koos külvitööd tegema hakatakse.
5Tüü osa mi elon omgi tuu, midä festival siikõrd taht ette tuvvaq – mõnõ tüümehitse amõt om tuuritadaq uma pundiga Maarjamaad pite, mõni tõõn´e kaotas hinnäst kirotamise miiliköütvähe maailma vai võtt süämeas´ast linakasutamise.Festivali teema ongi seekord töö meie elus – mõne töömesilase ametiks on tuuritada bändiga mööda Maarjamaad, mõni teine sukeldub kirjutamise põnevasse maailma või pühendub lina kasvatamisele.
6„Miiq ütle umas keväjädses tüüs „kardok mahaq!“ – panõmiq ütenkuun folgisiimne idunõma,“ kõnõl´ festivali ansamblidõ päälik Laube Kadri, ku festivalile kirjapanmine vällä kuulutõdi.„Meie ütleme oma kevadtööna „kardok maha!“ – paneme ühiselt folgiseemne idanema,“ räägib festivali ansamblite pealik Kadri Laube festivali registreerumist avades.
7Mooste Elohelü programm tulõ tihtsä: edimädsel pääväl tetäs muusikidega rahvamuusika tüütarri ja nii saavaq valmis säädüngiq, miä edimält kannõtas ette Mooste Folgikua suurõl galakontsõrdil.Mooste Elohelü programm saab olema tihe: esimesel päeval osalevad noored muusikud rahvamuusika töötubades ja nii valmivad seaded, mis tulevad esmaettekandele Mooste Folgikoja suurel galakontserdil.
8Tõõsõ pääväga võtt muusika hindä ala terve Mooste mõisa, nii et hellü om üteliidsi kuuldaq mitma püüne pääl.Teise päeva jooksul vallutab muusika kogu Mooste mõisa, kõlades paralleelselt mitmel laval.
9Arvataq om, et kullõjile lätt peris rassõst nii pall´odõ siäst mõni kontsõrt vällä valliq.Ilmselt saab kuulajaile olema paras väljakutse, et milliseid paljudest kontsertidest valida.
10Terve pido pääasi om suur võistluskontsõrt Folgikuan, kos om olõman viimätse pääl helü- ja valgustehnika.Festival päädib suure võistluskontserdiga Folgikojas, mis on varustatud tipptasemel heli- ja valgustehnikaga.
11Proomilõ pandas muusikidõ ettekujotusjõud ja tõlgutustarkusõq.Proovile  pannakse muusikute fantaasialend ja interpreteerimisoskused.
12Tinahavva säemeq vahtsõhe vormi Urvastõ kihlkonnast peri luu „Lätsi küllä“, – laalu päälkiri and märki teenitüst puhkusõst päält pikä tüüpäävä.Tänavu seame uude vormi Urvaste kihelkonnast pärit loo „Lätsi küllä“ – laulu pealkiri vihjab teenitud puhkusele pärast pikka tööpäeva.
13„Olõmõq kodolehe pääl annuq esiqsugumaidsi tekstitõõs´endit; laalu säädjä või näid vabalt kokko sekäq.„Oleme kodulehel tutvustanud erinevaid tekstivariante, mida laulu töötleja võib vabalt kombineerida.
14Teksti tävvendämisest või tarvitadaq ka sama laalu muid Võromaal tutvit variant´e,“ kitt Kalla Urmas, kiä aut´ tinahavvatsõ luu vällä valliq.Teksti täiendamiseks võib kasutada ka sama laulu muid Võrumaal levinud teisendeid,“ soovitab Urmas Kalla, kes aitas tänavuse loo välja valida.
15Festivali pääle saa hinnäst kirja pandaq kooniq 30. detsembriniq 2017 festivali kodolehel www.moostefolk.eeFestivalile saab registreeruda kuni 30. detsembrini 2017 festivali kodulehel www.moostefolk.ee
16Mooste Elohelü, taa om: Mooste Elohelü, see on:  
17- Kats päivä kontsõrt´e, tüütarri ja ütenlaulmiisi Mooste mõisan.- Kaks päeva kontserte, töötubasid ja kooslaulmisi Mooste mõisas.
18- Rahvamuusikasäädüngide võistlus, kos ülesastjide ideeq ärq kaalutas ja laalu- ja mängokunst proomilõ pandas.- Rahvamuusikaseadete võistlus, kus esinejate ideed ära kaalutakse ning laulu- ja  mänguoskused proovile pannakse.
19- Muusikastiile paabli – meele omaq meeleperi esiqnäolidseq rahvamuusikasäädüngiq, miä saavaq sillast minevao ja tulõvao vaihõl.- Muusikastiilide paabel – meile meeldivad eriilmelised rahvamuusikatöötlused, mis loovad silla olnu ja tuleva vahele.
20Ja viil...- Ja veel...
21Meil mõistõtas mõtõldaq üten ummamuudo keelen, miä pand meid kõnõlõma ja laulma üten sinoga, ku ütskõrd Moostehe peräle jõvvat.Meil mõistõtas mõtõlda' üten ummamuudo keelen, miä pand meid kõnõlõma ja laulma üten sinoga, ku ütskõrd Moostehe peräle jõvvat.
22Kokkosaamisõniq!Kokkosaamisõni'!