Tekst nr: 238

1Täna algab suur folgipidu MoostesTäämbä alostas suur folgipido Moosten
2
3Eeloleval nädalalõpul ehk 21.–22. aprillil kallab Eesti rahvamuusikatöötluste festival „Moisekatsi Elohelü“ pisikese Mooste pilgeni muusikat täis.Sii nädali lõpun vai 21 – 22. mahlakuud kaldas esti rahvamuusikasäädüngide festival „Moisekatsi Elohelü“ tsill´okõsõ Mooste pilgõni täüs muusikat.
4Suur folgipidu on peagi algamas ja kõigest sellest saab osa Mooste mõisas: tipptasemel heli- ja valgustehnikaga varustatud Folgikojas, Veskiteatri siselavadel, Mooste rahvamuusikakoolis, kunstikeskuses MoKS, Mooste mõisa häärberis, silotornis.Suur folgipido nakas pia pääle ja kõgõst tuust saat ossa Mooste mõisan: viimätse pääl helü- ja valgusõtehnikaga Folgikuan, Veskitiatri püünide pääl, rahvamuusikakoolin, MoKS-i kunstikeskusõn , Mooste mõisa härbänin, silotornin.
5„Osad paigad jätame ka üllatuseks,“ naerab festivali ansamblite pealik Kadri Laube.„Osa kotussit jätämi’ ka vällä ütlemäldä’,“ naard festivali ansamblide päälik Laube Kadri.
6„Soovitame osaleda ka õpitubades – ansamblid Liinatsuraq, Arhailised Mehed ja Lüü-Türr õpetavad koos Urmas Kallaga, milline on õige meestelaul.„Pakumi’ vällä ka opitarri – ansambli’ Liinats´ura’ (üten Kala Urmassõga), Arhailised Mehed ja Lüü-Türr oppasõ’, määne om õigõ miihilaul.
7Kindlasti tasub sammud seada meie välisesinejate õpitubadessse, kus saab lähemalt tutvust teha Šoti, Norra või Rootsi rahvamuusika eripäraga.“Kimmähe tasos kaema minnä’ mii’ välämaa küläliisi opitarri, kon saa ligembält tutvas Skoti, Norra vai Roodsi rahvamuusika umamooduga.“
8Festival avatakse tantsusammude ja pilliviiside saatel 21. aprillil kell 18, millele järgneb Põlva kihelkonna rahvaviisidele ja tekstidele kirjutatud oratooriumi „Tähemõrsja" esmaettekanne.Suurpido lüvväs valla tandsosammõga ja pilliviitega 21. aprilil kell 18.
9Teose autor on helilooja Erki Meister, dirigent on Lauri Sirp.Sinnä’ otsa tulõ Põlva kihkonna rahvaviite ja rahvalaalusõnno pääle kirotõdu oratooriumi „Tähemõrsja" edimäne ettekanmine.
10„Tähemõrsja" iga osa kannab endas üht või mitut rahvaviisi, lugulaulus on põimunud lood Tähemõrsjast, Suurest Tammest ja Venna otsijast,“ kirjeldab Erki Meister, kes koos orkestri ja vokaalansambliga ka ise Moostes teost ette kannab.Teossõ luujas om viiemeistri Meistri Erki, dirigent om Sirbi Lauri.
11Reedesel festivalipäeval tasub kindlasti kuulata ka Norra-Šoti muusikuid Marit Fält´i ja Rona Wilkie´t, kes mandoolast ning viiulist virtuoosselt viise välja võluvad ja oluline on ansambli Käokirjas kontsert, kus kolm põlvkonda esitavad Põlva kandi muusikat ehedal moel.„“Tähemõrsja“ egä osa tarvitas üttte vai mitond rahvaviit, lugulaalun omma’ ütsütest läbi kasunu’ luu’ Tähemõrsjast, Suurõst Tammõst ja Vele otsjast,“ seletäs Meistri Erki, kiä ka esi’ üten orkestri ja laaluansambliga om umma teost Moosten vällä tooman.
12„Ansambli kontsert jätkub pillimeeste jämmi ja tantsutoaga koos Käokirjase lauljatega, mugavad tantsukingad tasub kaasa pakkida,“ soovitab Laube.Riiditsel festivalipääväl tasos kinmähe kullõlda’ ka Norra-Skoti muusikit Marit Fälti ja Rona Wilkie´t, kiä mängvä’ imetaidsahe nii kiigapilli ku mandoolat; tähtsä om ka ansambli Käokirjas kontsõrt, kos kolm sugupõlvõ kanva’ ehtsäl kombõl ette Põlva kandi muusikat.
13Mooste festivali omapäraks on suur rahvamuusikaseadete võistluskontsert, mis algab laupäeval kell 18 Folgikojas: tänavu võtavad mõõtu suisa 20 ansamblit, kes interpreteerivad Leevaku külas elanud Kristine Zerningu laulu „Kost laaluq saaduq“, mis on üles kirjutatud aastal 1912.„Ansambli kontsõrt lätt edesi pillimiihi jämmi ja tandsutarõga üten Käokirjasõ lauljidõga, jalaperi tandsukängä’ tasus üten pakki’,“ kitt Laube.
14Žürii eesotsas patroon Ingrid Rüütliga annab just selle laulu interpretatsiooni eest kellelegi üle festivali 1000-eurose peapreemia.Mooste festivalile and uma näo suur rahvamuusikasäädüngide võistluskontsõrt, miä nakas pääle puulpühä kell 18 Folgikuan: tinahvva võtva’ mõõtu kogoni 20 ansamblit, kiä egäüts umal kombõl säädelese’ Leevako külän elänü Zerninge Kristina laulu „Kost laalu’ saadu’“, miä om üles tähendet aastal 1912.
15„Meie festivali teemaks on tänavu laulu vägi, sellest ka võistuloo valik,“ räägib festivali peakorraldaja, Mooste vallavanem Ülo Needo.„Mi festivali kandvas mõttõs om timahavva laulu vägi, tuu perrä om valit ka võistluslugu,“ seletäs festivali pääkõrraldaja, Mooste vallavanõmb Needo Ülo.
16Moisekatsi Elohelü 2017 on meenutuse ja muusikalise kummardusena pühendatud Ülle Podekratile.Moisekatsi Elohelü 2017 om mälehtüses ja muusikalidses kumardusõs Podekrati Üllele.
17Moisekatsi Elohelü arvudes:Moisekatsi Elohelü nummõrdõn:
18- 227 muusikut tutvustavad oma nägemust Eesti rahvamuusikast- 227 muusikategijät pakva’ umma ettekujotust Eesti rahvamuusikast
19- 31 eriilmelist kollektiivi astuvad üles Moostes toimuval festivalil- 31 esi’näolist parki astus üles Moosten peetäväl festivalil
20- 20 ansamblit võtavad mõõtu laupäevaõhtusel võistluskontserdil- 20 ansamblit võtva’ mõõtu puulpühäõdagutsõl võistluskontsõrdil
21- 7 laval kõlab laupäevase päeva jooksul muusika- 7 püüne päält kuulus muusikat puulpühä päivä
22- 1. korda maailmas kõlab Põlva kihelkonna rahvaviisidele loodud oratoorium „Tähemõrsja"- 1. kõrd maailman tulõ vällä Põlva kihlkonna rahvaviite pääle luud oratoorium Tähemõrsja
23- 0 eurot maksab festivali päevase programmi kontsertide pilet- 0 eurot mass festivali päävätside kontsõrte pilet
24Trehvämi Moostõn!Trehväme’ Moosten!
25Lisainfo programmi  osas:Programmi kottalõ saat mano küssü’: