Tekst nr: 236

1Uma Pido lavastaja konkurss Uma Pido lavastaja konkurss
2
3Otsitakse taga viienda Uma Pido lavastajat! Millest ära tunned: saab aru võru keelest; veel parem – oskab võru keelt kõnelda – tunneb lõunaeestlaste kultuuri või soovib seda endale selgeks teha – oskab inimestega läbi saada ja koostööd teha – arvab, et ilmaelu ja võrukeste arusaamine sellest on väga põnev asi ja tahab toda viienda Uma Peo lavastuses välja näidata – oskab välja mõelda, kuidas saaks peol ühevõrra hea olla ülesastujatel ja pealtvaatajatel, nõnda et igaüks tunneks ära, et see on kõigi ühine pidu – teab, kuidas panna pidu kõnelema rahva valitud repertuaariga – teab, kuidas pidu kõige paremini tähistaks võrukeelse laulupeo viiendat ja Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.Otsitas takan viiendä Uma Pido lavastajat! Minkast är’ tunnõt: - saa arvo võro keelest; viil parõmb – mõist võro kiilt kõnõlda’ - tund lõunaeestläisi kultuuri vai taht tuud hindäle selges tetä’ - mõist inemiisiga läbi saia’ ja ütte tüütädä’ - arvas, et ilmaelo ja võrokõsõ arvosaaminõ tuust om üts kistumalda põnnõv asi ja taht tuud viiendä Uma Pido lavastusõn vällä näüdädä’ - mõist vällä märki’, kuis saasi’ pidol ütevõrra hää olla’ ülesastjil ja kaejil, nii et egäüts tunnõsi är’, et taa om kõigi ütine pido - tiid, kuis panda’ pido kõnõlõma rahva valit repertuaariga - tiid, kuis pido kõgõ parõmbahe tähistäsi võrokeelitse laulupido viiendät ja Eesti Vabariigi saandat sünnüpäivä.
4Oskab välja öelda võrukeelse sõna „lõhmussõhäitsmetsäi“.- mõist vällä üldä’ võrokeelidse sõna „lõhmussõhäitsmetsäi“.
5Kes on sellist inimest kohanud?Kiä om säänest inemist trehvänü?
6Andke teada!Andkõ’ teedä’!
7Veidi teavet selle asja kohta ka riigikeeles: Hää inemine, loodetavasti oled kuulnud juba neljal korral (2008 Võrus, 2010 Põlvas, 2013 Võrus, 2016 Põlvas) toimunud võrukeelsest laulu- ja rahvapeost Uma Pido.Pikembält loe’ tast edesi: Hää inemine, arvada’ olõt Sa kuulnu joba neläl kõrral (2008 Võrol, 2010 Põlvan, 2013 Võrol, 2016 Põlvan) olnu võrokeelitsest laulu- ja rahvapidost Uma Pido.
8V Uma Pido toimub Võru Kubija laululaval 2. juunil 2018.V Uma Pido tulõ Võrol Kubija laululaval 2. juunil 2018.
9Sarnaselt eelmistele pidudele otsustas korraldustoimkond ka seekord lavastaja leidmiseks konkursi korraldada.Pido kõrraldustoimkund otsust´ sammamuudu nigu inne eelmäidsi pitõ ka seokõrd kõrralda’ lavastaja löüdmises konkursi.
10Kui Sa tahaksid V Uma Pido lavastada, siis ootame Sinult hiljemalt 31. märtsiks 2017 kirja, kus tutvustad oma lavastusideed, mis haagib endasse juba ettevalmistatud asjad: - võrukeelse laulupeo 5. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäev - veebruaris-märtsis avalikul rahvahääletusel varasemate pidude laulude põhjal valitav peo repertuaar.Ku Sa tahassi V Umma Pito lavalõ säädi’, sõs oodami Sult ildampa 31. märtsis 2017 kirja, kon kõnõlõt umast lavastusideest, miä pruuk joba ettevalmistõdu asju: - võrokeelitse laulupido 5. ja Eesti Vabariigi 100. sünnüpäiv - veebruarin-märtsin avaligul rahvahääletüsel varatsõmbi pitõ laulõ põh´al valitav pido repertuaar.
11Sooviksime kuulda ka Sinu soove meeskonnavaliku kohta (kunstnik, liikumisjuht, kooride üldjuht vms).Mi tahassi kuulda’ ka, kedä mõtlõt miiskunda üten kutsu (kunstnik, liikmisjuht, kuurõ üldjuht vms).
12Lavastaja põhitöö oleks peo peakontserdi lavastamine, kuid teretulnud on mõtted ka peo päevaprogrammi ja rongkäigu osas ning ka muudes asjades – kõik selleks, et pidu moodustaks kõneka ja inimesi kaasava terviku.Lavastaja põhitüü olõs pido pääkontsõrdi lavalõsäädmine, a oodõtas häämeelega ka mõttit pido pääväprogrammi, rongikäügi ja kõgõ muuga köüdetült – kõik tuu hääs, et pido olõs kõnõkas ja inemiisi ütenhaardva tervik.
13Kui tunned vajadust lisainfo järgi, siis otsi seda Uma Pido kodulehelt www.umapido.ee, esita küsimusi aadressil triinu.laan@wi.ee või telefonil 533 22 153.Ku tunnõt, et tahat saia’ teedüst mano’, sõs otsi’ tuud Uma Pido kodoleheküle päält www.umapido.ee, küsü’ aadrõsi triinu.ojar@wi.ee vai telefoni 533 22 153 päält.
14Kui arvad, et oma kontseptsiooni väljamõtlemisel aitaksid Sind varasematest pidudest tehtud filmid, siis lepime kokku, kuidas Sa neid vaadata saaksid.Ku Sa arvat, et uma kontseptsiooni vällämõtlõmisõ man avitasi Sinnu varatsõmbist pitõst tett filmi’, sõs lepimi kokko, kuis Sa noid kaia’ saassi.
15Toimkonna esindajad teevad otsuse 6. aprillil Võrus.Toimkunna esindäjä’ tegevä’ otsussõ 6. aprillil Võrol.
16Kui oled oma kandidatuuri esitanud, siis pane end võimalusel valmis selsamal päeval nendega kohtumiseks.Ku olõt uma kandidatuuri üles säädnü, sõs ku saat, panõ’ hinnäst valmis näidega kokkosaamisõs.
17Kellaaja ja koha anname teada.Kelläao ja kotussõ annami teedä’.
18Hääd vällämärkmist! Hääd vällämärkmist!
19
20V Uma Pido toimkonna nimel Triinu Laan, Uma Pido projektijuhtV Uma Pido toimkunna nimel Triinu Laan Uma Pido projektijuht