Tekst nr: 234

1Uma Pido laulukava valimisel osales ligi 500 inimestUma Pido laulukavva valisi pia 500 inemist
2 Märtsikuu lõpun sai läbi kats kuud käünü V Uma Pido laulukava avalik valiminõ.
3Märtsi lõpuga sai läbi kaks kuud kestnud V Uma Pido laulukava avalik valimine.Helüandmisõs olli’ välän kõigi varatsõmpi pitõ kavan olnu laulu’ – noid sai Internetin kullõlda’ ja sõs egä kooriliigi 5 meelüslaulu valli’.
4Hääletuseks olid väljas kõigi varasemate pidude repertuaaris olnud laulud – neid sai Internetis kuulata ja seejärel iga kooriliigi 5 meeldivamat valida.Nii saa Eesti Vabariigi 100 sünnüpääväle pühendedü ja tulõva keväjä peetäväst laulupidost pido rahva lemmiklaulõga.
5Selle tulemusena saab Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale pühendatud ja tuleval kevadel toimuvast laulupeost pidu rahva lemmiklauludega.„Laulupidoliikmisõlõ omma’ umatsõ’ pidost pitto korduva’ sümbollaulu’.
6"Laulupeoliikumisele on omane teatud peost pittu korduvate sümbollaulude olemasolu.Nuu’ omma’ ka võrokõisil olõman.
7Need on olemas ka võrokestel.Edimäidsi pitõga avit´ Uma Pido tekütä’ kirivät võrokeelist koorirepertuaari, no’ om aig joba olõman laulõ kõrdamisõs,“ arvas´ Uma Pido vidäjä Laanõ Triinu.
8Esimeste pidudega aitas Uma Pido tekitada erinevat võrukeelset koorirepertuaari, nüüd on aeg olemasolevate laulude kordamiseks," tõdes Uma Pido projektijuht Triinu Laan. Rahva lemmiklaulu’ esi’ kooriliikõst olli’: A mille?, Kõnõtraat, Uma Pido popurrii, Haanja miis, Tulõ' aga tulõ!, Määne om seo maa?, Ei olõ' hullu, Võro kiil, Protõstiirmisõ laul, Puupää rock'n'roll, Mis om suurõ järve takan?, Tii, Ku naanõ minno pahandas, Seenelaul.
9Rahva lemmiklaulud erinevatest kooriliikidest olid: A mille?, Kõnõtraat, Uma Pido popurrii, Haanja miis, Tulõ' aga tulõ!, Määne om seo maa?, Ei olõ' hullu, Võro kiil, Protõstiirmisõ laul, Puupää rock'n'roll, Mis om suurõ järve takan?, Tii, Ku naanõ minno pahandas, Seenelaul. „Laulõ punktivaihõ’ omma’ küländ väiku’, tuuperäst ei tahassi vällä tuvva’ ütte võitjat ja lupa’ peris täüt pidokavva.
10"Kuna laulude punktivahed on küllalt väikesed, ei tahaks välja tuua üht võitjat ega ka veel lubada päris täit peokava.Oodami är’ lavastaja valimisõ tulõmusõ’ ja kuun lavatsajaga kujondami lõpligu kava,“ and´ Uma Pido muusikatoimkunna liigõ Lindali Kalev edesi toimkunna mõttõ’.
11Ootame ära lavastaja valimise tulemused ning lavastajaga koostöös kujundame lõpliku kava," avaldas Uma Pido muusikatoimkonna liige Kalev Lindal toimkonna mõtteid, "rahva arvamus on nüüd teada ja sellega arvestatakse igal juhul, kuid tulenevalt lavastuslikust kontseptsioonist võidakse tellida ka mõni uus laul või seade."„Rahva arvaminõ om no’ teedä’ ja tuuga arvõstadas kimmähe, a ku lavastusligu kontseptsiooni jaos om vajja, võidas telli ka mõni vahtsõnõ laul vai sääde.“
12Hääletajaid kogunes kahe kuu jooksul 482. Helüandjit tull´ katõ kuuga 482.
13Neid oli kokku 11 Eesti maakonnast, aga ka välismaalt.Näid oll´ kokko 11 Eesti maakunnast, a ka välämaalt.
14Lisaks lemmiklauludele küsiti neilt ka arvamust, millised tulevased peod olema peaksid.Päält lemmiklaulõ küsüti näilt viil ka arvamist, mändse’ tulõvasõ’ pido’ olõma piässi.
15"Küsitlusvorm oli küllaltki nõudlik, eeldades tavalistest Internetiküsitlustest tunduvalt suuremat ajakulu ja pühendumist.„Küsütlüsvorm oll´ küländ nõudlik, oodimi hariligust Internetiküsütlüsest suurõmbat aokullu ja pühendümist.
16Nii saimegi teada oma suuremate fännide arvamuse, mille avaldamise eest oleme neile väga tänulikud," ütles Uma Pido projektijuht Triinu Laan.Nii saimiki teedä’ ummi suurõmbidõ fänne arvamisõ, mink avaldamisõ iist olõmi näile väega tenoligu’“, ütel´ Uma Pido projektijuht Laanõ Triinu.
17Vastajate hulgas oli rohkem naisi kui mehi ja rohkem peost osa võtnud lauljaid kui publikut.Vastajidõ hulgan oll´ inämb naisi ku miihi ja inämb pidol käünüid lauljit ku publikut.
18Samas oli üllatav, et hääletasid ka inimesed, kes kordagi peole jõudnud ei olnud.Samal aol oll´ uutmalda, et hellü anniva’ ka inemise’, kiä kõrdagi pidol käünü es olõ’.
19Korraldajaid rõõmustas ka vastanute küllalt ühtlane vanuseline jaotus, mis tähendab et noored ei jäänud valiku tegemisest kõrvale.Kõrraldajit rõõmustas ka vastanuidõ küländ ühtlane jaotus vannusõ perrä, miä tähendäs, et noorõ’ es jää’ valiku tegemisest kõrvalõ.
20Selle põhjuseks oli tõenäoliselt valimiskampaania nooruslik kuvand, mille käigus ei unustatud ka sotsiaalmeediakanaleid Internetis.Tuu põhjussõs oll´ arvada’ valimiskampaania nuuruslik kuvand, mink käügin es unõhtada’ ka sotsiaalmeediakanaliid Internetin.
21Uma Pido noodivihikud valmivad sügiseks.Uma Pido noodivihu’ saava’ valmis sügüses.
22Siis kuulutatakse välja ka kooride registreerumine peole.Sõs kuulutadas vällä ka kuurõ kirjapandminõ pidolõ.
23Peol saavad lauldes sõna kõik varasemalt kasutatud kooriliigid, kaasa arvatud konnakoorid.Pidol saava’ lauldõn sõnna kõik varatsõmbalt pruugitu’ kooriliigi’, ka kunnakoori’.
24Muusikatoimkond on veel arvamusel, et arvestades üldist meeskooride vähesust oleks pealekasvu huvides oluline esile tõsta poistekoore, mis siiani vaid lastekooridega koos laulsid. Muusikatoimkund arvas viil, et ku rehkendä tuuga, et miihikuurõ om vähä, om päälekasumisõ peräst tähtsä eräle näüdätä poiskõisikuurõ, miä seoniaoni õnnõ latsikuurõga kuun laulsõva’.
25Võrukeelset rahva- ja laulupidu peetakse alates 2008. aastast.Võrukeelist rahva- ja laulupito peetäs 2008. aastagast pääle.
26Pidu käib külakorda kahe Vana-Võromaa suurema keskuse vahel.Pido käü küläkõrda katõ Vana-Võromaa suurõmba keskusõ vaihõl.
27Esimene pidu peeti Võrus Kubija lauluväljakul, teine pidu oli aastal 2010 Põlvas Intsikurmus, kolmas pidu 2013. aastal jälle Võrus Kubijal ning2016 oli pidu jälle Põlvas.Edimäne pido peeti Võrol Kubija lauluvälä pääl, tõõnõ pido oll’ aastagal 2010 Põlvan Indsikurmun, kolmas pido 2013. aastagal jälleki Võrol Kubijal ja 2016 oll’ pidu vahtsõst Põlvan.
28Uma Pido võib nimetada ka võrukeste ülemaailmseks kokkutulekuks.Umma Pito või nimmada ka võrokõisi üleilmalidsõs kokkotulõkis.
29  
30Lisainfo:Teedüst saa mano: