Tekst nr: 233

1Uma Pido laulukava valib välja rahvasUma Pido laulukava vali vällä rahvas
2  Seo aastaga veebruaari- ja märdsikuun saa egä huvilinõ ossa võtta võrukeelitse laulu- ja rahvapido laulukava kokkopandmisõst, viiendäl Umal Pidol naatas laulma rahva valit laulõ.
3Selle aasta veebruari- ja märtsikuus saab iga huviline osaleda võrukeelse laulu- ja rahvapeo laulukava koostamisel, sest viiendal Uma Pidol hakatakse laulma rahva valitud laule.Laulu’ valitas varatsõmpi nelä Uma Pido laulõ siäst kooriliike kaupa, valli saa Internetis aadrõssi www.umapido.ee pääl.
4Laulud valitakse välja varasema nelja Uma Pido laulude hulgast kooriliikide kaupa, valida saab Internetis aadressil www.umapido.ee.Viies Uma pido tulõ 2. juunil 2018 Võrol Kubija laululava pääl.
5Viies Uma pido tuleb 2. juunil 2018 Võrus Kubija laululaval. Järgmäne Uma Pido tulõ inneskidsist tsipa pidolidsõmb, selle et üten võrokõisi pido väiku juubõliga peetäs ka suurt Eesti Vabariigi juubõlit – viies Uma Pido om kingitüs 100-aastadsele Eestile.
6 «Üts õigõ Võromaa juubõl tähendäs laulu, tandsu ja nalla.
7Järgmine Uma Pido tuleb eelnevatest veidi pidulikum, sest koos võrukeste peo väikese juubeliga tähistatakse ka suurt Eesti Vabariigi juubelit – viies Uma Pido on kingitus 100-aastasele Eestile.Tuud piät ka viiendäl Uma Pidol saama! Kõrraldaja’ tahtva’, et laulõtava’ laulu’ olõssi õkva nuu’, midä pidolisõ’ kõgõ inämb uutva’,» ütles pido kõrraldaja Triinu Laan.
8«Üts õigõ Võromaa juubõl tähendäs laulu, tandsu ja nalla. Laulõ valimises om valmis saanu’ küsümisleht Internetin, kohe mano päses aadrõssi www.umapido.ee päält.
9Tuud piät ka viiendäl Uma Pidol saama! Kõrraldaja’ tahtva’, et laulõtava’ laulu’ olõssi õkva nuu’, midä pidolisõ’ kõgõ inämb uutva’,» ütleb peo korraldaja Triinu Laan.Küsümisleht om vallalõ kats kuud.
10 Laulude valimiseks on valminud küsitlusleht, mille leiab aadressilt www.umapido.ee.«Valli’ saa veebruarin ja märdsin 2017.
11Küsitlusleht on avatud kaks kuud.Saada’ uma helü Umalõ Pidolõ!» kuts Triinu Laan huviliidsi üles laulõ valima.
12«Valli' saa veebruarin ja märdsin 2017. Et laulõ valiminõ olõs lõbusamb, loositas valijidõ vaihõl vällä ka avvuhindu.
13Saada' uma helü Umalõ Pidolõ!» kutsub Triinu Laan huvilisi üles laule valima.Tuud, miä parasjagu laulõ valimisõ man sünnüs, saa kaia Uma Pido mol’ovihu lehe pääl www.facebook.com/UmaPido-278039651663/.
14 Et laulude valimine oleks lõbusam, loositakse valijate vahel välja ka auhindu. Uma Pido kõrraldamist vidä iist Võro Selts VKKF, kõrraldasõ’ Võro instituut, Põlva ja Võro maavalitsusõ’, Põlvamaa ja Võromaa umavalitsuisi liidu’ ja mitmõ’ Põlva ja Võro maakunna seltse ja asotuisi inemise’.
15Ülevaateid laulude valimistel toimuvast antakse Uma Pido facebooki lehel www.facebook.com/UmaPido-278039651663/.Pido suurõmbis tugõjis omma’ Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm, Võro- ja Põlvamaa umavalitsuisi liidu’, Võro Vallavalitsus, Võro Instituut ja mitmõ’ Vana Võromaa ettevõttõ’.
16 Uma Pido korraldamist veab eest Võro Selts VKKF, korraldavad Võru instituut, Põlva ja Võru maavalitsused, Põlvamaa ja Võrumaa omavalitsuste liidud ja paljud Põlva ja Võru maakonna seltside ja asutuste inimesed.Võrukeelist rahva- ja laulupito peetäs 2008.
17Peo suuremateks toetajateks on Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm, Võru- ja Põlvamaa omavalitsuste liidud, Võru Vallavalitsus, Võru Instituut ja mitmed Vana Võromaa ettevõtted.Aastagast pääle.
18 Võrukeelset rahva- ja laulupidu peetakse alates 2008. aastast.Pido käü küläkõrda katõ Vana-Võromaa suurõmba keskusõ vaihõl.
19Pidu käib külakorda kahe Vana-Võromaa suurema keskuse vahel.Edimäne pido peeti Võrol Kubija lauluvälä pääl, tõõnõ pido oll’ aastagal 2010 Põlvan Indsikurmun, kolmas pido 2013.
20Esimene pidu peeti Võrus Kubija lauluväljakul, teine pidu oli aastal 2010 Põlvas Intsikurmus, kolmas pidu 2013. aastal jälle Võrus Kubijal ning2016 oli pidu jälle Põlvas.aastagal jälleki Võrol Kubijal ja 2016 oll’ pidu vahtsõst Põlvan.
21Uma Pido võib nimetada ka võrukeste ülemaailmseks kokkutulekuks.Umma Pito või nimmada ka võrokõisi üleilmalidsõs kokkotulõkis.
22  
23Lisainfo:Teedüst saa mano:
24Triinu LaanTriinu Laan
25Uma Pido projektijuhtUma Pido projektijuht