Tekst nr: 232

1Viienda Uma Pido lavastab Helena KesonenViiendä Uma Pido sääd lava pääle Helena Kesonen
2 
3Viiendat Uma Pido hakkab lavastama Helena Kesonen, kes tunneb hästi kohalikku keelt ja kultuuri ning soovib haarata meeskonda omakandirahvast.Viiendät Umma Pito nakkas lava pääle säädmä Helena Kesonen, kiä tund häste paigapäälist kiilt ja kultuuri ja taht umma miiskunda haarda’ umakandirahvast.
4Lavastajakonkursile tuli kokku kolm lavastusideed.Lavastajakonkursilõ pakuti vällä kolm lavastusideed.
5 
6“Seo om suur vastutus ja rõõm tetä’ midägi uman keelen ja umalõ rahvalõ,” ütles Helena Kesonen Uma Pido toimkonna volitatud komisjoni otsusest teada saades.“Seo om suur vastutus ja rõõm tetä’ midägi uman keelen ja umalõ rahvalõ,” ütel´ Helena Kesonen Uma Pido toimkunna volitõdu komisjoni otsussõst teedä’ saiõn.
7 
8Kesoneni eesmärk on teha viienda Uma Pidoga kummardus Võromaa vanavanematele.Kesoneni suuv om tetä’ viiendä Uma Pidoga kumardus Võromaa vanavanõmbilõ.
9Tänu neile on kõigil, keda elu on kaugemale viinud, koht, kuhu tagasi tulla ja juured, mille läbi sidet maaga tunda.Teno näile om kõigil, kedä elo kavvõmbalõ viinü om, kotus, kohe tagasi tulla’ ja juurõ’, mink läbi köüdüst maaga tunda’.
10Ühtlasi on sünnipäevahõnguline pidu ergutus noortele kuulamaks vanavanemate meenutusi ja õppimaks oma kultuuri tundma.Niisamatõ om sünnüpäävähõnguga pido härgütüs nuurilõ, et nä kullõsi’ vanavanõmbidõ mälestüisi ja opissi umma kultuuri tundma.
11 
12Helena Kesonen on Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi vilistlane ja lõpetab käesoleval aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lennu lavastaja ja harrastusteatri juhi erialal.Helena Kesonen om Võro Kreutzwaldi Gümnaasiumi vilistlanõ ja lõpõtas seo aastak TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tiatrikunsti 11. linnu lavastaja ja harrastustiatri juhi erialal.
13Tema varasemad tegemised on seotud Taarka Pärimusteatriga, mille egiidi all etendusid diplomilavastused „non-stop SETO” ja „Inemise igä”.Timä varatsõmba’ tegemise’ omma’ köüdetü’ Taarka Perimüstiatriga, mink egiidi alla etendüsi’ diplomilavastusõ’ „non-stop SETO” ja „Inemise igä”.
14Tuleval suvel etendub Vargamäel Tammsaare muuseumi rehealuses Kesoneni viimane diplomilavastus „Raamatutõde ja -õigus”.Tulõval suvõl saa Vargamäel nätä’ Tammsaarõ muuseumi rehe all Kesoneni viimäst diplomilavastust „Raamatutõde ja -õigus”.
15 
16Viies Uma Pido toimub 2. juunil 2018.Viies Uma Pido tulõ 2. juunil 2018.
17See on kogu vana Võromaa ja tema kaheksa kihelkonna rahva omakeelne laulupidu, kus lauldes tuntakse rõõmu oma rikkaliku kultuuripärandi ja ummamuudu ilmakaemise üle.Seo om terve Vana-Võromaa ja timä katsa kihlkunna rahva umakeeline laulupido, on lauldõn tuntas rõõmu uma rikka kultuuriperändüse ja ummamuudu ilmakaemise üle.
18Aasta pärast toimuv pidu tähistab võrukeelse laulupeo 5. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.Pido tähistäs võrokeelitse laulupido 5. ja Eesti Vabariigi 100. sünnüpäivä.
19  
20Lähem info:Teedüst saa mano:
21Triinu LaanTriinu Laan
22Uma Pido projektijuhtUma Pido projektijuht