Tekst nr: 227

1Leedus tuleb mitme rahva ühine arutelu suidsusaunakommete hoidmise asjasLeedun tulõ mitma rahva ütine tsõõriklaud savvusannakombide hoitmisõ asjun
224. ja 25. märtsil peetakse Leedus Vilniuse lähedal Vabalyne talus suidsusauna kommete teemaline arutelu, kus tehakse koostööplaane Eesti, Leedu ja Soome saunakogukondade vahel.24. ja 25. urbõkuu päivil peetäs Leedun Vilniuse lähiksel Vabalyne talon savvusanna kombide püsümise asjan tsõõrilaud, kon märgotadas kuuntüüplaane Eesti, Leedu ja Suumõ sannakogokundõ vaihel.
3Vana-Võrumaa suitsusaunakombed arvati 2014. aastal UNESCO ülemaailmselt tähtsa vaimse kultuuripärandi nimekirja ja see ärgitas ka meie naabermaade saunahuvilisi oma koha vanade saunakommete püsimise üle mõtisklema.Vana-Võromaa savvvusannakombõ arvati 2014. aastagal UNESCO üleilma tähtsä vaimlidse kultuuriperändüse nimekirja ja seo sündümine härgüt ka mi naabõrmaie sannahuviliidsõ uma kotusõ vannu sannakombide püsümise üle märgotama.
4Suitsusaun on ajast aega põhjamaade inimestele olnud ihu ja hinge helgeks saamise koht, aga aja jooksul on palju saunateadmisi ära unustatud ja saunadki on muutunud. Savvusann om aost aigu põhjamaie inemiisi jaos olnu iho ja henge kosutamise kotus, a ao joosul om pallo sannatiidmisi är unehtet ni sannaki muutunu.
5Nii Soomes, Lätis kui Leedus on suitsusauna kultuur olnud küllalt sarnane ja igas kogukonnas on tänaseni üksjagu kombestikust säilinud.Nii Soomõn, Lätin ku Leedun omma sannakombõ olnu küländ ütesugumadsõ olnu ja egän kogokunnan om täämbätseni ütsjagu tiidmist alaõ püsünü.
6Näites soomlased on läbi aja saunas verikuppu pannud, lätlased teavad hästi, milliseid taimi ja rohtusid tuleb saunas tohterdades pruukida, leedukad on tugevad vihtlejad.Näütes suumlaisil om läbi ao sannan verekuppõ pantu, lätläse tiidvä häste, mändseid kasvõ ja ruuhi tulõ sannan tohtõrdamises pruuki, leeduka omma kõva vihtlõja.
7Suitsusauna kultuur on põhjamaade ühine rikkus, mille püsima jäämine on meie ühine vastutus.Savvusannakombõ omma põhjamaie ütine rikkus, minka alaõpüsümine om mi ütine huul.
8Võrumaa MTÜ Sann ja Süük veab eest kolme ühiskokkusaamist, kus arutletakse saunakultuuri hoidmise üle ja plaanitakse ühistegevust edaspidiseks.Võromaa MTÜ Sann ja Süük võtt iist kolmõ ütiskokkosaamist, kon märgutadas sannakultuuri hoitmisest ja plaanitas edespiditses ütidsi tegemiisi.
9Esimene arutelu ongi 24. ja 25. märtsil 2017 Leedus, Vilniuse lähedal Vabalyne talus.Edimene tsõõriklaud omgi 24.–25. urbõkuul 2017 Leedun, Vilniuse lähiksel Vabalyne talon.
10Kokku saavad suitsusauna pärandi säilitamisega tegelejad Soomest, Leedust ja Eestist.Kokko saava savvusanna kombide hoitmisega tegeleja Soomõst, Leedust ja Eestist.
11Seekord saadakse enam teada Leedu kommetest: ühiselt käiakse Vabalyne talu suitsusaunas ja kohalik vihtlemismeister Egidijus Žukauskase töötoas. Egidijus Žukauskas kõneleb ja näitab, kuidas sealmaal suitsusaunas käiakse, kuidas viheldakse.Seokõrd saijas inämb teedä Leedu kombist: ütidselt käüdäs Vabalyne talo suidsusannan ja kohalik vihtlemismeistri Egidijus Žukauskas kõnõlõs ni näütäs, kuimuudu säälmaal savvusannan käüdäs, kuimuudu viheldas.
12Ümarlaua korraldamine ja koostöö plaanimine käib projektiga toimuvad projekti Smoke Sauna Cultural Heritage is a Common Value raames, mida rahastatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja-ja Baltimaade mittetulundusühingute toetusest.Tsõõriklavva kõrraldamise ja kuuntüü plaanmine käü projektiga Smoke Sauna Cultural Heritage is a Common Value, millele om rahatukõ andnu Põhjamaie Ministride Nõvvukogo Põhja-ja Baltimaie mittetulundusühingide toetusõst.
13Projekti juhib MTÜ Sann and Süük, kaasatud on Võro Selts VKKF, Finnish KANSAINVÄLINEN SAUNALIITTY RY, International Smoke Sauna Club, Finnish Sauna Culture Society, Lietuviškos pirties biciuligu draugija, Lietuvos Pirties – SPA federacija.Projekti vidä MTÜ Sann and Süük, üten om haarõt Võro Selts VKKF, Finnish KANSAINVÄLINEN SAUNALIITTY RY, International Smoke Sauna Club, Finnish Sauna Culture Society, Lietuviškos pirties biciuligu draugija, Lietuvos Pirties – SPA federacija.
14Lisainfo:Lisateedüs:
15Eda VeerojaEda Veeroja