Tekst nr: 215

1Reet Varblane, 64 a. kunstiteadlane:Reet Varblane, 64 a. kunstitiidläne:
2
3Kui Marje kõneles oma kulda ja mulda puudutavast projektist, siis esimene tasand, mis mul selle temaatikaga haakus, oli metafooriline ehk siis vanasõnade või ka käibetõdede tasand.Ku Marje kõnõl umast projektist, miä pututas kulda ja mulda, sõs edimäne ainõvald, miä hinnäst seo sõnapaari külge haaksõ, oll mul metafoorilinõ, tähendäs sõs vannosõnno vai ka egäpäävä-õigõspidämiisi vald.
4„Kõik pole kuld, mis hiilgab”, „käsi kullas, tagumik mullas”, „rääkimine hõbe, vaikimine kuld”, „mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama”, „eesti muld ja eesti süda” jne.„Kõik olõ-i' kuld, miä helkäs”, „käsi kullan, perse' mullan”, „kõnõlda' om hõpõ, vakka olla' ­‑ kuld”, „mullast olõt sa võet ja mullas piät sa saama”, „eesti muld ja eesti süä” jne.
5Kõigis või vähemalt enamikus neist üldiselt omaksvõetud ütlustes on kullal positiivne tähendus, mullaga on lood ambivalentsemad: otseses võrdluses kullaga, on mullal väiksem väärtus või on see enam seotud nö materiaalse, argise tasandiga, kuid mullast omaette rääkides seostub see sügavalt millegi igikestva, lähedase, omaga.Kõigin vai õks inämbjaon näist laembalt umasvõetuisist ütelüisist om kullal positiivnõ tähendüs, a mullaga omma' luu' rohkõmb katõ otsaga: õkva kullaga kõrvuisi sääden om mullal vähämb väärtüst vai om tuu rohkõmb köüdet nii-üldä' matõriaalsõ, egäpäävädse vallaga, a ku kõnõlda' mullast umaette, sõs om tä süväste köüdet minkagi igäväste püsüvä, läheligu, umaga.
6Kui ma mõtlen oma isikliku elu või kogemuse peale, siis sellel tasandil on just mullal positiivne, rahustav, turvaline tasand.Ku ma mõtlõ umahindä elo vai tiidmise pääle, sõs tan ainõvallan om nimelt muld hää, rahustav, julgõ vald.
7Kokkupuude mullaga, maapinnaga annab rahu; käe mulda panemine tekitab taas tasakaalu ning turvatunde.Kokkoputminõ mullaga, maapinnaga and rahu; käe mulda tsuskaminõ sünnütäs vahtsõst tasakaalu ni julgõolõmisõ.
8
9Ma olen nö linnainimene, suure osa oma elust elanud kortermajas, nö harrastusaednikuna tõeliselt algaja ning kuulun pigem laisa aedniku kategooriasse, sest ikka napib aega, ootavad kohustused väljaspool kodu.Ma olõ nii-üldä' liinainemine, suurõ jao umast elost elänü' kortinmajan; ma olõ ka nii-üldä' umas lõbus aiapidämise man peris alostaja ja olõ rohkõmb laisa aiapidäjä sorti, selle et aost tulõ kõgõ puudus, uutva' kohustusõ' kotost välänpuul.
10Kuid siiani on meeles, kui 2006. aasta juunis tegin Moskvas näitust „Homo grandis natu” ning kui Moskva tolli erilise bürokraatia tõttu ei saanud töid tollist kätte, kui mu viisa sai otsa ning pidin sõitma tagasi Tallinna oma viisat pikendama ning kui näituse avamine tuli edasi lükata.Aga' seeni'maani om meelen, ku ma 2006. aastaga piimäkuun teie Moskvan näütüst „Homo grandis natu” ja ku Moskva tolli esi'erälidse bürokraatia peräst saa-as töid tollist kätte, ku mu viisa sai otsa ni ma pidi sõitma tagasi Talinahe umma viisat pikendämä ja ku näütüse vallategemine tull edesi tougada'.
11See oli tõeline tohuvabohu: juhtus kõik see halb, mis sai juhtuda, ka veel see, mis ei oleks tohtinud juhtuda.Tuu oll ehtsä tohuvapohu: johtu kõik tuu halv, miä sai johtuda', ka viil tuu, miä es olõs tohtnu' johtuda'.
12Ainus, mis suutis mind rahustada, mingigi tasakaalu tekitada, oli laupäeva õhtu koduaias, kui pidasin meeleheitlikku võitlust umbrohuga: just see mõnus rahu süstiv tunne, kui käsi puutus kokku mullaga.Ainukõnõ, minkal oll võimu minno rahusta', määnestki tasakaalu sünnütä', oll puulpäävä õdak kodoaian, ku ma väütsi viimätses pitä' sõta haina vasta: nimelt tuu makus tunnõ' nigu rahusüst, ku käsi puttõ kokko mullaga.
13Paar aastat tagasi nägin Dubais pangaautomaati, mis ei andnud välja mitte kohalikke rahatähti (üldse mitte mingeid rahatähti), vaid kulda.Paar aastakka tagasi ma näi Dubain pangaautomaati, miä es anna' vällä mitte uma riigi rahatähti (ülepää mitte määntsitki rahatähti), aga kulda.
14Tunnistan, et mul polnud aega ega ka huvi, et kontrollida, millise kursi alusel kulda antakse ning mismoodi automaadist tulev kuld välja näeb.Ma tunnista, et mul olõ-õs aigo ei ka himmo, et perrä kaia', määntse kursi perrä kulda andas ni kuimuudu automaadist tulõja kuld vällä näütäs.
15See oli üks pangaautomaat teiste seas, mõte läks vaid antiik-kreeka kuningas Midase müüdi peale: oma pattude eest pidi Midas kandma igavest kulla needust, kõik mida ta puudutas, muutus otsekohe kullaks, ka söök ning jook, ja nii ta oma otsa leidis.Tuu oll üts pangaautomaat tõisi siän, õnnõ mõtõ' läts antiik-kreeka kuning Midasõ müüdi pääle: ummi pattõ iist pidi Midas kandma igäväst kulla needüst, kõik, midä tä puttõ, muutu kõrraga kullas, ka süük ni jook, ja nii tä uma otsa löüdse.