Tekst nr: 21

1Pressiteade 30. 08. 2011Pressiteedüs 30. 08. 2011
2
3Vana Võrumaa suitsusaunad võõrustasid saunalisiVanal Võromaal tetti savvusanna vallalõ
4
5Augustikuu viimasel laupäeval kütsid kümme ajaloolise Võrumaa saunaomanikku oma suitsusaunad külaliste silme all kuumaks, tehti veidi talgutööd ja käidi koos pererahvaga saunas.Põimukuu perämädsel puulpääväl küti kümne aoluulidsõ Võromaa sanna umanigu uma savvusanna küläliisi silmi all kuumas. Kuun tetti veidü tüüd ja käüti üten pererahvaga sannan.
6
7Ado Jõks Kirmse külast oli esimene, kes üleskutse peale saun võõrastele lahti teha ühendust võttis.Jõksi Ado Kirmse küläst oll edimäne, kiä kutsõ pääle sann võõrilõ vallalõ tetä hinnäst üles andsõ.
8Suitsusaunapäevaks ootasid suitsusaunapered oma saunadesse külalisi.Savvusannapääväs oodi savvusannaperre ummi sannuhe küläliisi.
9Lisaks kohalikule rahvale registreerus nii pealinna kui suvepealinna inimesi.Päält paigapäälitse rahva pand hinnäst kirja ka pääliina ja suvõpääliina inemiisi.
10Mõned tulid lihtsalt sauna, teadmata, mis suitsusaun üldse on.Mõnõ tulli lihtsähe sanna, tiidmäldä, miä tuu savvusann om.
11Teised tulid erinevate saunade ehitust vaatama, et otsustada, milline saun endale ehitada.Tõsõ tuli tõisi sannu kaema, et vällä märki, määne sann hindäle eihtä.
12
13Igal saunal on oma lugu ja nii olid ka saunapäeval igal saunaseltskonnal omad tegemised.Egäl sannal om uma lugu ja nii olli ka sannapääväl egäl sannakambal uma tegemise.
14Kui Ado Jõks saunalisi tööle ei pannud, laskis vaid meestel vett kanda, siis Peeter Torop pani saunalised õunu korjama.Ku Jõksi Ado sannaliisi tüüle es panõ, lasksõ õnnõ miihil vett kanda, sõs Toropi Piitre pand uma sannalisõ ubiniid korjama.
15Pillimeister Mihkel Soon andis saunalistele kätte kohupiimavärvi ja ühiste jõududega remonditi üks tuba.Pillimeistri Soonõ Mihkli and sannaliisile kätte kohopiimävarmi ja kuun tetti üts tarõ kõrda.
16Siiski ei olnud remonttöid tegevad noormehed õnnetud – saun korvas kogu nähtud vaeva ja päeva lõpuks olid saunalised nii väsinud, et oli päris keeruline ülesanne ilma tee peal magamata Tallinnasse jõuda.Remondimehe es olõ sukugi õnnõdu – sann oll hääs palgas tüü iist ja perän olli sannalisõ nii väsünü, et pidi kaema, kuis autoroolin magama jäämäldä Talnalõ jõuda.
17
18Soodoma küla pilli- ja laulumees Ülar Kõrge võõrustas Lyduokiai (Leedu) külaseltsi muusikuid.Soodoma külä pilli- ja laulumiis Kõrgõ Ülar võtt vasta Lyduokiai (Leedu) küläseldsi muusikiid.
19Suur saun sai ühiste jõududega köetud, vesi sauna veetud ning Eesti huvilistelegi sauna ajalugu tutvustatud.Kuun köeti lämmäs suur sann, veeti vesi sanna ja manotulnu Eesti huvilise saiva kah sanna aoluuga tutvas.
20Kanepi kandis oli lähestikku köetud mitu sauna ja nii said soovijad enne oma sauna jõudmist teiste saunadega tutvuda.Kanepi kandin oll lähküisi mitu sanna kütmisen, nii et kiä tahtsõ, sai inne umma sanna minekit tõisi kah kaia.
21
22Kõige põhjapoolsem saun oli Rasina külas, mis esialgu tundus huvilistest tühjaks jäävat, kuid saunapäeval võttis ühendust seltskond põhjaeesti noori ja meeleolukas saunaõhtu lõõtspillimuusikaga ning tantsuga sai aina hoogu juurde.Kõgõ põhapoolitsõmb sann oll Rasina külän. Edimält paistu, et sinnä rahvast ei jakkugi, a õkvalt sannapääväl tull seltskund põhjaeesti nuuri ja naas pääle rõõmsa sannaõdak üten lõõtspillimuusiga ja tandsuga.
23Saunapäev kujunes nii tihedaks, et külalistest talgulisi ei saanudki, nii kirjutati sauna külalisteraamatusse lubadus tulevikus talgutele appi tulla.Sannalisõ lätsi niipallo huugu, et külaliisist talguliisi es saaki, a sanna küläliisiraamaduhe kirotõdi lubadus, et edespite tultas mõnõlõ talossõlõ appi.
24
25Turismitaludest pakkus ainukesena suitsusauna Mesipuu talu.Turismitallõst tekk sanna vallalõ Mesipuu talo.
26Kui muidu on turismitalu teenused tasulised, siis suitsusaunapäeval kütsid kõik saunaomanikud, ka Mesipuu talurahvas, sauna ilma raha küsimata.Ku muido võetas turismitalon teenuse iist rahha, sõs savvusannapääväl küti kõik sannaumanigu, ka Mesipuu talorahvas, sanna ilma rahha küsümäldä.
27Saunalistele oli tuttav Võrumaa komme külla minnes külakosti kaasa võtta – nii sai pärast sauna ühise laua taga ilmaelu paika panna.Sannalisõ tiidse ka Võromaa kommõt, et küllä minnen võetas kosti üten – niimuudu sai perän sanna ütidse lavva takan ilmaello paika panda.
28
29Veel võeti saunakülalisi vastu ka Voki külas Lepa talus, Karilatsi muuseumi saunas ja Lootvina külas Palli talus.Viil võeti sannaküläliisi vasta Voki külän Lepä talon, Karilatsi muuseumi sannan ja Lootvina külän Palli talon.
30Kõik saunaomanikud kiitsid saunalisi ja saunalised võõrustajaid.Kõik sannaumanigu kiti sannaliisi ja sannalisõ pererahvast.
31Inimesed, kes julgevad võõra pere juurde sauna minna ning pererahvas, kes sauna võõrastele lahti teeb, on avatud ja toredad.Inemise, kiä julgusõ võõra pere mano sanna minnä ja pererahvas, kiä sanna võõrilõ vallalõ tege, ommaki rõõmsa ja lahkõ.
32
33Esimene vana Võrumaa avatud suitsusaunade päev on läbi, saunaliste meeled on saanud kosutust ja juba küsitakse järgmist saunapäeva.Edimäne vana Võromaa vallaliisi savvusannu päiv om läbi, sannaliisi meele omma rõõmsa ja joba küsütäs vahtsõ sannapäävä perrä.
34Kindlasti kujuneb avatud suitsusaunade päevast traditsioon ja kui varem sauna ei saa, siis aasta pärast kindlasti.Kimmähe saa vallaliisi savvusannu pääväst traditsioon ja ku varramba sanna ei saa, sõs vahtsõl aastagal kimmähe!
35
36Aituma sannakütjale, viituujale, sausüüjäle, vihaköütjale!Aituma sannakütjale, viituujale, sausüüjäle, vihaköütjale!
37
38Fotol: Külalised Mihkel Soone sauna juures Kärgula külas.Pildi pääl: Külälise Soonõ Mihkli sanna man Kärgula külän.
39Foto autor on Tarmo Salu.Pildi tekk on Salu Tarmo.
40
41Kadri G Laube (kadri@lootspill.ee, 5117348),Kadri G Laube (kadri@lootspill.ee, 5117348),
42suitsusaunapäeva korraldaja savvusannapäävä kõrraldaja
43www.savvusann.eewww.savvusann.ee