Tekst nr: 202

1Võro keele nätäl härgütäs umma kiilt kõnõlama Võru keele nädal kutsub oma keelt kõnelema
2
37.–13. märdikuul peetäs Vanal-Võromaal 11. kõrda võro keele nädälit. Mõtõ om härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlama ja umma keelemõistmist vahtsõndama.7.–13. novembrini peetakse Vana-Võrumaal 11. korda võru keele nädalat, et innustada võrokesi oma keeles kõnelema ja keeleoskust värskendama.
4
5Uma keele nädälil kuts Võro Instituut tegemä võrokeelidsit klipikeisi ja noid YouTube’i üles pandma.Sel nädalal kutsub Võru Instituut näiteks üles tegema võrukeelseid klippe ja neid YouTube’i kaudu teistega jagama.
6Umma keelemõistmist saava kõik huvilidsõ testi Molovihun Võro Instituudi lehe pääl viktoriinin „Ütski tark ei sata taivast”.Oma võru keele oskust saavad kõik huvilised testida instituudi Facebooki lehel viktoriinis „Ütski tark ei sata taivast”.
7
8Tüüpäivilde kell 11.30 ja 22.30 loetas Vikerraadion ette Kama Kaido raamatut „Ümbreilma reisikirä” ja 13. märdikuu „Mnemoturniir” om kah võro keelega köüdet.Tööpäeviti kell 11.30 ja 22.30 loetakse Vikerraadios ette Kaido Kama raamatut „Ümbreilma reisikirä” ja 13. novembri „Mnemoturniir” on samuti võru keele maiguline.
9Star FMi raadion tetäs egä päiv iispääväst riidini kellä 8.05–8.20 veidükese võro keelest juttu.Raadios Star FM on iga päev vahemikus kella 8.05–8.20 ka pisut võru keelest juttu.
10Sama aol om ka hummogumäng, kon avvuhinnas võrokeelidse raamadu.Samal ajal toimuvas hommikumängus on aga auhinnaks võrukeelsed raamatud.
11
12Võro keele nädälit peetäs hulga ettevõtmiisiga kõigin Vana-Võromaa latsiaidu keelepesäden.Hulk ettevõtmisi on võru keele nädalal kavas kõigis Vana-Võrumaa lasteaedade keelepesades.
13Koolõn astva opilaisi ette võrokeelidse külälise.Koolides astuvad õpilaste ette võrukeelsed külalised.
14Opilaisi hinnäst oodõtas küllä Põlva talorahvamuusõummi ja Mõnistõ muusõummi, kon saa mänge mängi ja sandikombidõga tutvas saia – võro keele nädäli sisse jääs jo märdipäiv.Õpilasi ennast oodatakse külla Põlva talurahvamuuseumi ja Mõniste muuseumi, kus saab mänge mängida ja sandikommetega tutvust teha – võru keele nädala sisse jääb ju mardipäev.
15Võro kiilt kuuld ka Võro latsiraamadukogon, kon latsõ võro keelen ettelugõmisõn mõõtu võtva.Võru keelt kuuleb ka Võru lasteraamatukogus, kus lapsed võru keeles ettelugemises mõõtu võtavad.
16Valla hõigatas 30. latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlus Mino Võromaa.Välja kuulutatakse 30. laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistlus Mino Võromaa.
17
1811. märdikuul kell 14 omma Kreutzwaldi majamuusõumin võro-eestikeelidse „Kalõvipuja” tõsõ raamadu kaejadsi.11. novembril kell 14 on Kreutzwaldi majamuuseumis võru- ja eestikeelse „Kalevipoja” pilteepose teise raamatu esitlus.
19
20Võro keele nädäli sisse jääs viil sündmüisi, kon om hää ja õigõ kõnõlda võro kiilt: näütüses Uma Meki laat 12. märdikuul Võro spordikeskusõn.Võru keele nädala sisse jääb veel sündmusi, kus on paslik just võru keeles rääkida: näiteks Uma Meki laat 12. novembril Võru spordikeskuses.
21Võro Instituut kuts asotuisi ja ettevõttit üles võrokeelidsit sündmüisi ka mano luuma ja inemiisi muidoki võro kiilt kõnõlama.Võru Instituut kutsub asutusi ja ettevõtteid üles võrukeelseid ettevõtmisi ka juurde looma ja inimesi muidugi võru keelt kõnelema.
22
23Nädäli kotsilõ saa teedüst mano Võro Instituudi kodolehe päält (wi.ee)Rohkem infot leiab nädala kohta Võru Instituudi kodulehelt (wi.ee)