Tekst nr: 200

1Ilmar Taska, 63 a.Ilmar Taska, 63 a.
2film, teater, TV:film, tiatri, TV:
3
4Kirde Kalifornias, Sierra Nevada mäestiku läänepoolsel jalamil, Gold Route’is, lookleb käänuliste mägede vahel orus kitsas tee, mis ühtejagu kulgeb üle vahutavate mägijõgede, mille ääres olid kunagi vanad laagriplatsid siltidega ”Italian camp”, ”French camp”… Siin olid pesitsenud kullakaevajad, õnneotsijad kaugelt Euroopast.Põhahummogu-Kalifornian, Sierra Nevada mäki jalalt õdagu poolõ, Gold Route’in, vingõrdas käänüliidsi mäki vaihõl oron kitsas tii, miä juusk ütsiotsõ üle vatutavidõ mägijõki, kon veeren olli' ütskõrd vana' leeriplatsi' siltega ”Italian camp”, ”French camp”… Siiä' olli' pesä tennü' kullakaibja', õnnõotsja' kavvõst Euruupast.
5
6Päevade kaupa olid nad sõelunud kiirevoolulises külmas jões mudast liiva, et tabada kulla vilksatusi.Pääväst päivä olli' nä sõgõlnu' kipõ joosuga külmän jõõn muast liiva, luutõn rõbahta' kulla pilgahtuisi.
7Või oli see lihtsalt veepinnalt vastu peegelduva päikese sära, silmapete? Enamasti jäi sõelale vaid liiv, muld.Vai oll tuu kõgõst vii päält vasta paistuva päävä helge', silmäpetjä? Inämbähe jäi sõgla pääle õnnõ liiv, muld.
8
9Siia kaugesse mulda said paljud neist maetud.Siiä' kavvõlistõ mulda sai pallo näid maetus.
10Ometi mitte kõik.Ummõhtõ mitte kõik.
11Kulda ju leiti.Kulda jo lövveti.
12Vahel leiti seda siit liivasest mullast.Tõõnõkõrd lövveti tuud siist liivatsõst mullast.
13Sellega kaubeldi, selle pärast võideldi, surdi.Tuuga kaubõldi, tuu peräst tapõldi, koolõti.
14Seda vahetati rahaks ja rikkuseks.Tuud vaihtõdi rahas ja rikkusõs.
15Kas ka õnneks?Kas ka õnnõs?
16
17Kullaorust edasi sõites, kõrgemal mägedes, asus indiaani kogukond, kelle territooriumi väravas tuli ohverdada mitte kulda, vaid tubakat, - päikese, kuu ja tähtede tarvis.Kullaorost edesi sõita', korõmbal mäki pääl, oll indiaanlaisi elokotus, kink territooriumi värehti iin tull annis tuvva' mitte kulda, aga tubakut, - pääväle, kuulõ ja tähile.
18Ka need taevakehad helkisid kuldselt, aga neid ei saanud rahaks vahetada.Ka nuu' taivalisõ' helksi' ku kuld, a näid saa-as rahas vaihta'.
19Tipi tseremoonial käis märgpiip käest kätte ja tänati nuttes ja lauldes Loojat.Tipi tseremoonia pääl käve märgpiip käest kätte ja tennäti Luujat iku ni lauluga.
20Istuti mullast maa-altari kuldsete lõkkeleekide ümber ja suheldi esivanemate vaimudega, et neilt abi paluda.Istuti mullast maa-altri kullatsidõ tulõkiili ümbre ja käüdi läbi iinvanõmbidõ vaimõga, et näide käest api nõvvuta'.
21Kuld oli võtnud neilt mulla, kullaotsijad tõrjunud nad üles mägedesse või viljatutele kõrbealadele.Kuld oll näide käest är' võtnu' mulla, kullaotsja' aanu' nä üles mäki pääle vai viläldä' kõrbõmailõ.
22
23Kas ka Loojale lähemale?Kas ka Luujalõ lähembähe?