Tekst nr: 2

1KAMAKÕRD Pokumaal – kolm head korraga:KAMAKÕRD Pokumaal – kolm hääd üten:
2
3Hea tervis, tore õppimine ja ilus loodus üheskoos!Kimmäs tervüs, põnnev opmine ja illos luudus ütekõrraga!
4
51. oktoobrist – 8. novembrini ootame kõiki 5.-7.klasse POKUMAALE, et selgeks teha, mis asi see KAMA ikkagi on.1. oktoobrist – 8. novembrini oodami kõiki 5.–7.klasse POKUMAALE, et näüdäda ligembalt, midä tuu KAMA periselt hindäst kujotas.
6Kas kama on ajast ja arust talupojatoit, millele vilistada ja hüüda: Mul kama! Või on tegu hoopiski kogu maailma kööginduses ühe ainulaadsema nähtusega, millega eestlased võiksid tervislikkuse poolest Quinessi püüelda.Kas kama om aost ja arust vannu talupoigi nõnaesine, minka pääle vilistada ja hõigada: Mul kama! Vai om ta hoobis üle ilma üts umaperätsembid söögiasju, minkaga eestlase' võissi tervüslikkuse poolõst Guinnessi raamatule päseda.
7
8Osalusprojekt „Kamakõrd“ on suunatud ennekõike Vana Võromaa, aga ka teiste koolide 5.-7. klassi lastele, kuna 5. klassi eesti keele ja muusika õppekavas tehakse tutvust regilauluga, 6. klassi ajaloo õppekavas vana ajaga ja 7. klassis keskajaga.Osalusprojekt „Kamakõrd“ om mõteldu kõgepäält Vana Võromaa, a ka tõisi kuule 5.-7. klassi latsile, selle et 5. klassi eesti keele ja muusigaoppuse tunnõn tetäs tutvust regilauluga, 6. klassi aoluun vana-aoga ja 7. klassin keskaoga.
9
10„Kamakõrd“ viib külalised tagasi aega, mil põllutöid tehti käsitsi – viljaterad ei istu kombainis ja herned-oad konservipurgis, vaid iga laps saab teri (rukis, oder, nisu) ja kaunvilju (hernes, uba) sõrmede vahel veeretada ja õppida neid eristama.„Kamakõrd“ vii külalidse aiga, kos põllutüüd tetti ummi kässi jõul – viläterä' ei tulõ kombaini trumlist ja herne'-ua' konservipurgist, a egä lats saa terri (rügä, kesev, nisu) ja hernit-upõ sõrmi vahel vöörütada ja oppi nail vahet tegema.
11
12Õpitakse tundma viljade ja söögiriistade võrukeelseid nimetusi.Opitass vilju ja söögiriistu võrokiilsit nimetuisi.
13 Oma keel ja meel on need, mis ühest rahvast rahva teevad.Just uma kiil ja miil tegevä ütest rahvast rahva.
14Nii teeb võrokesestki võroka *uma kiil*.Nii tege võrokesestki võroka *uma kiil*.
15Lisaks muidugi ka muhe huumorimeel ja avatud südamega olek.Pääle tuu muiduki ka muhhe nalameel ja vallalidsõ süämega olõk.
16Sedagi kõike saab kamategemiselt koju kaasa võtta! Küll tuu tulõ kamategemiselt sukka kodugi üten!
17
18Õpitakse käsitsi kama valmistama – iga laps saab kohviveskis terad ise kamajahuks jahvatada.Opitas uma käega kamma tegemä – egä lats saa kohviveskin terri esi kamajahuss jahvatada.
19Ühistegevuse käigus valmib kamast igale osavõtjale korralik ja maitsev kõhutäis!Perän saava latsõ umatettüst kamast kõrraliku ja meksä kõtutävve!
20
21Eestlaulja kutsub ühes laulma Võrumaa regivärsilisi põllutöö- ja toiduvalmistamise laule.Iistlaulja kuts üten laulma Võromaa regivärsilidsi põllutüü- ja söögitegemise laule.
22Regilaulumaailm on ääretult kirju ja põnev, korrastav ja tervendav, kohati ka mõistatuslik.Regilaulumaailm on kistümadult kirrev ja põnnev, kõrrastav ja tervendav, ummajagu ka mõistaduslik.
23Tulge, mõistatame koos!Tulke, mõistatami kuun!
24
25Kamategemine toimub Pokumaa iidsel taluasemel Padasoo mäel, Puuko tares.Kamategu tule Pokumaa ammudseaigsel taluasemel Padasuumäel, Puuko tarõn.
26
27Tarre ehk ühte gruppi mahub korraga maksimaalselt 30 osalejat.Tarre ehk ütte gruppi mahus kõrraga mitte inämb ku 30 last.
28
29Osalusetendused toimuvad 01.10. – 08.11.2013 esmaspäevast reedeni.Osalusetendüse ommava 01.10. – 08.11.2013 iispäävast riidini.
30Orienteeruvad algusajad on kell 9.00 ja kell 12.00, aga kui kool soovib ja „kamateatri“ ajagraafik lubab, saab kellaaegades ka individuaalselt kokku leppida – palume julgelt küsida!Kimmäle om vaija hinnäst innemb kirjä panda'.! Algusao omma kell 9.00 ja kell 12.00, a ku kuul suuv ja „kamatiätri“ aoplaan lupas, saa kelläaigaden ka eräle kokko leppi – küsüge julgele!
31
32Maksumus ühe osaleja kohta on 2,- eurot (saatjale tasuta).Massa tulõ egä latse päält 2,- eurut (grupi saatja päses massulda).
33
34Projekti toetab Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm.Projekti tugõ Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm.
35
36Korraldavad Urvaste Külade Selts ja Pokumaa.Kõrraldase Urvaste Külade Selts ja Pokumaa.
37
38Kamakõrra vedajad on Mariina Kõller ja Ursula ZimmermannKamakõrda vidävä Ursula Zimmermann ja Mariina Kõller
39
40Lisaküsimuste korral palume julgelt küsida – arutame üheskoos ja leiame lahenduse!Pallõmi julgele manu küssü – piämi ütenkuun plaani ja lövvämi lahenduse!
41
42Ettetellimisel võimalik ka Pokukoja külastus, pilet õpilasele maksab 2,50 eurot.Ettetelmisel saa kävvä ka Pokukuan, opilase pilet mass 2,5 eurut
43
44Gruppide kirjapanek ja lisainfo numbril 56 98 98 18, Ursula Zimmermann ursula@pokumaa.eeGruppe kirjäpandmine ja lisateedüs kõnõtraadilt 56 98 98 18, Ursula Zimmermann ursula@pokumaa.ee