Tekst nr: 197

1Caroline Berg, 29a.Caroline Berg, 29a.
2arstiteaduse üliõpilane:tohtritiidüse tudõng:
3
4Isa ütles mulle alati, et ma sündisin, muld taskus.Esä ütel mullõ kõgõ, et ma sündü, muld karmanin.
5Sellega mõtles ta, et olin tüdruk, kellel oli õnne ja palju valikuvõimalusi.Tuuga tä mõtõl, et ma olli tütrik, kinkal oll õnnõ ja pallo teid iin vallalõ.
6Mullast sirutuvad välja esimesed võrsed.Mullast küünütäse' vällä edimädse' kasu'.
7Mulla pimeduses idaneb ja kasvab kõik, pisimast rohuliblest kõige hiiglaslikuma puuni.Mulla pümehüsen idonõs ja kasus kõik, kõgõ tsillembäst hainalehekesest kõgõ perätümbä puumüräkuni.
8Muld on sõbralik ja ümmargune sõna, peaaegu nagu hellitus.Muld om ümärik ja sõbõr sõna, piaaigo nigu hellätüs.
9
10Kas kuld on mulla vastand? Kas kuld om mulla vastanpuul?
11Vahetuskaubaks kulla ja raha eest anname ära oma jõu, oma aja… Oma elu.Vaihtuskaubas kulla ja raha iist mi anna är' uma jovvu, uma ao… Uma elo.
12Kuld esindab rikkust ja võimu.Kuld näütäs rikkust ja võimu.
13Selles, mis on ülekullatud, peegeldub tihti edevus, ahnus ja liialdamine.Tuust, miä om üle kullat, paistus sakõstõ vasta edevüs, ahnus ja liialõminek.
14Kui palju inimesi on andnud oma elu kulla eest! Inka indiaanlased ja nende kultuur on vaid üks näide selles pikas, pikas reas.Ku pallo inemiisi om andnu' uma elo kulla iist! Inka indiaanlasõ' ja näide kultuur om õnnõ üts näüdüs tallõn pikän, pikän rian.
15
16Aga kuld annab meile ka turvalisuse ja kindluse.Aga kuld and meile ka julgõolõmisõ ja kimmüse.
17Abielus beduiininaised kannavad kõrbes oma kulda igal argipäeval.Abielon beduiininaasõ' kandva' kõrbõn umma kulda egä äripäiv.
18Rasked käevõrud ja ehted on nende ainsaks tuleviku garantiiks, kui mees alt veab.Rassõ' käsivahru' ja ehte' omma' näile ainukõsõs tulõvao taganusõs, ku miis alt vidä.
19Ehk on kuld mürk? Hästi toimiv vaid üliväikestes annustes – soovitatav lahjendada suure hulga mullaga!Peräkõrd om kuld üts kihvt? Häste mõos õnnõ tsipitsillokõsõn pordson – targõmb tempi' suurõ hulga mullaga!