Tekst nr: 193

1Mõned aastad tagasi kohtasin ma üht vene rahvusest vanameest, kes käib paljajalu.  Tema olemus väljendab üsnagi uskliku inimest ja hoiak on midagi teistsugust.Mõni aastak tagasi ma trehvsi ütte vinläsest vanamiist, kiä käü pallide jalgoga.
2Kõige huvitavam on see, et ma olen küsinud mitu aastat tagasi juhuslikult rattaga möödudes, et miks ta seda teeb.Timä olõk näütäs vällä küländ uskligu inemise muudu ja tä hoit hinnäst kuigi tõistõ. Kõgõ inämb pand mõtlõma tuu, et ma olõ küsünü mitu aastakka tagasi johtumiisi rattaga müüdä sõitõn, et mille tä nii tege.
3Vastus oli pigem, et see on kinni mõtlemises.Vastus oll sinnäpoolõ, et tuu om kinni mõtlõmisõ man.
4Üsna primitiivne vestlus aga siis sain juba aru mis võiks toimuda tema peas.Küländ prosta jutuajaminõ, aga sõs ma joba sai arvo, miä või sündüdä timä pään.
5Hiljemalt on teda ka nähtud paljajalu poes pirne ja raamatuid ostmas.Ildampa om timmä ka nättü pallil jalol poodin pirne ja raamatit ostman.
6Kindlasti võib ju mõelda, et tegemist on lihtsalt hullumeelse inimesega.Kimmähe või jo mõtõlda, et tegemist om õnnõ ulli inemisega.
7Suvalistes kohtades murul palvetamist immiteerida on juba järgmine samm hulga uute küsimuste poole.Ütskõik konkotsil muro pääl pallusõ pidämist perrä tetä om joba järgmäne samm hulga vahtsidõ küsümiisi poolõ.
8Seda nähes tekkis ebarealistlik tunne, mis võiks küll aset leida mõnes Fellini filmis.Tuud näten tekkü tõtõelost välläpoolõ essümise tunnõ, miä võissi kül ette tulla mõnõn Fellini filmin.
9Arvan, et seal taga on midagi enamat, mida me pole harjunud siiski nägema.Ma arva, et sääl takan om midägi inämbät, midä mi olõ-i harinu sõski nägemä.
10Kõige harjumatum on näha teda ka talvel paljajalu käimas.Kõgõ inämb harinõmalda pilt om nätä timmä ka talvõ pallidõ jalgoga kõndman.
11See on kindlasti mu elu üks kummalisemaid kohtumisi.Tuu om kimmähe üts esierälidsembit trehvämiisi mu elon.
12Läbi aegade on hullumeelseid inimesi teistmoodi vaadatud, keda pärast vahel on tunnistatud geniaalseteks.Aost aigo om ullimeeleliidsi inemiisi pääle tõistmuudu kaet, kiä perän omma tõõnõkõrd tunnistõdu geniaalsis.
13
14Meie ümber on huvitavaid inimesi oma tõekspidamiste ja erinevate omapärasustega.Mii ümbre om tähelepandmisõ väärt inemiisi ummi uskmiisiga ja esisugumaidsi umaperriga.
15Meie kui siin planeedil kõrgelt arenenud liik, peaksime endilt küsima, kui palju me tegelikult oleme seotud looduse endaga.Mii ku siin plannõdi pääl korgõhe arõnu liik piäsi hindä käest küsümä, ku pallo mi periselt olõ kokko köüdedü luudusõ hindäga.
16Väga palju mõjutab meie käitumist me keskkond.Väega pallo mõotas mi üllenpidämist mi keskkund.
17Oleme osa kõigest meie ümber ja võiksime ka samamoodi mõelda.Olõmi osa kõgõst mi ümbre ni võissimi ka sammamuudu mõtõlda.