Tekst nr: 19

1„Kullõ’, ma loe sullõ!” Võru lasteraamatukogus„Kullõ’, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon
2
3Tänavu peetakse võru keele nädalat 4.–8. novembrini.Timahava peetäs võro keele nädälit 4.–8.11.
4Võru instituut kutsub 2.–7. klassi õpilasi võru keele nädalal 7. novembril Võru lasteraamatukokku (Võru, Jüri 54) võru keeles ettelugemise päevale „Kullõ’, ma loe sullõ!”.Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 7. novvembril Võro latsiraamadukokko (Võro, Jüri 54) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ’, ma loe sullõ!”.
5Päev algab kell 13.Päiv nakkas pääle kell 13.
6
7Kõik osalejad tõmbavad omale loosiga proosapala või -katkendi, mis tuleb ette lugeda.Kõik osalõja’ tõmbasõ’ umalõ loosiga proosapala või -kakkõ, mis tulõ ette lukõ’.
8Palad on võetud raamatutest „ABC kiräoppus”, „Võrokiilne lugõmik”, Triinu Ojari „Suur must pini”, Erkki K. Kalela „Kuusõsiimnide minek”, Leevi ja Jukka Lemmetty „Esä poig”, Oili Tannineni „Kusso, Mosso ja Hopso”, Riitta Jaloneni ja Kristiina Louhi „Aatos ja Sofia”, Tiina Nopola ja Mervi Lindmani „Siiri ja kolm Ottot”; viimase nelja aasta „Mino Võromaa” kogumikest (23–26), viimase kuue aasta võrukeelsetest Tähekestest (2008–2013) ja viimase aasta Uma Lehest.Teksti omma’ võetu raamatist „ABC kiräoppus”, „Võrokiilne lugõmik”, Ojari Triinu „Suur must pini”, Kalela Erkki „Kuusõsiimnide minek”, Lemmetty Leevi ja Jukka „Esä poig”, Tannineni Oili „Kuss´o, Moss´o ja Hops´o”, Jaloneni Riitta ja Louhi Kristiina „Aatos ja Sofia”, Nopola Tiina ja Lindmani Mervi „Siiri ja kolm Ottot”; perämädse nellä aastaga „Mino Võromaa” kogomikõst (23–26), perämädse kuvvõ aastaga võrokiilsist Tähekeisist (2008–2013) ja perämädse aastaga Umast Lehest.
9
10Ettelugejaid hinnatakse kahes vanuserühmas: 2.–4. klass ja 5.–7. klass.Ettelugõjit hinnatas katõn vannusõrühmän: 2.–4. ja 5.–7. klass.
11
12Võistlusel hinnatakse:Võigõlusõl hinnatas:
13head lugemisoskust;hääd lugõmisoskust;
14võru keele hääldust;võro keele välläütlemist;
15oskust kuulajat köita ja jutt talle arusaadavaks teha;mõistmist kullõjat haarda’ ja uma jutt tälle arusaadavas tetä’;
16julget esinemist.kimmäst, julgõt olõkit.
17
18Kõik osalejad saavad tänukirja ja paremad ettelugejad ka väikse auhinna.Kõik osavõtja’ saava’ tenokirä ja parõmba’ ka väiku avvuhinna.
19
20Osavõtust tuleks teada anda (esineja nimi, klass, kool) hiljemalt 4. novembril e-posti aadressil kaile.kabun@wi.ee.Osavõtust tulõs teedä’ anda’ (lugõja nimi, kuul, klass) ildamba 4. novvembril e-posti aadrõssi kaile.kabun@wi.ee pääle.
21Info telefonil 525 3215.Inämb teedüst saa telehvoni 525 3215 päält.