Tekst nr: 188

1JalgrattamatkJalgrattamatk
2Nüüd juba traditsiooniliseks muutunud KL Võrumaa maleva Võru malevkonna neljas jalgrattamatk toimus seekord 24-26 juulil.Nüüd joba tavas saanu KL Võromaa maleva Võro malevkunna nelläs jalgrattatrett sai seokõrd teos 24.-26. hainakuul (juulil).
3
4Marsruut pandi varakult paika, arvestades ilmastikutingimusi, looduskauneid paiku ning amatööridele sobivat rajaraskust.Tiikund panti aiksahe paika, arvõstõn ilma, luudusõ poolõst ilosit paiku ni asjaarmastajilõ pasvat raarasõhust.
5Nii asus 17 liikmeline mees- naiskond rõõmsalt päris pikale 180 km pikkusele matkateele, alustades Võrust, läbides Otepää ning Valga linna.Nii alost 17-liikmeline miis-naiskund rõõmsahe peris pikkä 180 km pikkust matkatiid Võrolt pääle naadõn, minnen läbi Otepäält ja Valga liinast.
6Et noorima osaleja vanus oli vaid 12 aastat ja staažikama vanuseks mõõdeti 70 plussi, siis ei saanud kohe alguses kiirust ega tempot üles tõsta.Kuna kõgõ noorõmba matkalidse vannus oll õnnõ 12 aastakka ja kõgõkogõnõnumba vannusõs mõõdõti päält 70, sõs es saa õkva algusõn kiirust ni vunki üles võtta.
7Matkati rahulikus tempos, nii et uudishimulikud silmad said jäädvustada kaunist loodust, meeldivaid inimesi kui ka kõike muud, mis vääris vaatamist.Matkati rahulidselt, nii et jäi aigu kaia ilosat luudust, armsit inemiisi ku kõkkõ muud, miä kaemist väärse.
8
9„ Esimesel päeval jõudsime Otepääle, külastades seiklusrada, kus tõstsime adrenaliinitaset ja leidsime aega kosutavaks puhkuseks.“ meenutas matkast osavõtja Ly Hipponen.„Edimädsel pääväl jõudsemi Otepääle, kos seiklusraa pääl nõstsõmi adrenaliinitaset ja löüdsemi aigu kosutavas puhkusõs,“ meenut matkast ossavõtja Ly Hipponen.
10Et kogu sportlik seltskond soovis võimalikult looduslähedast ööbimiskohta, siis leiti, et kõige sobivam oleks RMK puhkeala Otepääl.Et sportlik seltskund tahtsõ luudusõ keskel üüd olla, sõs lövveti, et kõgõ pasvam olõs RMK puhkõkotus Otepääl.
11Loomulikult küpsetati õhtul lõkke ääres eestlastele juba nii omaseks saanud „rahvustoitu“ šašlõkki , rüübati lonks õlut, meenutati läbitud matkarada ning parandati jalahaavu, et järgmisel päeval saaks taas edasi rühkida.Muiduki küdseti õdagu lõkkõ veeren eestläisile umataõs saanu „rahvussüüki“ šašlõkki, serbäti lonks olut, tulõtõdi miilde läbikäütüt matkarata ni praavutati jalahaavu, et järgmädsel pääväl saas edesi rühki.
12Teine päev-külastati Sangaste lossi ja lossiparki.Tõsõl pääväl käüti Sangastõ lossin ja lossipargin.
13Ööbisime Sooru järve ääres looduskaunis kohas.Üüd ollimi Sooru järve veeren luudusõ poolõst väega ilosa kotussõ pääl.
14Et järve soe vesi kutsus kõiki ujuma, siis kaikuski varsti kogu metsatukk rõõmsatest hõigetest, peletades nii linnud kui pahad sääsed kaugele järvesohu.Et lämmi järvevesi kutsõ kõiki ujoma, sõs kaiksõgi mõtssalu pia rõõmsist hõikluisist, aien nii linnu ku kihulasõ kavvõndahe järvesuudõ.
15Taibukamad matkasellid olid hoolitsenud selle eest, et kaasavõetud kalapüügivarustus pandi püügivalmis,Taipsamba matkalidse olliva hää saisnu, et üten võetu kalastusasja ka pruugit saassi - nii et õdakus oll uhaa egatahes olõman.
16