Tekst nr: 181

1Mu ema õppis Tartu Ülikoolis õigusteadusi ning oli II kursuse tudeng kui järgnev lugu aset leidis.Mu imä opsõ Tarto Ülikoolin säädüseoppuisi ja oll II kursusõ tudõng, ku taa lugu johtu.
2On teadatuntud ning kogetud fakt, et üliõpilase elu pole lihtne ning ei käi ainult kooli ja kodu vahelt vaid põikab üsna tihti ka läbi teele jäävatest baaridest, kõrtsudest ja seltsimajadest.Om teedä-tunnõt ja läbielet tõtõasi, et tudõngi elo olõ-i kerge ja ei käü õnnõ kooli ja kodo vaihõl, a käänd küländ sagõhõhe sisse ka tii pääle jäävihe baarõhe, kõrtsõhe, ja seldsimajjohe.
3Selles osas ei olnud erandiks ka minu kallis ema, kes kuuldavasti nautis kõiki võimalusi, mida Tartu tudengielu talle võimaldas.Tuun osan olõ-õs lugu tõisildõ ka mu emäga, kiä kuulu perrä võtsõ hää meelega vasta kõik, midä Tarto tudõngielol tälle anda oll.
4Nagu ka ilmselt sadadele teistele tudengitele, avaldas aktiivne sotsiaalne üliõpilase elu mingil hetkel mõju tudengielu akadeemilisele poolele ka minu emale.Nigu kimmähe sato tõisi tudõngidõ man, nakas teküs sotsiaalnõ tudõngielo määntselgi minotil mõoma tudengielo akadeemilidse poolõ pääle ka mu imä man.
5Kui ühel ilusal reede hommikul meenus mu emale, et sellel samal reedel, paari tunni pärast, on ladina keele eksam ning ta tänu oma värvikale tudengielule ei olnud jõudnud selleks eksamiks õppida, siis nägi ta ainukese variandina haigust teeselda.Ku ütel ilosal riide hummogul tull mu imäle miilde, et tuusama riide, paari tunni peräst, om ladina keele eksäm ja tä teno umalõ kiriväle tudõngielolõ es olõ joudnu tuu jaos oppi, sõs paistu tälle, et ainukõnõ päsemine olõsi hindä haigõstegemisõn.
6Seda ka põhjusel, et karmikäeline õppejõud oli toonitanud, et eksamilt puudumist vabandab ainult ülikooli arsti kirjalik tõend.Ka tuuperäst, et kõva käega oppaja oll rõuhknu: eksämilt ärjäämist lupas õnnõ ülikooli tohtri kirotõt kinnütüs.
7Esimese asjana võttiski ema siis suuna ülikooli arsti kabineti poole koos oma sõbrannaga, kellel sama plaan varuks oli.Edimält võttki imä sõs tsihi ülikooli tohtri tüütarõ poolõ üten uma naisterahvast sõbraga, kel oll sama plaan.
8Jõudes kabineti ukse taha, otsustati, et minu ema on esimene, kes haigust teeseldes ülikooli õelt kirjaliku vabastuse välja teeselda üritab.Tarõ ussõ takan otsustõdi, et mu imä om edimäne, kiä hindä haigõstegemisega ülikooli õe käest vabastuskirja pruum vällä pettä.
9Jõudes õeni, otsustas ema kurta kõhuvalu üle, mis teda viimased päevad on vaevanud.Ku tä õeni joudsõ, otsust imä tä kaivada kõtuhallu, miä tedä viimädse päävä oll vaivanu.
10Õde katsus mu ema kõhtu ning küsis, kust täpsemalt valutab.Õdõ kumpsõ mu imä kõttu ja küsse, kost täpsämbähe halutas.
11Ilmselt oli mu ema näitlemisoskus ka talle endale üllatuslikult nii veenev, et arst palus tal heita voodile pikali ning oodata kiiraabi saabumist.Arvada, et mu imä oll ka tälle hindäle uutmalda nii hää näütlejä, et tohtri pallõl täl sängü hiidädä ja uuta kipõabi tulõkit.
12Kerges ehmatuses ema täitis arsti käsku ning heitis siis palativoodisse pikali, et oodata kiirabi saabumist.Kergüisi hiitünü imä täütse tohtri käskü ja hiidäs sõs paladisängü pikäle, et uuta kipõabi tulõkit.
13Ilmselt olid asjad võtnud pöörde, mida ei mu ema ega ta sõbranna etta näha ei osanud, sest kui arsti ukse taga juba kahtlaselt kaua ootanud sõbranna nägi arstikabinetti sisenemas meedikuid kanderaamiga, tekkis tal paar küsimust.Kimmähe olli asa võtnu sääntse käänüsse, midä mu imä egä tä sõbõr es mõista ette nätä, selle et ku tohtri ussõ takan joba kahtlasõlt kavva oodanu sõbõr näkk tohtritarrõ sisse minemän kipõtohtrit kanniraamiga, tull täl paar küsümiisi.
14Need küsimused jäid ka vastamata, kui mu ema ta eest kanderaamiga kabinetist välja viidi ning kiiraabi autosse laaditi.Nuu küsümise jäi ka vastamalda, ku mu imä tä iist kanniraamiga tarõst vällä viidi ni kipõabiautohe laaditi.
15Nende pilgud küll kohtusid, kuid ei pakkunud üksteisele kuigi palju vastuseid, pigem vastupidi.Näide pilgu kül sai kokko, a es paku ütsütele kuigipallo vastussit, innemb vastapite.
16Jõudes haiglasse tänu kiirelt reageerinud kiirabile, üritas ema nüüd mõelda võimalikult valutut viisi, kuidas sellest ootamatust olukorrast välja pääseda.Joudnu haigõmajja teno kipõstõ vastanulõ kipõabilõ, püüdse imä nüüd vällä mõtõlda kõgõ kergembät viisi, kuis taast uutmalda saisust vällä päsedä.
17Sekundid mõjusid minutitena ning pinge kasvas, oodates doktorit, kes pidi ema üle vaatama ning leidma kas situatsioon vajab opereerivat tegutsemist.Tsekondi olli ku minodi ni pingõ kasvi, ku oodõti doktorit, kiä pidi imä üle kaema ja arvo saama, kas timä sais nõud lõikusõga lähünemist.
18Kui kauaoodatud doktor saabus, siis märkas ema, et tegemist oli pigem noorema poolse meesterahvaga.Ku kavvaoodõt doktor peräle joudsõ, pandsõ imä tähele, et tuu oll innemb noorõpoolinõ meesterahvas.
19Haigla õde viis doktori kurssi, et tegemist kahekümnendates naisterahavaga, kes kaebab kõhuvalude üle ning saadeti siia ülikooli arstikabinetist, kust arvati, et olukord nõuab kiiret kirurgilist reageerimist.Haigõmaja õdõ selet doktorilõ, et siin om katõkümnendin aastin naistõrahvas, kiä kaibas kõtuhallu ni saadõti siiä ülikooli tohtritarõst, kon arvadi, et timä sais nõud kipõt kirrurgi vaihõlõsegämist.
20Kiire, kirurgiline ja reageerimine olid sõnad, mis ilmselt komplektina ei mõjunud kuigi rahustavalt mu emale.Kipõ, kirrurg ja vaihõlõsegämine olli sõna, miä ütenkuun kimmähe es mõo mu imäle kuigi rahustavalt.
21Kohe, kui haiglaõde oli ruumist lahkunud, haaras mu ema doktori käest, ning rääkis talle ausalt kogu loo ära, et tegelikult oli tal kõigest vaja arstliku tõendit, et pääseda ladina keele eksamist ning ehk annab seda korraldada ilma kirurgilise sekkumiseta.Õkva, ku haigõmaja õdõ oll ruumist lännü, haarsõ mu imä doktoril käest ja kõnõl tälle ausahe terve luu är, et periselt oll täl õnnõ vaia tohtripapõrt, et päsedä ladina keele eksämist ja vast and tuud kõrralda ilma kirrurgi vaihõlõsegämiseldä.
22Nagu varem mainitud, oli tegemist noore doktoriga, kes naeris kogu situatsiooni peale ning mõistis ema muret.Nigu innembä nimetet, oll doktor nuur ja naarsõ terve tuu luu pääle ja saiõ imä murrõst arvo.
23Ta kirjutas lahkelt emale arstliku tõendi eksamilt puudmiseks ning pani selgitusse “toidumürgitus” ja soovis emale edu akadeemilisel teel ning saatis ta koduteele.Tä kirot lahkõhe imä jaos tohtrikinnütüse eksämilt ärjäämise jaos ni pandsõ selgitüses "söögikihvtüs", suuvsõ imäle edenemist akadeemilidsõ tii pääl ni saatsõ tä kodotii pääle.