Tekst nr: 178

1Ma osalesin õpilasvahetuses „Creativity“, kuhu tulid Kreekas kokku inimesi 12 riigist.Ma olli osalinõ opilaisi vaihtusõn „Creativity“, kohe tull Kreekan kokko inemiisi 12 riigist.
2Otsiti erinevat tüüpi loomingulisi stsenaariumeid.Otsidi mitmasugumast tüüpi loominguliidsi stsenaariummõ.
3See kestis 10 päeva ja selle aja jooksul sõbrunesin ühe grupi eestlastega.Tuud oll 10 päivä ja tuu ao sisen ma sai sõbras üte kamba eestläisiga.
4Rääkisime palju Eestist ja selle probleemidest Nõukogude Liidu ajal, samuti eesti keelest, enamasti kui raske see on ja millised on ropud sõnad.Kõnõlimi pallo Eestist ja timä hätist Nõvvukogoliidu aigo, niisamatõ eesti keelest, inämbähe iks, et ku rassõ tuu om ja määntse omma ropu sõna.
5Olin Eestit ainult kaardilt näinud, seega oli see kõik minu jaoks väga huvitav.Ma olli Eestit nännü õnnõ kaardi päält, nii et tuu kõik oll mu jaos väega ligitõmbav.
6Need 10 päeva said läbi ja ma lubasin, et ma kindlasti külastan oma eesti sõpru.Nuu 10 päivä sai läbi ja ma lubasi, et ma kimmähe lää umilõ eesti sõbrolõ küllä.
7Paar päeva hiljem üllatasid nad mind lennuki piletiga Eestisse.Paari päävä peräst sai ma näide käest uutmalda linnugipiledi Eesti.
8Vaatamata sellele, et olin Londonis, tagasi kodus, olnud vaid paar päeva, ei mõelnud ma hetkekski, et seda piletit vastu ei võtaks.Huulmalda tuust, et ma olli Londonin, koton tagasi, olnu õnnõ paari päivi, es mõtlõ ma minotiski, et jätä tuu piledi vasta võtmalda.
9Ma armastan reisimist ja olin andnud lubaduse neid külastada.Mullõ istus reismine ja ma olli kimmähe lubanu, et lää näile küllä.
10Ainuke probleem oli see, et see oli ühe otsaga pilet.Ainukõnõ hädä oll, et tuu oll üteotsapilet.
11Õnneks oli mu agentuurileping lõppemas ja ajastus oli seega õige.õnnõs nakas mu agõntuurileping otsa saama ja tuun mõttõn trehväs õigõ aig.
12Ma ütlesin hüvasti elule Londonis ja hakkasin valmistuma eesolevaks uueks seikluseks.Ma ütli hüväste Londoni-elolõ ja naksi hinnäst valmistama iinuutvidõ vahtsidõ johtumiisi jaos.
13Saabudes Tallinna lennujaama oli mu esimene mõte -  kurat, siin on külm.Ku Talliina linnujaama saiõ, oll mu edimäne mõtõ - kurat, siin om külm.
14Ma ei pakkinud  vastavalt ilmale ja siis öeldi veel mulle, et ilm pidi veel ainult hullemaks minema ...koos kõige selle lumega!Ma es olõ asjo pakmisõ man ilmaga rehkendänü ja sõs ülti mullõ viil, et ilm pidi viil õnnõ hullõmbas minemä ...üten kõgõ taa lumõga!
15Ma ei osanud keelt ja mul ei olnud tööd.Kiilt ma es mõista ja tüüd mul es olõ.
16Hakkasingi tööd otsima ja kandideerisin ühele kohale, kuhu mind kutsuti ka intervjuule.Naksigi tüüd otsma ja kandideere üte kotusõ pääle, kohe minno kutsudi ka jutulõ.
17Enne kui mind intervjueeriti,  küsis keegi, et kust ma tulen ja mida ma teen siin Eestis.Inne ku minno küsütelemä nakati, uurõ kiäki, et kost ma tulõ ja midä ma tii siin Eestin.
18Ta ei olnud nimelt kunagi varem „niggerit“ oma silmaga näinud (mida oli mul väga veider kuulda).Tä nimelt es olõ elon varrõmb "niggerit" uma silmäga nännü (midä oll mul väega andsak kuulda).
19Praegu, kui sa ükskõik kus mujal maailmas kutsud mustanahalist inimest „niggeriks“, siis see on solvav (enamikele tumedanahalistele inimestele), aga ma ei hoolinud sellest nii väga.Parhilla, ku sa ütskõik kon muial maailman kutsut mustaiholist inemist "niggeris", sõs tuu om halvastõ üteld (inämbüse tummõiholiidsi inemiisi jaos), a ma hooli es tuust nii väega.
20Kahjuks ma ei saanud seda tööd.Kahos ma tuud tüüd es saa.
21
22Ühel teisel juhtumil olin toidupoes, kui järsku täiesti suvaline tüüp otsustas mulle karjuda solvavaid/rassistlikke kommentaare, kutsudes mind räpaseks, mustaks, nilbeks, kõike eesti keelseid diskrimineerivaid kommentaare kellegi teistsuguse nahavärviga inimese vastu.Üts tõõnõ kõrd ma olli söögipoodin, ku äkki määnegi tüüp võtt kätte ja nakas mu poolõ tänitämä hõelit/rassistlikkõ kommõntaarõ, kutsõ minno kasimalda, mustas, ropus, kõiki eestikiilsit halvaspandvit kommõntaarõ kinkagi tõõsõsugumadsõ ihovärmiga inemise vasta.
23Turvamees ei teinud selles osas midagi, kõik poes vaatasid mulle otsa oodates mingit reaktsiooni ja ma pöörasin oma sõbra poole ja palusin tal mulle kõik öeldu ära tõlkida ning jätkasin sisseoste, sest mõistsin, et tegu oli lihtsalt ühe kitsarinnalise väheharitud inimesega.Poodivaht es tii tuu asa vasta midägi, kõik poodin kai mullõ otsa ja oodi, midä ma ette võta, ja ma kääni hindä uma sõbra poolõ ja palssi täl kõik ültü sõna ümbre panda ni lätsi ostmisõga edesi, selle et ma sai arvo: tuu oll õnnõ üts ahta meelega, vähäharit inemine.
24Enamus raskuseid, millega ma põhiliselt Eestis alguses kokku puutusin oli tegemist minu nahavärvi ja keelebarjääriga.Inämbüs häti, minkaga ma Eestin inämbjaolt edeotsa kokko puttõ, tulli mu ihovärmist ja keelega hättäjäämisest.
25Enamikes riikides lastakse sul välismaalasena õppida keelt tasuta ja siia tulles oli pisut šokeeriv, et ma pidin kandideerima ja maksma palju raha, et õppida eesti keelt.Inämbüs riike lask sul, ku olõt välämaalanõ, oppi kiilt ilma rahalda ja ku ma siiä tulli, sõs pand veidü süändümä, et ma pidi kandidiirmä ja masma pallo rahha, et oppi eesti kiilt.
26See polnud küll minu jaoks probleem, aga siis ma avastasin,et 14 käänet on liiga palju ja kellel nende õppimiseks veel aega on.Tuu kül es olõ mu jaos määnegi hädä, a sõs ma näi ärä, et 14 käänüst om ülearvo pallo ja kel noidõ opmisõ jaos viil aigo om.
27Aga mulle meeldib mõelda, et ma harin ennast ise, kuulates kõnelusi ja korjates üles kindlaid sõnu, olgu see nii hull, nagu kõlab.Aga mullõ miildüs mõtõlda, et ma koolida hinnäst esi nii, et kullõ jutuajamiisi ja korja üles kimmit sõnno, olku tuu nii hull, nigu kuulus.