Tekst nr: 175

1Iisraelis peavad kõik mehed, kel tervis vähegi lubab, teenima reservväelastena sõjaväes.Iisraelin piävä kõik mehe, kel tervüs vähägi kand, tiinmä sõan tagonaväen.
2See tähendab praktiliselt, et üks kord aastas kutsutakse mehed kolmeks nädalaks relva hoidma.Elon näütäs tuu vällä nii, et kõrd aastagan kutsutas mehe kolmõs nädälis sõariisto ala.
3Olenevalt sõjaväe liigist ja oma sõjaväelisest erialast, tuleb teha sõduri tööd, tuleb seista valvepostil ja aegajalt kedagi või midagi valvata.Väeliigi ja uma sõaväelidse eräala perrä tulõ tetä soldani tüüd, tulõ saista vahiposti pääl ja aigaolt kedägi vai midägi vahti.
4Kord saadeti meie väeosa valvama palestiina vangide laagrit.Kõrd saadõti mi väejago vahti pidämä palõstiina vangõ laagrihe.
5Selles laagris asusid nn.administratiivsed vangid, s.t. need, keda seadus lubas ilma kohtuta teatud aega vangis hoida.Tuun laagrin elli nn. administratiivsõ vangi, s.t. nuu, kedä säädüs lubasi ilma kohtulda määnegi aig vangin pitä.
6Mõnikord olid need vältimatud vangistused, mõnikord otsiti neile lisatõendeid vangistamiseks..Tõõnõkõrd olli nuu müüdäpäsemäldä vangivõtmisõ, tõõnõkõrd otsiti näide vangivõtmiisi jaos lisakinnütüisi.
7Niimoodi kinni istuda oli võimalik kuni kaks aastat, (kui ma nüüd õigesti mäletan) ja sellise vangistamise tõelist põhjust teadis ainult vastuluure.Niimuudu võidi kinni panda kooni katõs aastagas (ku ma no õigõhe mälehtä) ja sääntse vangivõtmisõ õigõt põhjust tiidse õnnõ vastaluurõ.
8Laager kujutas endast küllalt avarat väljakut, kus asusid suured sõjaväe telgid naride ja kõige muu eluks vajalikuga.Laagri oll periselt üts küländ lajalinõ plats, kon saisi suurõ sõaväe löövi üten kravatidõ ja kõgõ muuga, midä elos vaia.
9Toideti neid hästi, oli võimalik jalutada oma laagri territooriumil aga ümberringi oli valve ja kõrge tara.Süvvä anti näile häste, sai jalota uma laagri maa pääl, a ümbretsõõri olli vahi ja korgõ aid.
10Meie istusime üleval oma valvepostidel ja jälgisime laagri elu.Mii istõ ülevän ummi vahipostõ pääl ja kai päält, kuis laagri eläs.
11Särgi all oli meil transistor vastuvõtja ja kapuutsi alla olid peidetud kõrvaklapid.Hammõ all oll meil transistor vastavõtja ja paslagu ala olli käkidü kõrvaklapi.
12Aega oma sektori asunike jälgimiseks oli meil küllaldaselt.Aigo uma sektori elonikkõ kaia oll meil küländ.
13Ma õppisin eraldama inimtüüpe, mõtlesin neile välja nende lood ja üritasin oma postil mitte magama jääda.Ma opsõ vaiht tegemä esi vurhvi inemiisil, mõtli näide kotsilõ vällä näide luu ja kai, et ma uma posti pääl magama ei jääsi.
14Aja jooksul hakkas mulle silma üks poiss.Ao joosul nakas mullõ silmä üts poiss.
15Välimuselt tundus, et me olime umbes üheealised.Välästpuult paistu tä mukka umbõs üteiäline.
16Meil mõlemil olid pikad juuksed ja habe.Meil mõlõmbil olli pikä hiusõ ja habõna.
17Kaugelt vaadates võis rääkida mingist sarnasusest meie vahel.Kavvõst kaia võisõ üldä, et meil om midägi ütist.
18Tema vaatas mind ka ja märkasin, et me päris tihti jälgisime teineteist.Timä kai minno kah ja ma pandsõ tähele, mi perüs tihtsähe silmässi tõõnõtõist.
19Käega talle viipama ma just ei hakanud aga meie omavaheline uudishimu oli küllaltki selge.Käega tälle lehvütämä ma peris es nakka, a mii uudishimo tõõnõtõõsõ vasta oll küländ selge.
20Ma jutustasin sellest ühele kolleegile, kes kõike kõigist seal teadis ja ta rääkis, et see poiss olevat arst, arvatavasti Ramallist ja ei olevat päris arusaadav, mille eest teda kinni pandi.Ma kõnõli tuud ütele sääl tüütäjäle, kiä kõkkõ kõigist sääl tiidse ja tä selet, et tuu poiss ollõv tohtri, arvada Ramallist, ja ei ollõv peris arvo saia, mink iist tedä kinni panti.
21Mind tabas mõte, et mis oleks, kui minul oleks olnud ette nähtud sündida Ramallis? Oleksin tõenäoliselt võinud olla selle arsti asemel.Mullõ tull mõtõ, et kuis olõsi, ku mul olõsi olnu ette nätt sündüdä Ramallin? Usku või, et ma olõsi võinu olla tuu tohtri asõmõl.
22Oma kogemustest NSVL-s teadsin, et ma sugugi nii väga ei armastanud totaliaarset võimu.Hindä elost NSVL-n ma tiidse, et mullõ sukugi nii väega es istu kõgõvõimulinõ kõrd.
23Palestiinlasena poleks ka mina kindlasti sallinud sõjaväelist administratsiooni.Olõs ma palõstiinlanõ olnu, ei olõs ka ma kimmähe saldnu sõaväe administratsiuuni.
24Nii me vaatasime teineteist, kuni meile teatati, et Arafatiga oli jõutud järjekordsele kokkuleppele, mille alusel suur osa vangidest saadetakse koju.Nii mi kai tõõnõtõist, kooni meile teedä anti, et Arafatiga oll saadu jälki kokko leppü, nii et suur jago vangõ saadõtas kodo.
25Seisin automaadiga päris bussi ukse juures, kus vabastatud laagri asunikud sisenesid.Ma saisi automaadiga peris bussi ussõ man, kon priis lastu laagri elonigu pääle lätsi.
26Käed olid neil ikka veel raudus.Käe olli näil iks viil ravvon.
27Kõik sisenesid vaikides.Kõik lätsi pääle ilma hellü tegemäldä.
28Kuid kui minu ”tuttav” jõudis ukseni, vaatas ta mulle sügavalt silma, naeratas ja lausus ”Shalom”*.A ku mu "tutva" joudsõ ussõni, kai tä mullõ sügävähe silmä, naaraht ja ütel "Shalom"*.
29Seejärel astus ta bussi ja tema järel sisenesid kõik teised vangid, vaikides.Ja sõs astõ tä bussi pääle ja timä takan lätsi pääle kõik tõõsõ vangi, vaikusõn.
30  
31*Shalom tähendab heebrea keeles ”rahu”, seda sõna tarvitatakse tervituseks nii saabumisel, kui lahkumisel.*Shalom tähendäs heebreä keelen ”rahu”, taad sõnna tarvitõdas tervitüses nii tulõgi ku minegi pääl.