Tekst nr: 171

1Minu keskkoolis Tartus oli üks väga karmi olemisega keskealine kehalise kasvatuse õpetaja, perekonnanimega Palk.Mino keskkoolin Tarton oll üts väega kura olõmisõga keskiäline ihoharotamisõ oppaja, perrekunnanimega Palk.
2Palk oli tundides nõudlik ja mitte just ülemäära sõbralik, kuigi kuuldavasti oli ta tundidest väljaspool üsna heatahtliku ja lõbusa olemisega.Palk oll tunnin nõudja ja mitte nii ülearvo sõbranõ, olku et kuulu perrä tä oll välänpuul tunnõ küländ häätahtlidsõ ja rõõmsa olõmisõga.
3Ta oli Afganistani sõja veteran ja see oli kindlasti jätnud temasse oma jälje.Tä oll Afganistani sõa veteraan ja tuu oll kimmähe jätnü tälle uma märgi.
4Ükskord kohustati õpilasi emakeele tunnis koostama ajaleht ja selleks oli vaja teha intervjuusid.Ütskõrd kästi opilaisi imäkeele klassin panda kokko aoleht ja tuu jaos oll vaia tetä küsütelemiisi.
5Keegi otsustas intervjueerida Palki ja küsiti tema elu suurimat saavutust.Kiäki otsust küsütellä Palki ja küsse, miä om olnu timä elo kõgõ suurõmb kõrdaminek.
6Vastus oli „katsin üksinda snaipritulega oma rühma 24 tundi järjest“.Vastus oll: "Kaidsi ütsindä snaipritulõga umma rühmä 24 tunni järgepiten".
7
8Täiskasvanuks saades kohtasin üsna sageli Palki linna peal, tavaliselt purjus.Täüsiälidsen ma trehvsi Palki küländ tihtsähe liina pääl, hariligult puron.
9Ta liikus enamasti ringi kaitseliitlaste ja teiste „sõjarditega“.Tä liikõ inämbähe kaitsõliitlaisi ja tõisi "sõaliisi" seldsin.
10Siis nägi teda rohkem päevasel ajal kas koos ühe naisterahva, lapsevanki või mõlemaga.Perän oll timmä nätä inämb päävädsel aol kas üte naistõrahvaga vai latsõkäroga vai mõlõmbaga.
11Ühel päeval kuulsin, et minu ajalooõpetaja on surnud.Ütspäiv ma kuuli, et mu aoluuoppaja om koolnu.
12Kuigi tegu oli küllaltki soliidse meesterahvaga, olevat ta järsku hakanud jooma ja kusagil tööreisil ütles hotellitoas tema süda üles.Tä oll kül olnu peris sündsä meesterahvas, a äkki oll juuma naanu ja kongi tüüreisi pääl oll täl hotellitarõn süä üles ütenü.
13Mõnda aega hiljem kuulsin, et Palk olevat ennast üles poonud.Mõni aig päält tuu ma kuuli, et Palk ollõv hindä üles poonu.
14
15Ei osanud neid kahte lugu seostada, kuid hiljem selgus, et ka ajalooõpetaja olevat Afganistani veteran ja nad olevat Palgiga suured sõbrad olnud.Es mõista naid kattõ luku kokko viiä, a ildampa tull vällä, et ka aoluuoppaja ollõv olnu Afganistani veteraan ja nä ollõv Palgiga suurõ sõbra olnu.
16Palk elas väidetavalt sõbra surma raskelt üle ja see võis olla ajendiks tema enesetapul.Palk elli sõbra surma rasõhõhe üle, nigu kõnõldi, ja tuu võisõ aia timmä hindäle lõppu tegemä.
17
18Tegu on minu jaoks huvitava looga, mis laseb heita pilku keerulisele olukorrale, millest paljud sõjast tulnud noored mehed tollal ennast leidsid.Taa om mino jaos üts köütvä lugu, miä lask silmädä tuud keerolist saiso, kohe pallo sõast tulnusit nuuri miihi tuudaigo pandu.
19Kuna sel ajal ei pakutud veteranidele tuge ega nõustamist, pidid nad oma probleemidega ise hakkama saama, sageli edutult.Kuna tuul aol es pakuda veteraanõlõ tukõ ega nõvvu, sõs pidi nä ummi hätiga esi toimõ tulõma, ja sagõhõhe tuu es lää kõrda.