Tekst nr: 163

1Kui ma olin 10-aastane, läksid mu vanemad lahku.Ku ma olli 10-aastaganõ, lätsi mu vanõmba lakja.
2Sellises vanuses mõjutab vanemate lahutus last päris palju, seega oli ka minu reaktsioon sellele hakata hullumeelselt huvituma mingist hobist, et oma tähelepanu mujale suunata.Sääntsen vannusõn mõos vanõmbidõ lakjaminek latsõ pääle peris kõvastõ, nii et ka mu vastus tuu pääle oll naada ullimuudu mässämä määntsegi aoviidüssega, et umalõ tähelepandmisõlõ tõist tsihti anda.
3Selleks võtsime oma peresse uue koera, kelle ma täiesti ise üles kasvatasin ja välja koolitasin.Tuu mõttõga võtimi umma perrehe vahtsõ pini, kelle ma tävveniste esi üles kasudi ja vällä koolidi.
49 aastat hiljem kolisin kodust välja ning elasin aastakese Londonis.9 aastaga peräst kolõ ma kotost vällä ni elli asstagakõsõ Londonin.
5
6Ühel märtsikuul, kui mu koer oli saanud 10-aastaseks, otsustasin korraks Eesti pinda külastada, et lähedasi oma järsu ilmumisega ehmatada.Ütel urbõkuul, ku mu pini oll saanu 10-aastagadsõs, võti ma ette kõrras Eesti pinnalõ küllä tulla, et ligembäidsi uma äkilidse välläilmumisõga hiidütä.
7Järsk ehmatus kuulus aga mulle, kui sügasin oma vana koera kõhtu ja tundsin tema kõhu all imelikke mügarikke, mis olid tol hetkel juba kanamunasuuruseks kasvanud.A äkiline hiitümine tull hoobis mullõ, ku kõhvidsi uma vana pini kõttu ja tundsõ, et kõtu all omma imeligu kumo, miä olli parrahe jo kanamuna suurutsõs kasunu.
8Kuna koer oli juba üsna vana, ning majanduslik seis oli nigel, otsustasime koera mitte opereerida.Et pini oll jo küländ vana, ni majandulinõ sais oll vilets, otsustimi, et ei lasõ pinni lõigada.
9Ilmselt oli see üks hullemaid ja valemaid otsuseid mu elus!Kimmähe oll tuu üts hullõmbit võlssotsussit mu elon!
10Suve lõpus kolisin tagasi Eestisse, et BFM-is sügisel alustada.Suvõ lõpun ma kolõ tagasi Eestihte, et BFM-in sügüse alosta.
11Sügisel anti meile koolis ülesanne kedagi, seoses oma koduga, pildistada.Sügüse anti meile koolin tüü - pildistä kedägi, kiä om köüdet mi kodoga.
12Sel hetkel oli koera kasvajad juba suuremaks kasvanud.Tuus aos olli pinil kasuja jo suurõmbas kasunu.
13Ka tema seljal oli üks muna, kahe esijäseme vahel aga hiiglaslik kasvaja, kõhul mitmeid kasvajaid.Ka timä sälä pääl oll üts muna, ja katõ edekäpä vaihõl perädü kasuja, mitu kasujat kõtu all.
14Oli selge, et operatsioon oleks nüüd olnud tulutu.Oll selge, et no ei olõs lõikusõst tolku olnu.
15Otsustasin teha oma koerast fotoseeria, oli ju teada, et ta väga kaua enam ei kesta.Otsusti tetä umast pinist pildiseeriä, oll jo teedä, et timmä väega pikält inämb ei olõ.
16Pühapäeval tehtud pilte esitasin esmaspäeval.Pühäpäävä tettüid pilte näütsi ette iispäävä.
17Samal päeval helistas mu ema ja ütles, et kutsus teisipäevaks loomaarsti, sest koer ei saa enam jalgu alla.Tuusama päiv kõlist mu imä ja ütel, et kutsõ tõsõpääväs eläjätohtri, selle et pini võta-i inämb jalgo ala.
18Järgmise päeva hommikul lahkusin koolist varem ning sõitsin Tallinnast koju.Järgmädse päävä hummogu tulli ma koolist varrõmb tulõma ni sõidi Talliinast kodo.
19Teisipäeval oli koer juba krampides ning täiesti kontaktivõimetu, mis tekitas minus sügavaid süümepiinu, et koera juba varem magama ei pandud.Tõõsõpäävä olli pinil joba krambi ja tä es saa inämb midägi arvo, minkperäst mullõ jäi väega süäme pääle, et pinni joba varrõmb magama es panda.
20Arst jõudis peagi kohale ning koer pandi magama.Tohtri joudsõ pia peräle ni pini panti magama.
21Kahekesi arstiga vedasime koera, kelle linadesse olime veeretanud, ema kõndimas meil järgi.Tohtriga katõkõisi tiremi pinni, kelle ollimi linno sisse käändnü, imä kõndman meil perän.
22Asetasime linades koera tagaaeda väikese kõrvitsakünka juurde, kuhu oli maetud ka meie eelmine koer.Pannimi pini linno sisen tagaaida väiku kürvidsäkingo mano, kohe oll matõt ka mi viimäne pini.
23Arst lahkus ning hakkasime emaga hauda kaevama.Tohtri läts minemä ni mii naksi imäga hauda kaibma.
24
25Oli oktoobrikuu lõpp, õues oli rõske ja niiske, õhku kattis paks udu ning maa oli kaetud mädanevate lehtedega.Oll rehekuu lõpp, välän oll rõssõ ja nesse, õhku täüt paks undsõ ni maa pääl olli kihin mädänevä lehe.
26Taustal tossas tööstuslinnaku katlamaja aken.Takanpuul tossas tüüstüsliinajao katlamaja akõn.
27Kohale sõitis ka mu isa oma uue autoga, võttis mu emalt labida üle ja nii me kaevasime auku.Peräle sõit ka mu esä uma vahtsõ massinaga, võtt mu imä käest lapju üle ja nii mi kaibi hauda.
28Kui see oli valmis, asetasime koera auku, panime väikese lillekese kaasa ja seisime veidi vaikides.Ku tuu valmis oll, säimi pini hauda, pannimi väikse lillikese üten ja saisimi kõrrakõsõ aigo hillä.
29Lõpuks ütles mu ema: „Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama.”Lõpus ütelmu imä: "Mullast olõt sa võet ja mullas piät sa saama."
30Nende sõnade peale viskasime mulla koerale peale.Neide sõnno pääle mi visksi mulla pinile pääle.
31Isa lahkus ja meie emaga läksime oma asjatoimetuste juurde tagasi.Esä läts är ja mii imäga lätsi ummi tallituisi mano tagasi.
32Ehtne eesti äng.Ehtsä eesti pitsüs.