Tekst nr: 162

1Tallinn Grand HotelTalin Grand Hotel
2Ta sisenes koputamata.Tä tull sisse ilma koputamalda.
3Juba kolmandat korda ühe tunni jooksul.Joba kolmas kõrd üte tunni sisen.
4Ma ei osanud ära arvata, miks see toateenija jälle tuli.Ma mõista-as är arvada, mille taa tarõtiinjä jälki tull.
5Me ei saanud teineteisest aru, sest tema rääkis eesti ja vene keelt, mina mitte kummatki.Mi saa-as ütsütest arvo, selle et timä kõnõl esti ja vinne kiilt, ma ei kumbagi.
6Ta nägi välja nagu inimene, keda ei tohiks enne vannitamist oma voodisse lasta.Tä näüdäs vällä nigu inemine, kedä ei tohissi inne vannin mõskmist sängü laskõ.
7Samas sobisid ta käitumine ja ta riided täielikult sellesse kohutavalt räpasesse ja allakäinud nõukogulikku võõrastemajja.Säälsaman lätsi timä olõk ja rõiva tävveste kokko taa hirmsa kasimalda ja allakäünü soveedi võõrastõmajaga.
8Ta mõjus seksikalt, seda küll, ning erutavalt.Tä tundu seksikäs, tuud kül, ni üleskütvä.
9Tüdruk mõistis seda ja kasutas kurjasti ära mu lõbu, millega jälgisin, kuidas ta mu toas oma hõngu levitas.Tütrik sai tuust arvo ja tarvit kurastõ är mu lõbu, minka ma päält kai, kuis tä mu tarõn umma hõngu lakja laot.
10Ta puudutas mu riideid kapis, pidas nende materjali hinnaliseks; ta nihutas mu pardlit, hambaharja ja kammi vannitoas, nuusutas habemevett ja avaldas selle kohta arvamust.Tä puttõ mu rõivihe kapin, arvas näide matõrjaali kallis, tä liigut mu vundsivurri, hambapürsti ja kammi vannitarõn, nuhut habõnavett ja ütel tuu kottalõ uma arvamisõ.
11Ta kõndis suure toa ühest otsast teise aeglaste, iharust väljendavate sammudega.Tä kõnd suurõ tarõ ütest otsast tõistõ aiglaisi, lihahõlõmisõst kõnõlõvidõ sammõga.
12Leidis põrandalt prügi, korjas selle üles, kummardudes nii sügavalt, et saaksin minu poole pööratud tagumikku vaadelda ja muidugi imetleda.Löüd põrmandu päält prahi, koras tuu üles, kumardõn nii sügävähe, et ma saassi mu poolõ käänetüt tagaotsa silmädä ja muidoki imehtellä.
13Ma ei salga, et jälgisin seda üha kahemõttelisemaks muutuvat liikumist väga tähelepanelikult ning lootsin, et tüdruku loomupärane heldus laseb mul näha varjatud kehaosi; ta oli ühesõnaga teretulnud, kuigi ma oletasin, et ta käitub sama moodi ka teiste hotellikülalistega.Ma ei salga, et hoitsõ tuul kõrrast inämb kattõ mõtõt vällä näütäväl liikmisõl hoolõga silmä pääl ni loodi, et tütrigu loomulik heldüs lask mul nätä varonolõvit ihojakõ; tä oll ütesõnaga oodõt, kuigi mul oll arvaminõ, et tä pidä hinnäst sammamuudu ülevän ka tõisi hotelliküläliisi man.
14Küllap on eriliselt uhke tunne olla kõigi meeskülaliste lemmiktoaneitsi.Vast om esimuudu uhkõ tunnõ olla kõigi meesterahvist küläliisi kõgõ armsamb tarõtütrik.
15Tõstsin hetkeks pilgu klaviatuurilt, tahtes öelda, et ma pole veel e-mailidega tegelemist lõpetanud.Nõsti kõrras uma silmä sõrmlavva päält üles, et tuuga üldä: ma olõ-i viil ummi e-mailõ är kaenu.
16Sain aru, et seekord oli teisiti.Ma sai arvo, et seokõrd om tõistmuudu.
17Ta ei keerelnud voodi ümber ega vannitoas, ei püüdnud vihjata oma teovalmidusele.Tä es keeroda sängü ümbre ega vannitarõn, es püvvä mõista anda, midä tegemä tä valmis om.
18Ta oli peaaegu kokku varisenud ühte minu tugitoolidest.Tä oll pia kokko sadanu üte pääle mu tugitoolõst.
19Ta surus käsi kõhule, mis valutas.Tä lits kässi kõtu pääle, miä halut.
20Toatüdruku silmatorkav ülevoolavus oli kadunud, ta oli ühtäkki muutunud ääretult kurvaks olendiks.Tarõtütrigu simäga nätä üleveereajaminõ oll kaonu, täst oll äkki saanu üts perädü kurb hingeline.
21On kaks eri asja, kas osutad teenust hotellikülalisele, kelle oled ise välja valinud, või satud olukorda, mis sunnib sind ennast teenust osutama.Om kats esi asja, kas sa teenit hotellikülälist, kelle olõt esi vällä valinu, vai pandas sinno saisu, kon sa olõt tuus tiinmises sunnit.
22Esimesel juhul võib rääkida vastastikusest lahkusest või suhtesilla loomisest inimeste vahel.Edimädsel kõrral või kõnõlda, et oldas vastatsidõ lahkõ vai luvvas sild läbikäümises inemiisi vaihõl.
23Aga kui valik on ühepoolne, tuleb seda võtta kui vabaduse röövimist ja vägistamist.A ku valli saa õnnõ üts puul, tulõ tuud võtta ku vabahusõ rüüvmist ja väelä võtmist.
24Just nii see oli tollel hommikul.Õkva nii oll tuu hummok olnu.
25Kaks venekeelset naabrit, kellega olin hommikul söögilauas kohtunud, olid toateenija kallal vägivallatsenud.Kats vinnekiilset naabrit, kedä ma olli hummogu söögilavvan trehvänü, olli tarõtiinjä man vägivalda tarvitanu.
26Ma küsitlesin tüdrukut ning ta vastas mu naabreid süüdistavate žestidega.Ma küsse tütrigu käest ni tä kõnõl vasta liigutuisiga, miä süüdisti mu naabriid.
27Nad olid ta voodile surunud ning püüdnud teda vägistada.Nä olli tä sängü pääle litsnu ni pruumnu timmä väelä võtta.
28Kuid tüdruk oli neist tugevam ning pääses põgenema.Aga tütrik oll näist kõvõmb ni pässi pakku.
29Tüdruk seletas, et mõlemal mehel olnud ebatavaliselt pikk peenis, mis ajanud hirmu peale.Tütrik selet, et mõlõmbal mehel oll olnu innenägemäldä pikk titt, miä ajanu hirmu pääle.
30Olin üllatunud, et sain temast nii hästi aru.Ma olli imehtänü, et timäst nii häste arvo sai.
31Tüdruk vappus hüsteerilistes tõmblustes, surus rüppe oma vormiseeliku alumist serva, mis tõmbus märjaks.Tütrik rappu hüsteeriliidsi tõmbamiisi käen, presse üskä uma vormiprundsi alomast viirt, miä tõmmas hämmäs.
32Ta näis kurnatuna.Tä paistu kurnat.
33Ta oli ärritunud ja rahutu, ikka veel hirmul.Tä oll süändünü ja rahudu, iks viil hirmu täüs.
34Ta viskus mu voodile, veelkord järele aimates vägistamiskatset.Tä visas hindä mu sängü pääle, et viil kõrra perrä tetä, kuis timmä vägistä tahedi.
35Ta paljastas jalad, nagu vastu pannes nähtamatuile vägistajaile.Tä ai jala paljas, nigu panõssi vasta nägemäldä vägistäjäle.
36Ta ei kandnud aluspesu.Täl olõ-õs all ihomõssu.
37Ma vaatasin ta karvadega kaetud häbet, häbememokad olid madalad.Ma kai timä karvatsit häbehüisi, häümoka olli madala.
38Nägin, kuidas tupp avanes, kui ta jalad laiali sirutas.Näi, kuis tupp valla läts ku tä jala lakja sirot.
39Issand, selles toas oli nii palav.Essänd, tan tarõn oll nii pallav.
40Seda kõike nähes tekkis mul erektsioon, samas tundsin tüdrukule kaasa.Ku ma tuud kõkkõ näi, läts mul kõvas, üteliisi oll mul tütrikku hallõ.
41Mõtlesin, et ta hakkab nutma.Mõtli, et tä nakas ikma.
42Kuid ei, tema polnud nõrguke, tema võitles edasi naabertoa julmuritega.Aga es, timä olõ-õs nõrgakõnõ, timä tapõl edesi naabritarõ jõhkamidõga.
43Tüdruk sirutas end voodile välja, aga ei kutsunud mind enda kõrvale; ta surus käe jalgade vahele ja hakkas oigama.Tütrik sirot hindä sängü pääle vällä, aga es kutsu minno hindä kõrvalõ; tä presse käe jalgo vaihõlõ ja naas oigama.
44Uks oli paokil ning kõik võisid seda oigamist kuulda.Uss oll poikuisi ni kõik võisõ tuud oigamist kuulda.
45Ta ei neednud enam neid kahte meest, vaid nautis tohutut orgasmi, millest võisid osa saada kõik korruse elanikud.Tä vannu-us inämb noid kattõ miist, a tund mõnno meeletüst ilohõisust, minkast võisõ ossa saia kõik mii kõrra pääl eläjä.
46Ma olin ise ka ekstaasis, olin tunnistajaks ideaalsele ja lõputule naudingule.Ma olli esi kah hõisun, olli tunnistajas tävvelidsele ja lõpulda mõnolõ.
47Läksin voodile lähemale.Lätsi sängüle ligembäle.
48Tüdruk tõi kuuldavale viimase sügavat naudingut väljendava karje, kargas siis voodist, haaras mul käest ning vedas mu toast välja.Tütrik lask tulla viimätsel, süvämõnost sündünül tänähtüsel, karas sõs sängüst üles, haard mul käest ni vidi mu tarõst vällä.
49Häälitsedes ja naeru kihistades möödusime naabrite uksest.Hikitimi ja kikitimi, ku naabridõ ussõst müüdä lätsimi.
50Ta viis mu teenindusruumi, mis asus koridori lõpus.Tä vei mu teenindüsruumi, miä oll kalitori lõpun.
51Väikese toa põrand oli kaetud mustade voodilinade ja käterättide paksu kihiga.Väiku tarõ põrmandu pääl oll paks kiht mustõ sängülinno ja käterätte.
52Mu superaktiivne toateenijake oli peale muu ka romantik.Mu eläväneelähtäjäst tarõtiinjäkene oll pääle muu ka romantik.
53Niipea kui olime sellesse ”tuba-kindlusse” sisenenud, viitas ta väikesele aknale, kust avanes kaunis vaade Tallinna vanalinnale.Nigu mi olli tuuhtõ "tarõ-kantsi" sisse saanu, näüdäs tä väikeist akõnt, kost oll kinä kaeminõ Talina vanaliina pääle.
54Aken oli nii väike, et pidime seisma teineteisele väga lähedal.Akõn oll nii väikene, et meil tull saista tõõnõtõõsõlõ väega lähkül.
55Esimest korda puutusid puusad kokku, huuled lähenesid.Edimäst kõrd puttõ puusa kokko, huulõ lähesi.
56Ma mõistsin, et kaotan süütuse, aga see on juba teine teema.Ma sai arvo, et ma jää-i inämb putmalda, a tuu om joba esi jutt.