Tekst nr: 160

1Sooviksin siinkohal jutustada loo minu kodukandi mehest, kelle lugu on ühtaegu kurb ja inspireeriv.Tahasi siinkottal kõnõlda luu mu kodokandi mehest, kink lugu om ütekõrraga ikulinõ ja härgütäjä.
2Olen toimetaja- ja helioperaatorina osalenud ka temast tehtud eesti loo "Püha Jüri" teokssaamisel (2009) ning sellest ajast saadik on see lugu minuga "naha all" kaasas käinud.Ma olõ ku toimõndaja ja helüopõraatri olnu osalinõ ka timäst tettü esti luu "Pühä Jüri" ärtegemise man (2009) ni tuust aost pääle om taa lugu mukka "naha vaihõl" üten käünü.
3Jüri on Arukülas elav kuldsete kätega töömees, keda terve küla tunneb ja austab.Jüri eläs Arukülän ja om kullatsidõ kässiga tüümiis, kedä terve külä tund ja avvustas.
42006.-ndal aastal aga raputas tervet küla jõhker uudis - raudteejaama läheduses õhtupimeduse varjus on toime pandud mõrv, ning ohvriks on langenud Jüri tütar Elviira.A 2006-ndal aastagal raput tervet küllä hirmsa sõnnom – raudtiijaama lähüksen om õdagu pümmega kõrda saadõt mõrdsugatüü, ni ohvris om Jüri tütär Elviira.
5Murtud mehena hakkas Jüri otsima vastust kummitavale küsimusele - miks? Tema tütar oli lihtsalt valel ajal ja vales kohas ning jäi mõistuse kaotanud maniaki teele ette.Jürist sai murrõt miis, kiä naas otsma vastust vaivavalõ küsümisele – mille peräst? Timä tütär oll õnnõ võlss aol ja võlss kotusõ pääl ni jäi meelest är maniaki tii pääle ette.
6Mõnda aega ei olnud Jürist midagi kuulda, kuniks paar kilomeetrit Arukülast väljas, vana välgulöögist hävinud vene kiriku varemeil hakkasid käima ehitustööd.Mõnt aigo es olõ Jürist midä kuulda es, kooni paar kilomeetrit Aruküläst välän, vana välgilöögist häönü vinne kerigu kandsu pääl lätsi käümä ehitüstüü.
7Huvilised käisid asja uurimas ning avastasid kiriku varemeilt rassimas Jüri.Uudishimoligu käve asja uurman ni lövvi kerigu kandsu pääl rüngämän Jüri.
8Kust võttis torumees aja ja resursid, et selline mahukas töö käsile võtta? Ja veel enam, kust tuli üldse selline mõte? Jüri põhjendas otsust kirikut taastama hakata sellega, et ta sai periooditi "kõrgemalt poolt" vihjeid ja märke selle vajalikkuse kohta - lagunenud kirikust mööda sõites valdasid teda enneolematud tundmused ning unenägudes ei lõpetanud ei tema tütar ega seesama kirik teda kummitamast.Kost võtt toromiis ao ja vara, et sääne suur tüü ette võtta? Ja viil inämb, kost tull ülepää sääne mõtõ? Jüri selet umma otsust naada kerikut üles tegemä niimuudu, et tä sai aig-aolt "korõmbalt puult" juhatuisi ja märke, et tuud om vaia – ku tä lagonust kerikust müüdä sõit, tulli tälle inneolõmalda tundmusõ ni unõn es lõpõda ei timä tütär ega taasama kerik tälle päälekäümist.
9Jüri järeldas, et kiriku taastamine on midagi, mida ta oma tütre hinge heaks tegema peab.Jüri arvas tuu pääle, et kerigu ülestegemine om midägi, midä tä piät tegemä uma tütre hinge hääs.
10Niiviisi hakkaski mees asjaga otsast pihta - esitas taotlusi, suhtles sarnaseid kirikuid ehitanud inimestega, kutsus kiriku asukohta vaimulikke ning korraldas talguid.Niiviisi naaski miis asaga otsast pääle – käve vällä abiküsümiisi, käve läbi inemiisiga, kiä olli sääntsit kerikit ehitänü, kuts pappõ kerikut kaema ni kõrrald talgit.
11Ja niiviisi käib see töö tänini, kord takerdudes bürokraatiasse, kord jõudsalt edenedes...Ja niimuudu käü tuu tüü täämbädseni pääväni, kõrd paprõvõimu võrku kinni jäien, kõrd joudsahe edesi minnen...