Tekst nr: 156

1Suve lõpp oli paistmas.Suvõ lõpp nakas paistma.
2Päevad kiskusid lühemaks, kuid oli veel endiselt soe.Päävä kisksõ lühembäs, aga viil oll lämmi nigu inne.
3Päiksepaisteline hommik.Päivlik hummok.
4Ärkasin pohmellis peaga, võrdlemisi ükskõikse olemisega.Ma heräsi, kamu viil pään, kõgõst küländ ütskõik.
5Olin keskendunud vaid panni peal praadivale munale ja tema kõrval särisevale sõber-peekoniviilakule.Hoitsõ silmä iin õnnõ panni pääl praatuvat munna ja timä kõrval tsärisevät sõpra-pekoonipalla.
6Jõin kosutuseks vett.Praavitusõs jõiõ vett.
7  
8Mulle helistab sõbranna.Mullõ kõlistas sõbõr naistõrahvas.
9Ta helistab mulle liialt tihti, mõtlesin ma, ning lasin telefonil edasi heliseda.Tä kõlistas mullõ harvsakõst, mõtli ma, ni lasksõ telefonil edesi kõlista.
10Otsustasin siiski toru monotoonsel toonil vastu võtta.Otsusti sõski toro vasta võtta - monotuunsõ tooniga.
11Too sõbranna, ühes teiste mu sõpradega oli läinud linnast välja, mere äärde, väiksele festivalile muusikat kuulama ning pidutsema.Tuu sõbõr, üten tõisi mu sõproga, oll lännü liinast vällä,mere viirde, väikse suurpido pääle muusikat kullõma ni esi pito pidämä.
12Kõik see, millest mul oli tolleks hetkeks kõrini.Kõik sääne, minkast mul oll tuus rehis kaalamulguni.
13Mina olin juba pidutsenud küllaga.Mul oll joba pito olnu ülejäien.
14Kuid telefonikõne osutus hoopis tumedatooniliseks.Aga telefonijutt, tull vällä, oll hoobis tummõn toonin.
15Üks mu hea sõber olevat joobes peaga irdunud muust massist, sooviga ronida vaateplatvormile - nautida vaadet ning pidustusi eemalt, koos kena tütarlapsega.Üts mu hää sõbõr ollõv viinadsõ pääga muust summast harkunu, tahtnu ronni kaemislava pääle – tunda mõnno pildist ja pidossist, kaia noid kavvõst üten ilosa tütriguga.
16Selgus aga, et tegemist ei olnud tavalise platvormiga.Aga tull vällä, et tuu olõ-õs harilik kaemislava.
17Tegemist oli kõrgpingeliine toetava õuduste torniga.Oll hoobis korgõsingusõliine tugõja hirmutorn.
18Kell oli tõenäoliselt varajastes hommikutundides ning maapind oli kastene ja märg.Kell pidi näütämä varahaidsi hummogutunnõ ni maa oll kastõnõ ja hämm.
19Mingi hetk, kui oli aeg taas alla ronida, läks mu sõber liinidele lähedale ning sai löögi ning jäi teadvuseta lebama.Määnegi rehk, ku oll aig tagasi alla ronni, läts mu sõbõr ligi liine ni sai välgi är ni jäi meeleldä pikäle maha.
20Tüdruk oli šokis, ronis alla tagasi peole abi kutsuma.Tütrik oll är hiitünü, ronõ alla tagasi pidoliisi mano api kutsma.
21Käivitus päästeoperatsioon.Panti käümä pästmiseopõratsiuun.
22  
23Muna kõrbes pannil.Muna kõrvõs panni pääl.
24Ma keerasin gaasi pliidi alt kinni, minus möllamas võõrad emotsioonid – valu, kaotus.Ma kääni gaasi pliidi alt kinni, mu sisen müllämän võõra tundmisõ – halu, kaotus.
25Seda kõike hoidis ohjes minu pohmell.Tuud kõkkõ hoitsõ vaossin mu haigõ pää.
26Ma kuulasin edasi.Ma kulssi edesi.
27  
28Sõbranna vend ronis ninjalike liigutustega torni otsa, vinnas sõbra sealt ühe käega välja, vältimaks ise elektrilöögi saamist, teise käega konstruktsioonist kinni hoides.Mu naistõrahvast sõbra veli ronõ ninja muudu liigutuisiga torni otsa, vinnas sõbra säält üte käega vällä, et hoita esihinnäst elektriläügist, tõõsõ käega konstruktsioonist kinni hoitõn.
29Sõber heideti tornist alla ja toimetati haiglasse.Sõbõr tuudi tornist alla ja saadõti haigõmajja.
30Mures isa sõitis otsemaid teda vaatama.Murrõn esä sõitsõ õkva kõrraga tedä kaema.
31Nahk tema kätel oli nagu üleküpsenud kanavarras.Nahk timä kässi pääl oll nigu üleküdsänü kanavarras.
32Katõ nädäli peräst olõs tä pidänü minemä Inglüsmaalõ, ausahe IT-firmahe tüüle.
33Kahe nädala pärast oleks ta pidanud minema Inglismaale, prestiižikasse IT firmasse tööle.Tä kutsõ tuud umas unistuisi tüüs, a no olõ-õs täl inämb kässi.
34Ta nimetas seda oma unistuste tööks, kuid nüüd tal ei olnud enam käsi.õnnõs tä jäi ello.
35Õnneks jäi ta ellu.Ta käib küll ringi nagu kohmakas zombie, kuid ta on elus ja positiivselt meelestatud.Tä käü kül ümbre nigu üts kohma tsombi, a tä om elon ja häätujolinõ.
36Ta on oma plaanid juba ümber kalibreerinud.Tä om uma plaani joba ümbre säädnü.
37Tema käed ei trüki enam eales nii kiiresti, kuid ta on juba uusi plaane haudunud ning kohandab ennast vastavalt olukorrale.Timä käe ei trüki inämb ilman nii kipõstõ , aga tä om joba vahtsit plaanõ vällä märknü ni sääd hindä ümbre tuu perrä, määne tä sais om.
38Ta on mulle suureks eeskujuks.Ka ma taha väega olla nigu timä.