Tekst nr: 155

1Kas öelda selle kohta vaid ”pühendumus”?Kas üldä tuu kotsilõ õnnõ "pühändümine"?
2Kohtasin siin Eestis üht imelist naist, kes ei anna kunagi alla, enne kui on kõiki võimalikke teid proovinud.Trehvässi tan Estin ütte imelist naist, kiä anna-i ilmangi alla, inne ku om är pruumnu kõik tii, miä omma olõman.
3Ma ei mõistnud kohe, millist fantastilist tööd ta teeb, aga mida aeg edasi läks,  seda rohkem sain ma aru selle naise heategudest.Ma es saa kõrraga arvo, määnest fantastilist tüüd tä tege, a midä edesi aig läts, tuud inämb sai ma arvo tuu naasõ häätegemisest.
4Aeg-ajalt leian oma e-postkastist mõne mejli, kus ta lühidalt kirjeldab, mida tal momendil oleks vaja.Aig-aolt ma lövvä umast e-postkastist mõnõ meili, kon tä lühkühe seletäs, midä täl parasjago vaia olõsi.
5Ta on kohtunud just kellegagi,, kel on eriti raske ja ta proovib leida midagi, mis vähekegi tollele perekonnale elu kergemaks teeks.Tä om õkva trehvänü kedägi, kel om esieräle rassõ, ja tä pruum löüdä midägi, miä veidükenegi tuu perre elo kergembäs teesi.
6Need ei pruugigi alati olla  praktilised asjad, - ta aitab ka administratiivsete tegudega.Nuu ei pruugiki alasi olla praktilidsõ asa, – tä avitas ka administratiivsidõ tegemiisiga.
7Ta võib võtta näiteks ühendust riigi asutustega ja helistada just nii palju kordi, kui selle perekonna jaoks vaja on, nii et neil tulevikus natukenegi kergem oleks.Tä või näütüses teedä anda riigiasutuisilõ ja kõlista õkva nii pallo kõrdo, nigu tuu perre jaos vaia om, nii et näil tulõvigun vedükenegi kegemb olõsi.
8Mida rohkem ma teda tundma õpin, seda rohkem pühendun ka mina inimestele, kel elus raske on.Midä inämb ma tedä tundma opi, tuud inämb pühendü ka ma inemiisile, kel om elon rassõ.
9See on saanud lausa iseenesest mõistetavaks, et ma pidevalt proovin jälgida, millega mina ja mu lähiümbrus saaks aidata, aga kuna ma ei oska eesti keelt, siis on selleks vaid konkreetsed asjad ja mitte mingi sügavam moraalne tugi.Tuu om nüüd joba esihindäst mõista, et ma ütteviisi püvvä tähele panda, minka ma ja mu lähikund saanu avita, aga kuna ma ei tunnõ eesti kiilt, sõs tuu tähendäs õnnõ kimmit asjo ja mitte määnestki sügävämpä moraalsõt tukõ.
10Vahel olen ma temaga kaasa läinud, aidanud tassida, kohale viia asju ja riideid ja vastutasuks olen alati saanud rahulolutunde, mis on tekkinud sellest rõõmust, mida me nende inimeste puhul näeme.Tõõnõkõrd ma olõ täga üten lännü, avitanu kanda, peräle viiä asjo ja rõivit ja vastatasos olõ kõgõ saanu rahuolõmisõ tundõ, miä om tulnu tuust rõõmust, midä mi näide inemiisi man näe.
11Vahel on meid kutsutud tagasi, et uhkusega jutustada ja näidata, mis nende elus on toimunud, kui hästi nad, tänu meile, on oma elu sisse seadnud.Tõõnõkõrd om meid tagasi kutsut, et uhkusõga kõnõlda ja näüdädä, miä näide elon om sündünü, ku häste nä, teno meile, omma uma elo sisse säädnü.
12Nendel kordadel tunnen, milliseks kingituseks see kõik mulle on, aga ka süütundeks oma priviligeeritud elu pärast.Noil kõrrol ma tunnõ, määntses kingitüses taa kõik mullõ om, a tunnõ ka süüd ummi iinõiguisi peräst elon.
13Küsin endalt, mida teen siis mina oma maal nende inimeste hüvanguks, kel raske on?Ma küsü hindä käest, midä ma sõs tii umal maal noidõ inemiisi hääs, kel rassõ om.
14Olen õppinud siin pühendumist teiste inimeste aitamisele ja ehk on aeg see ka oma kodumaale Rootsi kaasa võtta?Ma olõ opnu siin pühändümist tõisi inemiisi avitamisõlõ ja vast om aig võtta tuu üten ka umalõ kodomaalõ Ruutsi?
15Imelik on, et tema puhul ei tundu see inimeste abistamine iialgi lõpevat.Imelik om, et timäl ei paistu tuu inemiisi avitaminõ kunagi otsa saavat.
16Mõtlen, et kas ei ole koormav pidevalt näha teiste igavesti kestvaid hädasid?Ma mõtlõ, et kas tuu ei olõ kuurmas – kõikaig nätä tõisi häti, miä kestvä igäväste.
17Aga ta näeb igal pool vaid eelkõige lahendusi, mitte probleeme.Aga tä näge kõigipooli õnnõ innekõkkõ välläpäsemist, mitte häti.
18Iga pisiasi tooks nagu endaga kaasa positiivset energiat, kui vaid see võiks kellelegi rõõmu teha.Egä tsillokõnõ asi tuussi nigu hindäga üten positiivsõt energiät, ku õnnõ tuu võisi kinkalõgi rõõmu tetä.
19Ta on alati nende inimeste jaoks olemas, temaga võib igal ajal kontakti võtta, ta rõõmustab koos nendega iga edusammu pärast.Tä om kõgõ olõman noidõ inemiisi jaos, tedä või egäl aol kätte saia, tä tund rõõmu üten näidega egä edenemise pääle.
20
21Olen tänulik selle eest, et olen oma Eestis olemise jooksul õppinud tundma seda imelist naist ja kannan endaga alati kaasas ta sõnu: kõik ei saa küll teha kõike aga iga üks saab teha midagi.Ma olõ tenolinõ tuu iist, et olõ uma Estin olõmisõ aigo saanu tundma taad imelist naist ja kanna hindäga alasi üten timä sõnno: kõik ei saa kül tetä kõkkõ, a egäüts saa tetä midägi.