Tekst nr: 154

1Haanjamaa ootab sel nädalal traditsioonilisele suitsusaunanädalaleHaanimaa kuts seo nätäl rahvast suidsusanna
2  
36.-9. augustini toimub Haanjamaal juba viies suitsusaunanädal.6. - 9. põimukuu päivil om Haanjamaal viies kõrd suidsusaunnanätäl.
4Saunasõbrad saavad ise kütta sauna, võtta osa sauna töötubadest, kuulata saunalugusid ja head „stepslivaba“ muusikat.Sannasõbra saava esi sanna küttä, olla osalidse sanna tüütarõdõn, kullõlda sannalugusid ja elävät muusigat.
5  
6Oodatud on kõik sauna ja kohaliku pärimuse huvilised, kes soovivad tutvuda traditsiooniliste suitsusauna tavade, tarkuste ning tervistava mõjuga.Osa võtma oodõtas sanna- ja kohaligu kultuuriperimüse huviliidsi, kiä tahtva teedä saija suidsusannakombist, tarkuisist ni tervüse praavitamisest sannan.
7  
8„Haanjamaa suitsusaunade omanikud on uhked oma saunadele ja jagavad rõõmuga oma saunaelamusi, uskumusi, kombeid, oskusi ja teadmisi kõigi huvilistega,“ ütles saunapäevade üks eestvedajaid Eda Veeroja.„Haanimaa suidsusannaperre omma uhkõ uma sannu üle, jagasõ huviliidsile hää meelega uma tiidmisi sannast, kombit ja uskmiisi, oppase talituisi ja tüüsid“ ütel sannanädäli üts iistvõtja Veeroja Eda.
9„Ja vana kombe kohaselt ei tohi vett, tuld ja saunaleili kellelegi keelata!“„Ja vana kombõ perrä tohe-ei vett, tuld ni sannalõunu kinkalõgi kiildä!“
10Mõnus suitsusaunaelamus algab helgest meelest ja enese sisse vaatamisest, koos saunaperedega sauna kütmisest, ühisest söömaajast ja päevastest toimetustest ümber sauna.Hää sannankäük nakkas pääle lahkest meelest ja hengerahust. Sannaperedega ütenkuun toimendadas sannaga, tetäs süvvä ja süvväs, opitas mõnt tüüd vai tarkust.
11Lisaks toimuvad ka suitsusauna ja loomuliku eluviisiga seotud erinevad õpitoad.Eräle omma oppusõ-kotusõ ja pidopaiga.
12Nädal algab 6. Augustil kell 12 Mooska talus saunateemalise pärimusmeditsiini õpitoaga ja saunaskäiguga Ahto Kaasiku juhendamisel.Nätäl nakkas neläpääväl, 6. põimukuu pääväl kell 12 Mooska talon, kon om sanna-perimüsmeditsiini opitarõ üten sannankäümisega. Tiidmisi jaga Kaasiku Ahto.
13Reedel saavad Ööbiksaare talus huvilised õppida palgi tappimist ja varamist saunameistri Aivar Jallai juhendamisel.Riidi saa Ööbiksaare talon oppi sannapalkõ tapitamist ja varamist sannameistre Jallai Aivari käe all.
14Alustuseks saab õppida palgi koorimist liimeistriga.Alostusõs opitas palke kuurdmist liimeistrega.
15Ööbiksaare palkmaja ehitajatel on üle paarikümne aasta kogemust, mida töötoas osalejatega jagatakse.Ööbiksaare palkmaja ehitaja omma päält paarikümne aasta palgest majju ehitänü ja koranu tarkuisi – om, midä tüütarõn tahtjaile näüdätä ja kõnõlda.
16Päev lõpeb Plaksi küla Tuulepesa talus kell 19 algava iloõdakuga, see tähendab laulu ja pillimänguga.Päiv lõpõs Plaksi külän Tuulepesa talon, kon kell 19 nakkas pääle iloõdak laulu ja pillimänguga.
17Suur saunapäev on aga laupäev, mil kohalikud pered teevad saunade uksed lahti.Suur sannapäiv om puulpäiv, ku kohaligu perre tegevä sannu ussõ valla.
18„Sel päeval on külalised kaasatud kõikidesse tegevustesse, mida tuleb ühel saunapäeval teha: puude ja vee tassimine, sauna kütmine, ühise toidu valmistamine, saunaskäik.„Seo päiv saava külälidse tetä kõkke tuud, midä tulõ ütel sannapääväl tetä: puie ja vee kandmine, sanna kütmine, söögitegemine, sannankäük.
19Nii veedetakse üks loomulik päev Haanjamaa saunas,“ ütles Veeroja.Nii oldas üts tävveline päiv Haanimaa sanna man,“ selet Veeroja Eda.
20Päev algab kell 10 Haanja rahvamajas, kus saunapered ja külalised omavahel tuttavaks saavad.Päiv nakkas kell 10 Haani rahvamajan, kon sannaperre ja külälidse umavaihel tutvas saava.
21  
22Saunanädal lõppeb pühapäeval kohalikke suitsusaunu tutvustava ringsõiduga, mis algab kell 11 Plaani kiriku eest. Retk erinevate saunade juurde kestab 2-3 tundi. Kell 13 alustab Suurel Munamäel põnevate tegemistega kogu perele  Suvõtarõ. Haanjamaa naiste eestvedamisel saab meisterdada, kõlab rahvamuusika ja pudrupada podiseb lõkkel.Sannanädäli lõpun pühäpäävä saa Haanimaa savvusannuga tutvas tsõõrsõidu pääl, miä alostas kell 11 Plaani keriku iist ja võtt aigu 2-3 tunni. Kell 13 alostas Suurõ Munamäe pääl suvõtarõ, kon om tegemist nii suurile ku latsilõ: Haanjamaa naisi iistvõtmisel saa käsitüüd tetä, miilt hoit rõõmsa rahvapillimuusika ja tulõ pääl havvus pudropada.
23  
24Suitsusaunanädala korraldab koos saunaperedega MTÜ Haanja Kultuurikoda.Suidsusannanädalit kõrraldas üten sannaperridega MTÜ Haanja Kultuurikoda.
25Toetavad Vana Võrumaa kultuuriprogramm ja Eesti Kultuurkapital.Toes omma Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Eesti Kultuurkapital.
26  
27Nii õpitubadesse, saunapäevale kui ringsõidule on vajalik eelregistreerumine.Oppuisilõ, sannuhe ja tsõõrisõidule tahtja andku hindäst ette teedä:
28 
29Eda Veeroja
3050 32 341
31Eda Veeroja