Tekst nr: 150

11992. aastal toimusid Tallinnas taaskordsed Hansa Päevad.1992. aastagal peeti Talnan jälkinä Hansapäivi.
2Pidustuste käigus kohtuvad noored Paul Rumm ja Siret Singmäe.Pidossidõ aigo trehväse noorõ Paul Rumm ja Siret Singmäe.
3Neil on mitu päeva täitsa lõbus ja ühel õhtul nad veedavad koos ka öö.Näil om mito päivä kuun peris lustilinõ olõminõ ja üts õdak jäävä nä ka üüses kokko.
4Nad suhtlevad ka natuke aega peale seda edasi, kuni Siret tunnistab, et ta on rase.Nä käävä ka päält tuu viil veidü aigo läbi, kooni Siret tunnistas, et tä om rassõ.
5Paul räägib selle peale talle oma saladuse, et ta on juba abielus.Paul kõnõlõs tälle tuu pääle är uma salahusõ, et tä om joba abielon.
6Paul on Siretile veel lühikest aega toetav, kuni 1993. aasta aprillis sünnib neile poeg, Kaspar.Paul om Siretile viil lühkeist aigo toes, nika ku 1993. aasta mahlakuun sünnüs neile poig, Kaspar.
7
8Poja sündides kaob Paul ja ei võta enam Siretiga ühendust.Nigu poig om sündünü, nii Paul kaos ja anna-i inämb Siretile elomärki.
9Kaspar kasvab üles Kohilas ema Sireti, vanaisa Evaldo, vanaema Laisi ja onu Aivari toel.Kaspar kasus üles Kohilan imä Siredi, vanaesä Evaldo, vanaimä Laisi ja uno Aivari toel.
10Ootamatult, ilmub Kaspari 2. sünnipäevaks välja ei kusagilt Paul ja ütleb et jättis oma abikaasa maha ja soovib, et Siret koos Kaspariga Pauli vanemate juurde, Mustamäele, elama tuleks.Uutmalda ilmus Kaspari 2. sündümisepääväs vällä Paul ja ütles, et jätt uma abikaasa maha ja tahtnu, et Siret üten Kaspariga tulõsi elämä Pauli vanõmbidõ mano, Mustamäele.
11Siret on nõus ja nad kolivad Mustamäele.Siret om peri ja nä koliva Mustamäele.
12Paar kuud hiljem noored abielluvad.Paar kuid ildampa läävä noorõ paari.
13Kaspar saab siiski täisväärtuslikku pereelu nautida.Kaspar saa ummõhtõgi häädmiilt tunda õigõst perreelost.
14Kui kaspar on 5 aastane, sünnib ta perre väike vend Oskarito.Ku Kaspar om 5-aastaganõ, sünnüs tälle perrehe väiku veli Oskarito.
15Kaspari jaoks on tegemist suure sündmusega ja kuigi ta veidike kadestab Oskaritot kogu tähelepanu röövimise eest, armastab ja kaitseb ta teda iga hinna eest.Kaspari jaos om tuu suur asi ja olku et tä om Oskarito pääle veits kadõ, kuna tuu rüüv kõik tähelepandmisõ hindäle, sõski tä hoit ja kaits tedä egä hinna iist.
16
17Kui Kaspar on 15 aastane ja Oskar ka 10- aastasena jagab nii mõndagi enda ümber toimuvast, tuleb nende teele taas uus takistus.Ku Kaspar om 15-aastaganõ, om Oskar kah 10 aastakka täüs, nii et tä jaga ütte ku tõist, miä tä ümbre sünnüs. No tulõ näile tii pääle ette vahtsõnõ jukõrus.
18Paul tunnistab Siretile, et pole teda kunagi armastanud ja tahab lahutust.Paul tunnistas Siretile, et ei olõ tedä kunagi armastanu ja taht lahkuminekit.
19Kaspar ja Oskarito ei oskagi kuidagi reageerida ning lihtsalt kasvatavad endale paksu naha tolle sündmuse abil ning jäävad emale toeks temaga elama.Kaspar ni Oskarito ei mõistaki õigõlõ kuigimuudu tuud asja vasta võtta ja õnnõ kasutasõ hindile paksu naha ni jäävä imäle toes üten timäga elämä.
20Hiljem tuleb taas välja, et Paul leidis endale uue kaaslase, nimelt oma töökaaslase naise, kellel juba mitu last ja kelle mehe ta lasi mõningate spekulatsioonide alustel koondada oma töölt.Perän tulõ jälki vällä, et Paul löüd hindäle vahtsõ seldsilise, nimelt uma ammõdivele naasõ, kel joba mitu last ja kelle mehe tä lask tüü mant vallalõ tetä.
21Kuid ka see suhe ei kesta Paulil kaua, sest Pauli teoreetiline tuleviku ämm, keelab oma tütrel seotust mehega, kes palub oma lastel (nimelt Oskaritol) oma emale valetada.Aga ka tuud vaihõkõrda olõ-i Paulil pikält, selle et timä mõtõldu naasõ imä ei lupa umal tütrel kävvä läbi mehega, kiä pallõs umil latsil (nimelt Oskaritol) umalõ imäle pettä.
22  
23Sellest ajast alates on Paul leidnud veel ühe blondi proua, kellest ta juba lahku läks ja siis kellegi uue.Tuust aost pääle om Paul löüdnü viil üte valgõpää provva, kellega tä joba om joudnu lahku minnä, ja sõs kinkagi vahtsõ.
24Siret on siiani vallaline ja elab koos oma kahe lapsega.Siret om seoniaoni ütsik ja eläs üten uma katõ latsõga.
25Kaspar õpib ülikoolis stsenaristikat ja Oskarito üritab oma kooli 9. klassi lõpetada.Kaspar opis suurõnkoolin stsenaristikat ja Oskarito kaes uma kooli 9. klassi är lõpõta.