Tekst nr: 141

1See on lugu, mis läks mulle naha alla ja jäi sinna kauaks, kauaks pidama...Seo om lugu, miä läts mullõ naha vaihõlõ ja jäi sinnä pikäs, pikäs aos pidämä...
2
3Ma ei nimeta selle riigi nime, kus see toimus, see oli palju aastaid enne Eestisse tulemist.Ma ei ütle tuu riigi nimme, kon tuu sündü, tuu oll pallo aastit inne Eestile tulõmist.
4Olin just saanud 15 aastaseks.Ma olli õkva saanu 15-aastadsõs.
5Paar aastat varem olid mu isa ja ema lahku läinud, isa kolis teise linna, ema hakkas tihti väljas käima ja paar kuud hiljem oli ta kohtunud uue mehega.Paar aastat inne tuud olli mu esä ja imä lahku lännü, esä kolõ tõistõ liina, imä nakas paksustõ välän käümä ja paari kuu peräst oll tä kokko saanu vahtsõ mehega.
6Isaga mul erilist kontakti ei olnud, Ka emal ja ta uuel mehel ei olnud ei huvi ega aega minu jaoks.Esäga mul suurõmbat läbikäümist es olõ, ka imäl ja tä vahtsõl mehel olõ-õs isso ega aigo mu perrä kaia.
7Omamoodi oli see isegi ok, sest olin harjunud üksindusega.Ummamuudu oll tuu eski häste, selle et ma olli harinu ütsindä olõma.
8Koolis mul sõpru ei olnud ja mind hüüti paksukeseks.Koolin mul sõpro es olõ ja minno kutsudi mädsärigus.
9Küllap olin ka tõrjuva iseloomuga.Vast ma olli ka ärtoukaja loomuga.
10Koolitunnid meeldisid mulle aga päris hästi, sest mul polnud raskusi õppimisega.A koolitunni istõ mullõ peris häste, selle et opminõ olõ-õs mullõ rassõ.
11Mu hinded olid head ja mul oli taipu nii matemaatikas, keeltes, kui ajaloos.Hindõ olli mul hää ja mullõ joudsõ häste peräle nii matõmaatiga, keele ku aolugu.
12Ainuke, milles ma vilets olin ja mida ma kartsin, oli kehaline kasvatus.Ainukõnõ, millen ma vilets olli ja midä ma pelgsi, oll ihoharotaminõ.
13Iga päev, kui ma olin koolist koju jõudnud, tegin ma kodused ülesanded ja istusin põhiliselt arvutil, sest midagi muud nagunii teha ei olnud.Egä päiv, ku ma olli koolist kodo joudnu, tei ma kodotsit ülesandit ja istõ innekõkkõ arvudi man, selle et midä muud nigunii tetä es olõ.
14Mind huvitasid igasugused sotsiaalsed meediad, kus inimestega kontakti sai võtta.Minno tõmmasi ligi kõgõsugumadsõ sotsiaalmeediä, kon sai inemiisile hindäst teedä anda.
15Mul oligi juba tekkinud üks sõber, kellega olime juba mõnda aega kirjavahetuses.Mul ollgi joba tegünü üts sõbõr, kinka joba mõnt aigo kirjo vaihtimi.
16Ta kirjutas, et ma meeldin talle väga, et mul on toredad mõtted ja ta tahaks minuga kohtuda.Tä kirot, et ma miildü tälle väega, et mul omma armsa mõttõ ja tä tahasi mukka kokko saia.
17Olin väga pabinas aga otsustasin temaga siiski kohtuda.Ma kärsidi tuu peräst väega, aga võti iks ette timäga kokko saia.
18
19P. oli minust 14 aastat vanem.P. oll 14 aastat vanõmb minno.
20Ta oli lühike ja jässakas aga nägi mehine välja.Tä oll lühkene ja hürske, aga näüdäs mehene vällä.
21Esimene kohtumine läks hästi, ta ütles, et mul on ilus nägu ja olen üldse tema meelest vahva tüdruk.Edimäne kokkosaaminõ läts häste, tä ütel, et mul om illos nägo ma olõ ülepää tä meelest üts vahva tütrik.
22Kohtusime peaaegu iga päev ühes kohvikus ja kui ta mind esimest korda embas, läks mul silme eest mustaks.Saimi kokko pia egä päiv üten kohvitarõn ja ku tä mul edimäne kõrd ümbrelt kinni võtsõ, lätsmul silmi iist mustas.
23Kord viis ta mind kohviku lähedal olevasse hotelli.Ütekõrra vei tä mu kohvitarõ lähkühe hotelli.
24Sel päeval kaotasin oma süütuse.Tuust pääväst pääle olõ-õs ma inämb putmalda.
25Peagi tuli välja, et P. oli abielus aga ta ütles, et ta abielu on õnnetu ja, et ta ei armasta oma naist.Pia tull vällä, et P. oll abielon, aga tä ütel, et abielo om õnnõdu ja et tä ei armasta umma naist.
26Niipea, kui ma 18 saan, lubas ta minuga abielluda.Nigu ma 18 saa, lubasi tä mu naasõs võtta.
27Rääkisime P.-ga iga päev telefonis ja ma unistasin temast tõesti  nii päevad kui ööd.Mi kõnõli P.-ga egä päiv telefonin ja ma igädsi tedä tõtõstõ üü ja päävä.
28Pärast paari nädalat ütles ta, et ta tahab, et kohtuksin ühe ta sõbraga.Paari nädäli peräst tä ütel, et tä taht, et ma saasi kokko üte tä sõbraga.
29Sõber oli temast vanem, pikk ja peenike ja küllalt vaikne, kinnine.Sõbõr oll vanõmb tedä, pikk ja peenükene ja küländ vaganõ, kinniline.
30Kui me sama hotelli numbrisse läksime, lükkas ta mu kohe põrandale pikali ja proovis mind ära vägistada.Ku mi tuusama hotelli numbrihe lätsi, tougas tä mu säälsaman põrmandulõ maha ja pruumsõ minno väelä võtta.
31Ükskõik kui palju ma ka ei rabelenud, ei käinud mu jõud tema omast üle ja lõpuks tal see asi õnnestuski.Ütskõik kupallo ma ka es rabõlõ, es käü mu jõud timä umast üle ja lõpus lätski täl tuu asi kõrda.
32Pärast läks ta sõnagi lausaumata välja, jättes mind põrandale nutma.Perän läts tä sõnna lausmalda vällä ja jätse mu põrmandu pääle ikma.
33Helistasin P.-le ja jutustasin, mis oli juhtunud.Kõlisti P.-le ja kõnõli är, miä oll johtunu.
34Ta ütles, et on minus pettunud, et ma niiviisi ta sõbrast räägin, et ta sõber on tore semu ja miks ma ei oleks võinud ka temaga veidi naljatleda.Tä ütel, et om mu pääle pahanu, et ma niimuudu timä sõbrast kõnõlõ, et tä sõbõr om hää semu ja mille ma ei olõs võinu ka timäga veidü nalja tetä.
35Kui ma selline pirts olen, siis ei taha ta ennem minuga kohtuda, kui ma olen mõistlikumaks muutunud.Ku ma sääne pirts olõ, sõs ei taha tä innemb mukka kokko saia, ku ma olõ arvosaajambas muutunu.
36Praegu ei taipa ma muidugi, kuidas ma temast nii põrgulikult sisse olin võetud, et ma olin nõus tegema ükskõik, mida ta vaid tahtis.Parhilla ma muidoki ei taipa, kuis ma timäst nii ullimuudu sisse olli võet, et ma oli nõun tegemä ütskõik, midä tä iäle tahtsõ.
37Ainuke, mis mulle korda läks, oli, et ta mind maha ei jätaks.Ainukõnõ, miä mullõ kõrda läts, oll, et tä minno maha ei jätäsi.
38Ta oli minu jaoks kõik selles imelikus ja segases maailmas.Timä oll mu jaos kõik tallõn imelikun ja segätsen maailman.
39
40Nädala pärast kohtusin ühe ta teise sõbraga.Nädäli peräst sai ma kokko üte tä tõõsõ sõbraga.
41Ja siis varsti veel ühega.Ja sõs varsti viil ütega.
42Kõik ta sõbrad olid keskealised mehed, mõni oli minu vastu kena, mõni ei rääkinud peaaegu sõnagi.Kõik tä sõbra olli keskiän mehe, mõni oll mu vasta kinä, mõni es kõnõlõ piaaigo sõnnagi.
43Kohtusime tavaliselt päeval pärast kooli ja alati hotellides.Kokko saimi hariligult päivä päält kooli ja alasi hotellen.
44Iga kord helistasin siis kohe P.-le ja rääkisime palju telefonis.Egä kõrd kõlisti sõs kõrraga P.-le ja mi kõnõli pallo telefonin.
45Ta kiitis, kui tubli ma olen ja kuidas ta mind armastab.Tä kitse, ku viks ma olõ ja kuis tä minno hoit.
46Koju jõudsin ikka õhtupoole, nii et sain ka koolitööd tehtud..Kodo joudsõ ma iks õdagupoolõ, nii et sai ka koolitüü tettüs.
47Ma ei mõelnud muule, kui kooselule selle mehega, keda ma üle kõige siin ilmas jumaldasin.Ma es mõtlõ muu ku kuunelämise pääle tuu mehega, kedä ma üle kõgõ siin ilman imehteli.
48Niimoodi elasin ligi aasta, kuni ema kord juhuslikult leidis mu telefonist meie sms-id.Niimuudu ma elli ligi aasta aigo, kooni emä ütskõrd johtumiisi löüdse mu telefonist mi sms-i.
49Ta nõudis muidugi seletust.Tä nõudsõ muidoki seletüst.
50Salgasin kõike, öeldes, et see on ainult mu hea sõber ja kõik on vaid niisama mäng.Salassi kõkkõ, ütli, et seo om õnnõ mu hää sõbõr ja kõik om kõgõst niisama mäng.
51Ema helistas ikkagi P.-le ja tahtis teada, mis toimub.Imä kõlist ummõhtõgi P.-le ja tahtsõ teedä, miä sünnüs.
52P. lubas emale kohe tagasi helistada, mida ta muidugi ei teinud.P. lubasi imäle kõrraga tagasi kõlista, midä tä muidoki es tii.
53Sel õhtul ei helistanud ta ka mulle, mitte ka järgmisel ega ülejärgmisel õhtul.Tuu õtak es helistä tä ka mullõ, ega ka järgmäne ega ülejärgmäne õtak.
54Kõik andmed tema kohta olid äkki Facebookist kadunud.Kõik teedüs timä kotsilõ oll äkki Näoraamatust kaonu.
55Emale ma tõde kunagi ei rääkinud, küll aga juhtus mu teele ime läbi üks hea naisterahvas, kes aastate pärast mind noorte nõuandlasse psühholoogi juurde viis.Imäle ma es kõnõlõ kunagi tuud, miä periselt oll, kül johtu nigu ime mu tii pääle üts hää naistõrahvas, kiä aastidõ peräst minno nuuri nõvvuandlahe psükoloogi mano vei.
56P. nime ega andmeid ei leidnud keegi mitte kunagi mitte kusagilt.P. nimme ega andmit lövvä es kiäki kunagi kostki es.
57Aastaid hiljem otsis teda ka politsei aga asjata, - sellist inimest ei olnud olemas.Aastidõ peräst otsõ tedä ka politsei, aga asalda, – säänest inemist olõ õs olõman.
58Taa luu peräotsa tulõ tõõnõ lugu.
59Selle loo järellugu on selline, et pärast mitut aastat tööd mu traumaga, õpin kaugõppes sotsioloogiat ja psühholoogiat ja tahan hakata abistama neid noori, kes sarnaste psühhopaatide läbi kannatada on saanud.Sääne, et pääle mitund aastat tüüd uma hingehädäga opi ma kavvõstopmisõga sotsioloogiat ja psükoloogiat ja taha nakada avitama noid nuuri, kiä sääntside psükopaatõ peräst omma kannahtama pidänü.
60Neid on rohkem siin maailmas, kui arvata võib…Näid om tan maailman inämb, ku või arvada…