Tekst nr: 137

1Võimas leopard – džungli valitseja”."Väkev leopart – tsungli valitsõja"
2See oli Tõnu lemmikartikkel.Tuu oll Tõnulõ kõgõ armsamb artikli.
3Pealkirja pärast muidugi kõigepealt, aga jutt ise oli ka ikka väga ilus.Päälkirä peräst muidoki innekõkkõ, a jutt esi oll ka iks väega illos.
4Seal kirjutati sellest, miks džungli tõeline valitseja on hoopis tark ja osav leopard, mitte suur ja kohmakas lõvi.Sääl kirotõdi tuust, milleperäst tsungli õigõ valitsõja om hoobis tark ja taidsa leopart, mitte suur ja kohmats lõvi.
5Tõnu ise oli ka tookord kuidagi eriti mõjuvalt piltide peale jäänud.Tõnu esi oll kah tuukõrd kuigi esieräle mõosahe pilte pääle jäänü.
6Ehkki eks ta nägi ju fotodel alati väga hea välja – kui vaja, siis armas, kui vaja, siis võimas, vahel isegi lausa ähvardav ja ohtlik, nagu need leopardid ju päriselt ongi.A õigõ oll, et tä näüdäs pääväpilte pääl alasi väega hää vällä – ku vaia, sõs armsa, ku vaia, sõs väkev, tõõnõkõrd kogoni peris ähvärdäjä ni pellätäv, nigu nuu leopardi jo periselt ommaki.
7Ja alati ilus.Ja alasi illos.
8See, et Tõnu oli tegelikult teistest leopardidest natuke väiksem, ei paistnud fotode pealt välja.Tuu, et Tõnu oll periselt tõisist leopardõst tsipa vähämb, es paistu pilte päält vällä.
9Aga stuudiosse, kus Tõnu modellina palgal oli, sobis väiksem leopard väga hästi, sest sinna poleks vist mõni päris suur volask sissegi mahtunud, mis siis veel hüppamisest ja saakloomade tagaajamisest rääkida.Aga stuudiohe, kon Tõnu palga iist modellis oll, passõ vähämb leopart väega häste, selle et sinnä ei olõs vast mõni peris suur volask sissegi mahtnu, miä sõs viil kargamisõst ja saagi takanajamisõst kõnõlda.
10Jahti pidava leopardi fotosid meeldis kõigile kõige rohkem teha.Jahti pidävä leopardi pilte miildü kõigilõ kõgõ inämb tetä.
11Tõnule endale meeldis, sest talle meeldis üleüldse igasugune sport.Tõnulõ hindäle miildü, selle et tälle miildü ülepää egäsugumanõ sport.
12Fotograafile meeldis, sest Tõnu oli natuke kohmakas ja ei saanud iialgi ühtegi saaklooma kätte – nii polnud vaja stuudiopõrandaid kogu aeg verest pesta.Pildistäjäle miildü, selle et Tõnu oll veits kohma ja saa-as ilmangi üttegi saagis mõtõldut eläjät kätte – nii olõ-õs vaia stuudiopõrmandit kõikaig verest puhtas mõskõ.
13Liiatigi kartis fotograaf hirmsasti verd.Pääleki pelläs pildistäjä hirmsahe verd.
14Ja saakloomadele – arvake ise ära, kas meeldis!Ja saagilõ – arvakõ esi är, kas miildü!
15Eriline nõrkus oli Tõnul hüppamisepiltide tegemise vastu.Kõgõ inämb käve Tõnu himo hüppämisepilte tegemise perrä.
16Ta oli siis nagu täitsa pöörane kohe, tuiskas mööda stuudiot ringi nagu tuulispask ja muudkui hüppas, hüppas! Õhus tundis ta ennast vabana kui lind ja tema rõõmu ei võtnud sugugi vähemaks ka see, et iga hüpe alati kord otsa sai – enamasti veel kõva prantsatuse saatel.Tä oll sõs nigu täütsä marun õkva, tuisas stuudiot pite ringi nigu tuulispää ja mugu hüpäs, hüpäs! Õhun tundsõ tä hindä ollõv vaba nigu tsirk ja timä rõõmu võta-as sukugi veidembäs ka tuu, et egä hüppämine alasi kõrd otsa sai – inämbüsi viil kõva prändsähtüsega.
17Ei, valutav pepu ja mõned sinikad läksid tema arvates igati asja ette, kui aga hüpata sai.Ei, hallus peku ja mõnõ sinidsõ kotusõ lätsi timä arust ekäpite asa ette, ku õnnõ karada sai.
18Ja hiljem pilte vaadates oli Tõnul ikka tunne, et ega ta tegelikult ju nii üliväga kohmakas ka ei ole, ainult natuke.Ja perän pilte kaiõn oll Tõnul iks tundminõ, et ega tä periselt jo nii perädü kohmats kah olõ-i, õnnõ kibõnakõnõ.
19Või et mis siis, kui ta ongi kohmakas ja kunagi ühtegi saaklooma kätte ei saa – temal pole mingit saaki tarviski, sest tal on töö, mille eest saab palka ja selle palga eest võib söögi- ja muid häid asju poest osta.Vai et mis sõs, ku tä omgina kohmats ja kunagi üttegi saaki kätte ei saa – timäl olõ-i määnestki saaki tarvis kah, selle et täl om tüü, mink iist saa palka ja tuu palga iist või söögi- ja muid häid asjo poodist osta.
20Kusjuures elamine ja priitoit olid tal nagunii ka juba olemas: loomaaias, kus ta töötas poole kohaga leopardina.Ja nigunii elämine ja prii süük olli täl ka joba olõman: eläjätahran, kon ta oll poolõ kotusõga leopardis.
21Nii et palga eest sai ta osta magustoitu ja igasuguseid erilisi hõrgutisi.Nii et palga iist sai tä osta magusatsüüki ja kõgõsugumast muud keelehääd.
22Ja pühade puhul mõne ilusa tiheda kammi või midagi.Ja pühhi aigo mõnõ ilosa tihtsä kammi vai midägi.