Tekst nr: 136

1Ma olin 19-aastane, kui elasin Tartus, 6.-ndal korrusel.Ma olli 19-aastaganõ, ku elli Tarton, 6-nda kõrra pääl.
2Nagu ikka, ärkasin tööle minekuks nii hilja, et pidin hommikused võileivad kiiruga alla kugistama ning samal ajal end riidesse panema.Nigu iks, ma virgu tüühüminegi jaos nii ilda, et pidi hummogudsõ võiuleevä kipõstõ alla niildmä ni samal aol hindä rõivilõ säädmä.
3Aknast samal ajal jälgisin maja ees olevat bussipeatust, et ega buss juba ees ole.Aknast vahtsõ samal aol maja iin olõvat bussipiätüst, et ega buss joba iin ei olõ.
4Paar korda niimoodi aknast välja kiigates jääb mulle aga silma üks vanadaam, kes kõnnib bussipeatuse poole.A paar kõrdo niimuudu aknõst vällä kaiõn jääs mullõ silmä üts vanadaam, kiä kõnd bussipiätüse poolõ.
5Ta liigub ja liigub, aga iga kord, kui aknast välja vaatasin, paistis ta olevat samas kohas kus ennegi.Tä liigus ja liigus, a egä kõrd, ku ma aknõst vällä kai, paistu tä ollõv saman paigan, kon innegi.
6Teda natuke kauem jälgides panin tähele, et ta toetub kahele kargule.Timmä veidü pikembält silmäten pandsõ tähele, et tä tugõ hindä katõ kargu pääle.
7Iga samm on tohutult ettevaatlik ning tema liikumisel kiirust praktiliselt polnudki.Egä samm oll kistumalda tasalik, nii et tä uma liikmisõ man õigõlõ es liiguki edesi.
8Ma jõuan vahepeal pea ära pesta ning vaatan uuesti aknast välja.Ma jovva vaihtõpääl pää är mõskõ ja kae jälki aknõst vällä.
9Näen, kuidas vanadaam on selle pika aja jooksul jõudnud bussipeatusest 50m kaugusele.Ma näe, kuis vanadaam om tuu pikä aoga joudnu bussipiätüsest 50 m kaugusõlõ.
10Ja siis saabub buss, millega pidin kesklinna sõitma.Ja sõs tulõ buss, minka ma pidi keskliina sõitma.
11Aga nüüd kiirustamine paistis mõttetu, eriti vaadates seda vanadaami.A no paistu ruttu tegemine ollõv ilmaasanda, esieräle, ku kaia tuud vannadaami.
12Ta liigub bussi poole, mis on jäänud ootama, uksed lahi.Tä liigus bussi poolõ, miä om jäänü uutma, ussõ valla.
13Mitte kedagi ei ole enam peatuses, kes bussi siseneksid.Piätüsen olõ-i inämb kedägi, kiä bussi pääle lääsi.
14Ning vanadaami ette tuleb takistus, mida ma alguses tähele ei pannudki...Ni vanadaami ette tulõ takistus, midä ma edimält tähelegi es panõ...
15Äärekivi.Veerekivi.
16Vanakesel kulub jälle tohutu aeg, et ületada midagi, mis minu jaoks nii lihtne tundub...Vanakõsõl lätt jälki perädü aig, et üle saia minkastki, miä mu jaos nii kerge paistus...
17Ta on bussist nüüd 40m kaugusel ja buss endiselt ootab.Täl om no bussini 40 m maad ja buss uut iks viil.
18Möödub veel üks minut.Lätt müüdä viil üts minot.
19Ma oleks juba ammu oma kuuendalt korruselt jõudnud bussi peale, kuid ma lihtsalt ootasin ja lootsin, et buss vanatädi ära ootaks.Ma olõsi jo ammu uma kuvvõnda kõrra päält joudnu bussi pääle, a ma õnnõ uutsõ ja luutsõ, et buss vanatädi är uut.
20„Ta on ju kõigest 25m kaugusel!“ mõtlesin endamisi."Täl om jo õnnõ 25 m minnä!" mõtli ma hindäette.
21Kuid buss sulgeb uksed ning sõidab minema...A buss pand ussõ kinni ja sõit minemä...
22Vaatan, kuidas vanadaam reageerib, ning näen, et ta pole pettunud.Ma kae, kuis vanadaam tuud vasta võtt, ja näe, et tä olõ-i pahanu.
23Ta ei hakka tagasi minema, vaid sama kindlalt ja sama aeglaselt jätkab ta teekonda bussipeatuse poole.Tä nakka-i tagasi minemä, a niisama kimmähe ja niisama aigopite astus tä edesi bussipiätüse poolõ.
24Ma tean, et minul pole midagi hullu sellest, et bussist maha jäin.Ma tiiä, et mul olõ-i midä hullu tuust, et ma bussist maaha jäi.
25Enne järgist bussi tuleb peatusesse ka marssruutbuss, mis küll maksab natuke rohkem, kuid selle eest jõuab väga kiiresti kesklinna.Inne järgmäst bussi tulõ piätüste ka marsruut buss, miä om kül tsipa kallimb, a tuu iist joud väega kipõstõ keskliina.
26Panen jalanõud jalga, üleriided selga ning väljun korterist, mõtted endiselt vanadaamil.Ma panõ kängidsä jalga, päälüsrõiva sälgä ni lää kortinast vällä, mõttõ iks vanadaami man.
27Jõuan bussipeatusesse, kus vanadaam juba pingil istub.Ma jovva bussipiätüste, kon vanadaam joba pingi pääl istus.
28Ta ei tea, et olin teda jälginud.Tä ei tiiä, et ma olli täl silmä pääl hoitnu.
29Ta ei tea, et ma olin talle mõttes kaasa elanud.Tä ei tiiä, et ma olli mõttin timäga olnu.
30Ja ma hoian selle kõik eneses.Ja ma hoia tuu kõik hindäle.
31Lihtsalt seisan tema läheduses, vaadates kaugust ja oodates marssruutbussi.õnnõ saisa timä ligidäl, kae kavvõndõhe ja ooda marsruutbussi.
32„Vabandage, mul on nägemine natuke halb."Andis, mul om nägemine tsipa kehv.
33Kas saaksite mulle bussiajad ette lugeda?“ kõnetab vanadaam nüüd mind.Kas saasi mullõ bussiao ette lukõ?" tege vanadaam mukka nüüd juttu.
34Ma vaatan ajatabelit ning kostan talle, et järgmine buss tuleb veerand tunni pärast.Ma kae aotabõlit ja kosta tälle, et järgmäne buss tulõ veeränd tunni peräst.
35„Aga kolme minuti pärast tuleb marsabuss.“"A kolmõ minodi peräst tulõ marsabuss."
36„Oh ei."Oi ei.
37Neil on alati nii kiire ja nad on nii kurjad! Need ei jõua ära oodata, kuni minusugune sant sinna peale jõuab! Ma olen harjunud ikka tavalise bussiga sõitma.“Näil om kõgõ nii kipõ ja nä omma nii kura! Naa jovva-i är uuta, kooni musugumanõ sant sinnä pääle joud! Ma olõ harinu iks hariligu bussiga sõitma."
38„Tegelikult minu kogemus on just vastupidine."Periselt om mu tiidmist müüdä hoobis vastapite.
39Marsabusside juhid on alati väga viisakad ja sõbralikud,“ vastan vanakesele.Marsabussõ juhi omma kõgõ väega viisaga ja sõbralidsõ," ütle ma vanakõsõlõ vasta.
40„Ah, ma ei hakka neid marsasõitjaid oma sandistatusega aeglustama!“"Ah, nakka-i ma noidõ marsasõitjidõ aigo uma sant-olõmisõga raiskama!"
41Ma ei osanud rohkem midagi öelda...Ma mõista-as inämb midägi üldä....
42Jälgisin veel mõnda aega vanadaami ning teadsin nüüd kindlalt, mida ette võtan.Kai viil mõni aig vanadaami pääle ja tiidse nüüd selgehe, midä ma ette võta.
43Õige pea saabub marsabuss ning ütlen daamile, et ma maksan tema eest kah pileti kinni.Õigõ pia tulõ marsabuss ja ma ütle daamilõ, et ma massa timä iist kah piledi kinni.
44Vanake on üllatunud, aga ütleb kohe, et seda pole vaja teha.Vanakõnõom imehtünü, aga ütles kõrraga, et tuud olõ-i vaia tetä.
45Aga marsajuht teeb juba ukse lahti ning annan juhile kahe pileti raha.A marsajuht joba tege ussõ valla ja ma anna juhilõ katõ piledi raha.
46„Kas Teil on natuke aega kuni aitan vanadaami istuma?“ küsin juhilt."Kas sul om kipõn aigo, kooni ma vanadaami istma avida?" küsü ma juhi käest.
47„Aga otseloomulikult,“ vastab marsabussijuht."Aga muidoki om," vastas marsabussijuht.
48Pöördun memme poole ning ütlen, et bussijuht lubas lahkelt ära oodata, kuni mõlemad bussis maha istume.Ma käänä hindä memme poolõ ja ütle, et bussijuht lubasi lahkõhe är uuta, kooni mi mõlõmba bussi pääle istu.
49Vanadaam on endiselt üllatunud ja tänab mind.Vanadaam om iks viil imehtünü ja tennäs minno.
50Ta tõuseb peatusepingilt ning hakkab aeglaselt bussiuksepoole samme tegema.Tä saistas piätüsepingi päält üles ja nakkas aigopite bussi ussõ poolõ sammõ pandma.
51„Oh sa issand, mida sa noor poiss nüüd teinud oled!“ kordas ta kuni bussiukseni jõudis."Oh sa essänd, midä sa nuur poiss nüüd tennü olõt!" kõrras tä, kooni bussi ussõni sai.
52Aitan ta ilusti bussi ning samal ajal vabandab ta bussijuhi ja kahe ainsa bussireisija ees: „Andke vanale sandile andeks, et ma niimoodi teie aega siin viidan!“Ma avida tä kinäste bussi pääle ni samal aol pallõs tä andis bussijuhi ja katõ ainukõsõ bussireisjä käest: "Andkõ vanalõ sandilõ andis, et ma niimuudu tii aigo siin viidä!"
53Bussijuht vaatab üle õla ning kostab: „Nonoh! Ärge nüüd ennast sandiks ikka tembeldage! Te ju täitsa kõnnite! Sant on ikka see, kes jalul üldse pole.“Bussijuht kaes üle ola ja ütles: "Nonoh! Är no hinnäst sandis kül tekku! Sa jo peris kõnnit! Sant om iks tuu, kiä ülepää jalgo pää olõ-i"
54Bussis istunud mees võtab samuti sõna: „Jaajah, teil on ju täitsa eluvaim sees! Ja ärge Te üldse meie aja pärast muretsegi! Need marsabussid liiguvad siit linna nagu niuhti!“Bussin istnu miis võtt kah sõnna: "Jajah, sul om jo peris elovaim sisen! Ja är mii ao peräst sukugi murõhtagu! Neo marsabussi liigusõ siist liina nigu niuhti!"
55„Oh jumalale tänu,“ ütleb vanadaam istet võttes ja buss sõidab minema."Oh jumalalõ teno," ütles vanadaam, võtt istõt ja buss pand minemä.
56„Oh, kust küll sellised lapsed tulevad?“ vaatab ta minu poole."Oh,kost kül sääntse latsõ tulõva?" kaes tä mu poolõ.
57Ma hakkan juba natuke piinlikkust tundma, kuid naeratan vanatädile.Ma nakka joba veidü häbendämä, aga naarahta vanatädile.
58„Ma jäin bussist maha ja see armas laps ostab mulle kiirbusside pileti! Kust sellised head lapsed küll tulevad?“"Ma jäi bussist maha ja seo kallis lats ost mullõ kipõbussõ piledi! Kost sääntse hää latsõ kül tulõva?"
59Bussis istunud mees naeratab minule ning kostab: „Noh, eks ikka kodukasvatusest nad tulevad!“Bussin istnu miis naarahtas mullõ ja ütles: "Noh, vet iks kodotsõst kasvatamisõst nä tulõva!"
60Mul käis jõnks kõhust läbi.Mul käve jõnks kõtust läbi.
61Me jõudsime päris kiiresti kesklinna ja isegi mõni sekund varem sellest bussist, millest vanadaam maha jäi.Mi joudsõ peris kipõstõ keskliina ja esiki mõni tsekond inne tuud bussi, minkast vanadaam maha jäi.
62Ma aitan vanadaamil bussist väljuda.Ma avida vanaldaamil bussist maha tulla.
63Ta tänas mind veel mitu korda ning kuulsin teda ütlemas: „Sellest tuleb ajalehte kirjutada!“.Tä tennäs minno viil mitu kõrda ja ma kuulsõ tedä ütlemän: "Taast tulõ aolehte kirota!"
64Naeratasin talle, kuid olin mõtetega juba mõnda aega mujal...Ma naarahti tälle, aga olli mõttidõga joba mõnt aigo muial...
65Mind kasvatas mu ema üksi.Minno kasvat mu imä ütsindä.
66Mind ja mu vanemat venda.Minno ja mu vanõmbat veljä.
67Mu ema on olnud väga tubli.Mu imä om olnu väega hää.
68Anna andeks, ema, et ma olen su peale nii palju kordi kuri olnud!Anna andis, imä, et ma olõ su pääle nii pallo kõrdo kuri olnu!
69Aga ma olen õnnelik, et sa oled just minu ema! Aitäh!Aga ma olõ õnnõlinõ, et sa olõt nimelt mu imä! Aiteh!