Tekst nr: 123

1AJALOOLISE VÕRUMAA KOHTADE JA INIMESTE BIBLIOGRAAFILINE ANDMEBAASKIROTUISI AOLUULIDSÕ VÕROMAA KOTUSSIDÕ JA INEMIISI KOTSILÕ
2Esitatud bibliograafilisse andmebaasi on kogutud valik kirjandust Võrumaa kaheksa kihelkonna ja Võru linna ajaloo, looduse, haridus- ja seltsielu, eriliste hoonete ja mälestusmärkide ning siit pärit või siin elanud-töötanud ilmaelu muutnud inimeste kohta.Siiäq ülesloetustõ om kokko´ kirändüst Võromaa katsa kihlkunna ja Võro liina aoluu, luudusõ, kooli- ja seldsielo, esiqmuudu maio ja mälehtüsmärke ni siist kandist peri vai siin elänüide ja tüüd tennüide ilmaello mõotanuidõ inemiisi kotsilõ.
3Välja pakutud kirjanduse nimestik pole suunatud professionaalsele akadeemilisele ajaloolasele, vaid eelkõige koduloohuvilisele uurijale ja ajaloolise Võrumaa kooliõpetajale või kultuuritöötajale.Vällä pakut kirändüse nimekiri olõ ei mõtõld aoluu uur´misõgaq leibä tiin´vä aoluulasõ jaos, a taht avitaq kodoluu-huvigaq uurjat ja aoluulidsõ Võromaa kuul´meistrit vai kultuuritüütäjät.
4Seetõttu pole siia märgitud ei arhiiviallikaid ega saksakeelset vanemat kirjandust.Tuuperäst ei olõq siiäq ärq märgit arhiivilättit ja saksakeelist vanõmbat kirändüst.
5Kirjandusnimestiku koostamisel on peetud oluliseks selle kättesaadavust, mistõttu käsikirjaliste kirjutiste (sageli ainueksemplarid) ja väikesetiraaţiliste trükiste puhul on lisatud nende asukoht.Kirändüse nimekirä kokkopanõgi man om kygõ tähtsämbas peet tuud, et otsitava lihtsähe kätte löüdnüq. Tuuperäst om käsikiräliidsi kirotuisi ja väiko trükünumbrigaq välläandidõ taadõ ärq märgit kotus, kon naid kaiaq saa.
6Bibliograafianimestikus ei leidu uurimusi võru keele kohta.Tan nimekirän olõ ei uur´mistöid võro keele kottalõ.
7Keelehuvilisele soovitame Karl Pajusalu koostatud lõunaeesti murdeid käsitlevat valikbibliograafiat, mis on avaldatud kogumikus Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat I. Tartu 2002.Tuu, kiä noid taht uuriq, või lukõq Karl Pajusalu puult kokko pantut nimekirjä lõunaeesti murdidõ kottalõ raamatust Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat I. Tartu, 2002.
8
9Esitatud bibliograafianimestik ajaloolise Võrumaa kohta ei ole lõplik ning edaspidi jätkub selle täiendamine.Seo ülesloetus aoluulidsõ Võromaa kotsilõ vällä antuq kirändüsest olõ - ei lukku pant. Siiäq saa kimmähe viil vahtsit välläandit mano pandaq.