Tekst nr: 117

1„Mul ei ole teile midagi pakkuda. Istuge. Oot, ma võtan need asjad sealt eest,“ „Mul olõ-i teile midägi anda’. Istkõ’. Ooda’, ma võta tast as´a’ iist är’,“
2„Mis? Maja?“ „Midä sõs? Maja?“
3„Ah see, maja jah. Jah, on seal jah midagi, ei ole jaksanud enam asju ajada. Linn vist vaidleb seal kellegagi?“„Ah tuu, tuu maja jah. Sääl om jah midägi, olõ-i joudu olnu’ inämb asju aia’. Liin arvada’ vaidlõs sääl kinkagagi?“
4„Ja-jah. See ta on. Käis siin mul rääkimas. Tahtis ära osta. Küsis pabereid. Luges siin dokumente. Aga ma nagu ei tahtnud esiti. Ja Tartu ametimehed käisid siin ja.“ „Ja-jah. Nii taa om. Käve mul tan kõnõlõman. Tahtsõ är’ osta. Küsse paprit. Lugõsi tan dokumente. A ma nigu es taha’ edimält. Ja Tarto ammõdimehe’ kävevä’ tan ja.“
5„See Maikel, kes siin käis või? Jumal küll,“ „Tuu Maikel, kiä tan käve vai? Jummal külh,“
6„Ega mulle ei ole keegi ju midagi rääkinud. Esindaja käis siin korra. Talle oli see ka probleem, nii kaugel käia. Ja telefoniga on nii, et sellega ei saa üldse asju ajada. Ütlevad, et see küll kutsub, aga mina ei ole ühtegi helinat kuulnud. Vist on rikki läinud.“„Ega’ mullõ olõ-i kiäki jo midägi kõnõlnu. Esindäjä käve tan kõrra. Tälle oll´ kah suur vaiv nii kavvõlõ tulla’. Ja telefoniga om niiuudu, et tuuga saa-i sukugi asju aia’. Kõnõlõsõ’, et telefon kuts külh, a ma’ olõ-i üttegi hellü kuulnu’. Arvada’ om katski lännü’.“
7„Ei, aga ta pildistas küll hoolega. Pabereid ja. Küsis, et kas võib. No nii mälestuseks ja… Mis mul selle vastu. Pildistagu. Küsis pere järele. Aga keda mul on? Kõik on juba mulla all. Päris siis mu isa kohta ja … vanaisa kohta,“ „Ei, a tä tekk´ hoolõga pilti külh. Paprist ja. Küsse, et kas või. No et mälestüses ja... Mis mul tuu vasta olõma piässi. Tekkü’ pilti ku taht. Küsse perre kottalõ. A kedä mul om? Kõik omma jo mulla all. Küsse sõs mu esä kottalõ ja ... vanaesä kottalõ,“